میل بافتنی

اندازه میل بافتنی

اندازه های میل های بافتنی. اندازه های میل های بافتنی به دو دسته تقسیم می شن یکی آمریکایی و یکی انگلیسی یا اورپایی. اندازه ها براساس میلی متر هست. METRIC. U. S. U. K. 2mm. 0. 14. 2. 25mm. 1. 13. 2. 75mm. 2. 12. 3mm. -. 11. 3. 25mm. 3. 10. 3. 5mm. 4. -. 3. 75mm. 5. 9. 4mm. 6. 8. 4. 5mm. 7. 7. 5mm. 8. 6. 5. 5mm. 9. 5. 6mm. 10. 4. 6. 5mm. 10½. ۳. ۷mm. -. 2. 7. 5mm. -. 1. 8mm. 11. 0. 9mm. 13. 00. 10mm. 15. 000. 12mm. 17. -. 16mm. 19. -. 19mm. 35. -. 25mm. 50. -.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه