ابتدا کار بافت را با 70 دانه شروع کرده 1 رج آن را « مدل هاروش» ببافید. سپس ادامه بافت را با مدل ساده (از رو)ادامه دهید.طرز بافت در زیر توضیح داده شده است

وسایل مورد نیاز جهت بافت کلاه:
کاموا دردو رنگ مختلف
2 کلاف کاموای  100 گرمی
میل شماره 5 ،  نخ یک لا

طرز بافت کلاه پسرانه:
ابتدا کار بافت را با 70 دانه شروع کرده 1 رج آن را « مدل هاروش» ببافید. سپس ادامه بافت را با مدل ساده (از رو)ادامه دهید.

هر 6 دانه یک بار از 1 دانه، 5 دانه را درآورده، توپک‌های پایینی کلاه را ایجاد کنید.

6 رج ساده بافته سپس 1 رج دیگر مدل هاروش ببافید و بعد 21 رج ساده ببافید.

در رج 22 هر 12 دانه یک بار 1 دانه کم کنید و در 14 رج پایانی کار، در جاههای مشخص به کم کردن دانه‌ها ادامه دهید تا در فرق کلاه 12 دانه بیشتر باقی نماند. سپس توی آن 12 دانه نخ رد کرده نخ را جمع کنید یا آن 12 دانه را کور کرده فرق کلاه را بدوزید.

طرز بافت کلاه دخترانه:
ابتدا بافت را با 70 دانه شروع کرده 1 رج «مدل هاروش» بافته، سپس مابقی بافت را بصورت بافت ساده ادامه دهید. در رج بعدی هر 4 دانه یک بار از 1 دانه، 5 دانه درآورده، بعد آنها را یکی کرده ، توپک‌های پایین کلاه را ایجاد کنید.

بعد از 6 رج ساده بافی، 1 رج مدل هاروش بافته، 16 رج دیگر را ساده ببافید و در رج 17 هر 12 دانه یک بار 1 دانه کم کنید.

در 14 رج پایانی کلاه در جاهای مشخص به کم کردن دانه‌ها ادامه دهید تا در فرق کلاه 12 دانه باقی بماند. با نخ زرد رنگ کاموا نواری با بافت « گیس باف» تهیه کرده به داخل کلاه در محل گوشها بدوزید.

برای گوشهای هر دو کلاه، 10 دانه را سر انداخته آن را 16 رج ساده ببافید و سپس بافت را دولا کرده، مطابق عکس چین داده روی کلاه بدوزید.
  
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه