آموزش پترن بافتنی

آموزش پترن بافتنی چهار

آموزش پترن بافتنی چهارآموزش پترن بافتنی چهار . به در خواست کاربران آرتاکاوا بافت نخودی زیگزاگتعداد دانه های سرانداخته شده باید مضرب ده باشد. مثل سی دونه. رج 1 (روی کار): *پنج تا زیر، (یکی رو، یکی زیر) دوبار، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنیدرج 2: یکی رو، *(یک زیر, یکی رو) دوبار، یکی زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * را تا نه دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، (یکی زیر، یکی رو) دوبار، یکی زیر، چهار تا رورج 3: *سه تا زیر، (یکی رو، یکی زیر) دوبار، یکی رو، پنج تا زیر* فاصله بین دو * را تا هفت دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، (یکی

ادامه مطلب ...
آموزش پترن بافتنی پنج

آموزش پترن بافتنی پنجآموزش پترن بافتنی پنج . به در خواست کاربران آرتاکاوا . کاربرانی که در بافتنی و مخصوصا پنرن ها مشکل دارند حتما این آموزش ها را دنبال کنند. تعدا دانه های سرانداخته شده باید مضرب هشت به علاوه دو باشد. مثل 42 دونهرج 1(روی کار): یکی به زیر، *چهار تا زیر، (ژوته، دو تا یکی از زیر) دوبار* فاصله بین دو * را تا یک دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، یکی به زیررج 2 و سایر رجهای زوج: از رو ببافیدرج 3: همانند رج 1رج 5: یکی زیر، *دو دونه را نبافته به میل سومی بگیرید و در جلوی کار نگه دارید، دو دونه بعد را به زیر ببافید، دو دونه میل سو

ادامه مطلب ...
پترن :: آموزش پترن بافتنی چهار

آموزش پترن بافتنی چهار . بافت نخودی زیگزاگتعداد دانه های سرانداخته شده باید مضرب ده باشد. مثل سی دونهرج 1 (روی کار): *پنج تا زیر، (یکی رو، یکی زیر) دوبار، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنیدرج 2: یکی رو، *(یک زیر, یکی رو) دوبار، یکی زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * را تا نه دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، (یکی زیر، یکی رو) دوبار، یکی زیر، چهار تا رورج 3: *سه تا زیر، (یکی رو، یکی زیر) دوبار، یکی رو، پنج تا زیر* فاصله بین دو * را تا هفت دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، (یکی رو، یکی زیر) دوبار، یکی رو، دو تا زیررج 4: سه تا رو،

ادامه مطلب ...
پترن :: آموزش پترن بافتنی پنج

تعدا دانه های سرانداخته شده باید مضرب هشت به علاوه دو باشد. مثل 42 دونهرج 1(روی کار): یکی به زیر، *چهار تا زیر، (ژوته، دو تا یکی از زیر) دوبار* فاصله بین دو * را تا یک دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، یکی به زیررج 2 و سایر رجهای زوج: از رو ببافیدرج 3: همانند رج 1رج 5: یکی زیر، *دو دونه را نبافته به میل سومی بگیرید و در جلوی کار نگه دارید، دو دونه بعد را به زیر ببافید، دو دونه میل سوم را به زیر ببافید، (ژوته، دو تا یکی از زیر)دوبار* فاصله بین دو * را تا یک دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، یکی به زیررج 7: همانند رج 1رج 9: یکی زیر، *(ژوته،

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه