کلاه فرانسوی

DSC03538

کلیه بافت ها پایه بلند می باشد

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.

در هر زنجیره ۲ تا پایه بلند می بافیم (اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

۲ تا می بافیم در بافت سوم دو تا در یکی می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

۳ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۲۴ زنجیره داریم)

4 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم

5 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

6 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم

7 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

8 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

9 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

10 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

11 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم 

12 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم 

13 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم  تا پایان رج تکرار می کنیم 

14 تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

در این رج در همه دانه ها یک پایه بلند می زنیم

10 تا می بافیم یک دانه را نمی بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

9 تا می بافیم یک دانه را نمی بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

5 تا می بافیم یک دانه را نمی بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم

در همه دانه ها یک پایه بلند می بافیم

دانه آخر را کور می کنیم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه