اندازه : پهنا : 4 سانتی متر طول : 120 سانتی متر


اندازه :
پهنا : 4 سانتی متر
طول : 120 سانتی متر

وسایل لازم :
50 گرم گاموای قرمز
50 گرم کاموای سفید
50 گرم کاموای آبی
میل حلقوی و میل راست سایز 2و نیم میلی متری (80 سانتی ) _ یا هر سایزی که این مقیاس را بدست دهد: با 26 دانه و 52 ردیف = 10 در 10 سانتی متر

پترن مورد استفاده :
در بافت جلو و عقب تمام رجها زیر

روش اضافه کردن :
تمام دانه اضافه کردن ها از سمت راست یا روی کار انجام میشود .یک دانه ببافید/ کاموا را یک بار دور میل بندازید/بقیه را زیر ببافید .در رج بعدی حلقه ای که روی میل انداختید را با چرخاندن زیر ببافید یعنی به جای بافت از حلقه ی پشتی دانه از حلقه ی جلویی ببافید.اینکار از ایجاد سوراخ جلوگیری میکند.

نکته:
وقتی قسمت وسط را برمیگردانید دانه ی اول را جا بندازید (نبافید و فقط روی میل دیگر بندازید) .کاموا را محکم کنید و مثل قبل ادامه دهید .این کار باعث میشود وقتی کا را برمیگردانید سوراخ نیافتد.

راه راه کردن رنگها:
6 رج با رنگ قرمز زیر ببافید /2 رج با سفید زیر ببیافید / 4 رج با آبی زیر ببافید / 2 رج با سفید زیر ببافید/ 6 رج با قرمز زیر ببافید/نکته! وقتی میانه کار را برمیگردانید و لبه ایجاد میشود /0دورج بافت زیر = یک لبه ) این لبه شمرده نمیشود.

روش دانه کم کردن:
هر رج دانه کم کردن را به این صورت ببافید: 1 زیر / جا انداختن 1 دانه / 1 زیر /بقیه دانه ها زیر .

گره :
به صورت حلقوی روی میل حلقوی بافته میشود .300 دانه با رنگ قرمز و میل 2 و نیم میلیمتری سر بندازید.

رج 1 : تمام دانه ها زیر (= روی کار )

رج 2 :1 دانه اضافه کنید و بقیه دانه ها را زیر ببافید . – روش اضافه کردن را در بالا بخوانید (= 301 دانه )

رج 3 : تمام دانه ها زیر

رج 4 : 1 دانه اضافه کنید / 13 دانه زیر ببافید / کار را برگردانید . (=302 دانه )

رج 5 : تمام دانه ها زیر

رج 6 : مثل رج 2 (=303 دانه )

رج 7 : تمام دانه ها زیر

رج 8 : 1 دانه اضافه کنید /20 دانه زیر ببافید / کار را برگردانید . (=304 دانه)

رج 9 : تمام دانه ها زیر

رج 10 : رنگ را به سفید تغیر دهید و مثل رج 2 ببافید (=305 دانه )

رج 11 : تمام دانه ها زیر

رج 12 : رنگ را به آبی تغیر دهید و مثل رج 2 ببافید(= 306 دانه )

رج 13 تا 15 : تمام دانه ها زیر

رج 16 : رنگ را به سفید تغییر دهید و یک دانه کم کنید – روش کم کردن را در بالا بخوانید – بقیه دانه ها را زیر ببافید (= 305 دانه ) 

رج 17 : تمام دانه ها زیر

رج 18 : رنگ را با قرمز عوض کنید و یک دانه کم کنید .بقیه دانه هارا زیر ببافید .(=304 دانه )

رج 19 : تمام دانه ها زیر

رج 20 : یک دانه کم / 20 تا زیر / برگرداندن کار (=303 دانه )

رج 21 : تمام دانه ها زیر

رج 22 : یک دانه کم /بقیه دانه ها زیر (=302 دانه )

رج 23 : تمام دانه ها زیر

رج 24 : یک دانه کم / 13 تا زیر / برگرداندن کار (=301 دانه )

رج 25 : تمام دانه ها زیر

رج 26 : مثل رج 22 ببافید (=300 دانه )

رج 27 : تمام دانه ها زیر

به صورت شل کور کنید

کراوات :
35 دانه با میل راست و کاموای آبی سر بندازید.توضیحات بالا را بخوانید.2 رج زیر با سفید و 2 رج زیر با قرمز ببافید.کور کنید .


   
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه