نوشته‌هایی با برچسب "بافت روفرشی"

بافت پاپوش روفرشی بافت پاپوش روفرشی

بافت پاپوش روفرشیوسایل مورد نیاز برای بافت روفرشی:کاموا در دو رنگ مختلف۲ کلاف کاموای ۱۰۰ گرمیمیل شماره ی ۵/۲روش بافت:۵۴ دانه با رنگ سبز سر بیاندازید، کار را با مدل نخودی ادامه دهید. برای بافت نخودی ابتدا ۱ رج از زیر بافته رج بعدی را از رو ببافید. در رج ۳ ، ۳ دانه را یکی کنید، دانه ی بعدی را ۱ دانه را ۳ تا کنید، سپس ۳ دانه را یکی کنید و دانه ی بعدی را ۳ تا کنید. بدین شکل رج را تا پایان ببافید. وقتی ۹ عدد دانه نخودی در بافت پدیدار شد. در نـوک انگشتان بافت تا ۱۰ دانه باقی مانده در هر رج ۲+۲ دانه کم کنید تا نـوک انگشتان روفرشی نمایان شود. به همی

بافت روفرشی بافت روفرشی

بافت روفرشی آرتاوسایل مورد نیاز جهت بافت روفرشی :کاموا در دو رنگ مختلف2 کلاف کاموای 100 گرمیمیل شماره 5/2طرز بافت :با دو میل شماره 5/2، 54 دانه با رنگ کاموای سبز سر بیاندازید، کار با مدل نخودی ادامه دهید. جهت بافت مدل نخودی ابتدا 1 رج از زیر بافته رج بعدی را از رو ببافید. در رج 3 ، 3 دانه را یکی کرده، دانه بعدی را 1 دانه را 3 تا کنید، سپس 3 دانه را یکی کرده دانه بعدی را 3 تا کنید، بدین شکل رج را به پایان برسانید. بدین ترتیب بافت نخودی پدیدار خواهد شد. وقتی 9 عدد دانه نخودی در بافت پدیدار شد در نوک انگشتان بافت تا 10 دانه باقی مانده در هر رج 2

بافت روفرشی بافت روفرشی

بافت روفرشیاز کلاف سبزرنگ 46 دانه زنجیره ببافید. 3 رج مدل پایه کوتاه، کنار هم قلاب بزنید. سپس کاموای 110 K قرمز رنگ را سر انداخته کار را با آن ادامه دهید. وسایل مورد نیاز جهت بافت روفرشی :کاموا در سه رنگ مختلفاز هر رنگ کاموا 1 عدد کلاف 100 گرمیقلاب شماره صفر ، نخ یک لاطرز بافت :تکه زیرین روفرشی : از کلاف سبزرنگ 46 دانه زنجیره ببافید. 3 رج مدل پایه کوتاه، کنار هم قلاب بزنید. سپس کاموای 110 K قرمز رنگ را سر انداخته کار را با آن ادامه دهید. با رنگ قرمز هر میل را 3 بار در یک زنجیره فرو برده، در هر بار 1 نخ بیرون کشیده، سپس 3 دانه نخ را که روی قل

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه