کيف بافتني
اندازه کیف: 35*37 سانتیمتر مربع

وسایل لازم:

    کاموای رنگ یک 200 گرم
    کاموای رنگ دو 150 گرم
    میل شماره 6
    میل شماره 6.5
    دسته کیف 50 سانتیمتری یک جفت
    آستر 50 سانتیمتر
    کش نازک سه متر که به دو تکه 150 سانتیمتری تقسیم کنید
    مهره بزرگ چهار عدد

کاموا باید به گونه ای باشد که 20 دونه در 30 رج، با پترنی که معرفی میشود و با میل شماره 6.5 دارای طول 10 سانتیمتر باشد.

نحوه بافت
(دو عدد ببافید)
ابتدا 72 دونه با میل شماره 6.5 و کاموای رنگ 1 سربیاندازید.
رج 1 (روی کار): به زیر ببافید
رج 2 (پشت کار): (یکی زیر، یکی رو) دوبار، یکی زیر، *دو تا رو، یکی زیر، یکی رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا 7 دونه مانده به انتها تکرار کنید، دو تا رو، (یکی زیر، یکی رو) دوبار، یکی زیر

بعد بافت را با رنگ 2 ادامه دهید.
رج 3: یکی زیر، *پنج تا زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید* فاصله بین دو* را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید، یکی به زیر

رج 4: یکی زیر، *( یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، پنج تا زیر* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید، یکی به زیر

بافت را با رنگ 1 ادامه دهید
رج 5: دو تا زیر، * یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، هفت تا زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید
رج 6: *(یکی زیر، یکی رو) سه بار، (یکی زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید) دوبار* فاصله بین دو * را تا دو تا مانده به انتها تکرار کنید، دو تا زیر
رج 7 تا 10: مطابق رج 3 تا 6
رج 13: مطابق رج 1
رج 14: مطابق رج 2

بافت را با رنگ 2 ادامه دهید.
رج 15: یکی زیر، *( یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، پنج تا زیر* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید، یکی زیر
رج 16: یکی زیر، *پنج تا زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید، یکی زیر

بافت را با رنگ 1 ادامه دهید.
رج 17: *هفت تا زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید* فاصله بین دو * را تا دو تا مانده به انتها تکرار کنید، دو تا زیر
رج 18: دو تا زیر، *( یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر) دوبار، (یکی رو، یکی زیر) سه بار* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید.
رج 19 تا 22: مطابق رج 15 تا 18
رج 23 و 24: مطابق رج 15 و 16

این 24 رج پترن را تشکیل میدهد.
بافت پترن را ادامه دهید تا چهار تکرار عمودی پترن تمام شود و حدوداً اندازه 31 سانتیمتر گردد.

بعد بافت را با رنگ 1 و میل شماره 6 ادامه دهید

رج بعد: *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید
رج بعد: *یکی رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید
دو رج آخر بافت نخودی میباشد.
چهار رج دیگر نخودی ببافید.

رج بعد: هشت دونه ابتدا را نخودی ببافید، دو تا یکی از زیر، ژوته، *هفت دونه بعد نخودی، دو تا یکی از زیر، ژوته، هفت دونه بعد نخودی، دو تا یکی از زیر، ژوته* فاصله بین دو * را تا هشت دونه مانده به انتها تکرار کنید، هشت دونه انتها نخودی
نه رج دیگر نخودی ببافید و بعد کور کنید.

بعد بغلها و ته کیف را بدوزید. سپس آستر را با در نظر گرفتن محل دوخت اندازه بزنید و به بغلهای کیف بدوزید و آستر قسمت دهنه کیف را به داخل تا زده وبه لبه کیف بدوزید. بعد دسته های کیف را فاصله 8 سانتیمتری از بغلها با رنگ 2 بدوزید.

بعد دو رشته کش با شروع از سوراخهای وسط یک قسمت که توسط ژوته ایجاد شده رد کنید و به انتهای کشها مهره ببندید و در جلوی کیف گره بزنید (مطابق شکل)
کيف بافتني - تصویر 1
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه