آموززش کلیپس مو

DSC00835

گل:

نخ قرمز

قلاب شماره ۲


۴ زنجیره بزنید.

با یک بافتپایه کوتاه انتهای زنجیره را به سر آن متصل کنید به طوری که یک حلقه تشکیل شود.

 درهمان زنجیره ای که پایه کوتاه زدید ۳ پایه بلند و یک پایه کوتاه بزنید که در نهایت ۵ بافت در یک زنجیره داشته باشید.

در ۳ دانه بعد هم به همین ترتیب در هر دانه یک پایه کوتاه سه پایه بلند و یک پایه کوتاه بزنید.

وقتی ۴ پر گل کامل شد گل را به پشت برگردانید و به پایین ترین بافت در همان ردیفی که آخرین دانه تان وجود دارد یک پایه کوتاه بزنید.

 ۳ زنجیره بزنید و دو بافت بین هر ۲ گل برگ را باهم گرفته و یک پایه کوتاه بزنید. این کار را تکرار کنید تا در پشت هر گلبرگ یک ردیف زنجیره داشته باشید.

در هرکدام از این ردیف زنجیره ها یک پایه کوتاه پنج پایه بلند و یک پایه کوتاه بزنید. این بار پایه ها در زنجیره ها زده نمی شود بلکه دور آنها بافته می شود.

برای هر ۴ بافت زنجیره ای  این کار را انجام دهید.

برگ

نخ سبز

قلاب شماره ۲


۱۰ زنجیره بزنید. تعداد زنجیره ها به اندازه برگی که می خواهید بستگی دارد.

بافت را برگردید و به اینصورت ببافید

۱ پایه کوتاه - ۲بافت ساده- ۴ پایه بلند- ۲ بافت ساده – ۱ پایه کوتاه

برگردید و طرف دیگر زنجیره ها را نیز به همین صورت ببافید.

گل و برگ را به گیره متصل کنید.

DSC00849

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه