نوشته‌هایی با برچسب "پاپوش نوزاد"

بافت پاپوش نوزاد بافت پاپوش نوزاد

بافت پاپوش نوزادطرز بافت:با رنگ سفید کاموا ، 39 دانه سر انداخته، کار بافت را با 6 رج مدل هاروش شروع کنید. در رج 7 از طرف چپ و راست 15 دانه جدا کرده، 9 دانه وسطی را با رنگ سفید کاموا به صورت ساده « از رو » ببافید. در 5 رج بعدی در هر رج از طرف چپ و راست 1 دانه را با رنگ صورتی گرفته، 2 دانه را با هم یکی کنید بدین ترتیب 1 دانه کم کرده اید. از رج ششم به بعد الگوی پایین را روی بافت پیاده کنید و جهت بافت نوار روی کفش کار را با 18 دانه شروع کرده 2 رج « مدل هاروش» بافته آن را به کفش بدوزید. 2 دانه را از میل در آورده دانه راستی را توی میل چپ، دانه چپی ر

پاپوش نوزاد پاپوش نوزاد

پاپوش نوزادوسایل مورد نیاز برای بافت :کاموا در دو رنگ مختلف۲ کلاف کاموای 40 گرمیمیل شماره ی 4/2بافت این پاپوش زیبا را با 25 دانه شروع میکنید و 30 رج بافت ابری (همه رج از زیر) میبافید، بعد از پایان سی وپنج رج ، 10 دانه از ابتدای کار را کور میکنید و رنگ کاموا را عوض میکینم. با رنگ صورتی 4 رح میبافید، دوباره با رنگ سفید 4 رج ( اینبار یک رج از رو و یک رج از زیر دوباره یک رج از رو و یک رج از زیر ) و به همین ترتیب یک در میان رنگها را عوض کرده و ادامه میدهید،5 بار رنگ سفید و 6 بار رنگ صورتی تکرار میشود، و رنگ صورتی در تمام ردیفها بافت ساده یا همان یک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه