گردنبند جا دعایی

چهار عدد زنجیره بزنید

با یک بافت شلال دو سر زنجیره را به هم متصل کنید تا یک حلقه تشکیل شود.

دور اول: ۵ زنجیره می زنیم و یک بافت پایه کوتاه به زنجیره اول می زنیم. برای هر ۴ زنجیره این کار را تکرار می کنیم مانند شکل زیر.

Untitled

دور دوم: در نیم دایره اول (۵ زنجیره) به این صورت می بافیم: یک پایه کوتاه٫ یک نیم دوبل (ساده )٫ یک پایه بلند٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه کوتاه.

برای نیم دایره های بعدی نیز تکرار می کنیم.

دور سوم: یک پایه کوتاه٫ یک نیم دوبل٫ دو پایه بلند در یک پایه بلند٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه کوتاه. برای بقیه دانه ها نیز تکرار می کنیم

دور چهارم: یک پایه کوتاه٫ یک نیم دوبل٫ سه پایه بلند در یک پایه بلند٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه کوتاه. برای بقیه دانه ها نیز تکرار می کنیم.

دو عدد از این گل را می بافیم. دعا را بین دو گل قرار می دهیم و آنها را به کم بافت شلال به هم متصل می کنیم

DSC01305

برای گل قرمز رنگ که یک طرف گردنبند قرار دارد در فضای خالی ایجاد شده در بین بافت ها که با فلش مشخص شده به این صورت می بافیم: یک پایه کوتاه٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه بند٫ یک نیم دوبل٫ یک پایه کوتاه.

 این کار را برای ۴ فضای دیگر نیز انجام می دهیم.

DSC01306

DSC01308

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه