کلاه و شال گردن دخترانه هشت پر

Untitled

نخ نسبتا ضخیم و قلاب شماره 3 یا 4

رج 1- یک حلقه طلایی شش تایی بزنید.
رج2- در هر کدام از دانه ها دو پایه بلند بزنید.

رج 3- در دانه اول دوپایه بلند و دوزنجیره و دو پایه بلند بزنید و در دانه بعد یک پایه بلند بزنید به همین ترتیب تا اخر رج ببافید کلاه به هشت قسمت تقسیم می شود.
رج 4-در دانه اول ( دوپایه و دوزنجیره و دو پایه ) و در دو دانه بعد پایه بزنید تا اخر رج تکرار کنید
رج5- در دانه اول (دوپایه و دوزنجیره و دو پایه) ودر 3 دانه بعد پایه بزنید تا اخر رج تکرار کنید
رج6-در دانه اول (دوپایه و دوزنجیره و دو پایه) ودر 4 دانه بعد پایه بزنید تا اخر رج تکرار کنید
رج7-در دانه اول(دوپایه و دوزنجیره و دو پایه) ودر5 دانه بعد پایه بزنید تا اخر رج تکرار کنید
رج8- در دانه اول(دوپایه و دوزنجیره و دو پایه) ودر6 دانه بعد پایه بزنید تا اخر رج تکرار کنید

تا رج 17 به همین ترتیب ببافید فقط به تعدادپایه های ساده یک عدداضافه شود یعنی میشود 7 تا رج بعد 8 تا رج بعد 9 تا الی اخر
ازرج 17 دیگر زیاد نکنید و5 سانت به همین ترتیب ببافید.

بافت شال گردن
شال از طول بافته می شود
به تعداد لازم یعنی بلندی شال گردن زنجیره بزنید و یک پایه ویک زنجیره بزنید. یعنی در دانه اول یک پایه بلند و یک زنجیره بزنید. یک دانه را جا بیندازید. در دانه بعد یک پایه بلند و یک زنجیره بزنید .

چند رج ببافید تا به عرض دلخواه برسید
روی کار با گل وبرگ قلاب بافی تزیین شود

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه