ژاکت زنانه آرتاکاوا
آموزش بافت ژاکت زنانه آرتاکاوا ... در خواستی از کاربران عزیز ...
آموزش بافت ژاکت زنانه آرتاکاوا
وسایل لازم :

میل شماره 4.5 میلی متر

میل شماره 5 میلی متر

اندازه گیری:
در قسمت کشباف با میل 5 میلی متری 18 دانه در 24 رج می شود 10 سانتی متر

بافت ها:

بافت کشباف معکوس ( سی چهارده اف و سی چهاردهبی:

سی چهارده اف :

هفت دانه را نبافته داخل میل های سیمی بیندازید.و آن را در جلوی کار رها کنید. 7 دانه را از زیر ببافید و 7 دانه بعدی را از میل سیمی زیر ببافید.

سی چهارده بی:

هفت دانه را نبافته داخل میل های سیمی بیندازید.و آن را در پشتکار رها کنید. 7 دانه را از زیر ببافید و 7 دانه بعدی را از میل سیمی زیر ببافید

k2/p2 ribbing=همیشه مضربی از 4 دانه به علاوه 2 میباشد کشباف دوتا زیر دوتا رو

به این صورت بافته میشود: رج یک: طرف روی کار: دوتا زیر, دوتا رو, دوتا زیر

رج دو: دوتا رو , دوتا زیر, دوتا رو

گیس باف -باید برای بیشتر از 21 دانه استفاده شود.

به این صورت بافته میشود: رج یک:21 دانه را از زیرببافید

رج دو و تمام ردیف های پشت: 21 دانه را از رو ببافید

رج سه: هفت تا زیر, یه سی 14 اف

رج 5, 7, 9, 11,13 همه 21 دانه از زیر

رج پانزده: سی 14 بی, 7 دانه از زیر ببافید

رج 17, 19, 21, 23 همه 21 دانه از زیر ببافی

رج بیست و چهار: 21 دانه از رو ببافید

برای بافت گیس بافت این 24 رج برا تکرار کنید.


پشت لباس

با میل کوچک 94 دانه سر بیندازید. سه ونیم اینچ کشباف دوتا زیر دوتا رو ببافید. رج آخر را با طرف پشت کار تمام کنید به طور مساوی 6 دانه در طول این رج اضافه کنید که مجموع دانه های شما بشود 100 عدد.

میل بزرگتر را بردارید

رج اول: طرف روی کار, 22 دانه را از رو ببافید, رج اول گیس بافت را برای 21 دانه بعد ببافید, 14 دانه بعد را از رو ببافید, رج اول گیس بافت را برای 21 دانه بعد ببافید, 22 دانه بعدی را از رو ببافید  

رج دوم: 22 دانه از زیر ببافید, رج دوم از گیس بافت را برای 21 دانهبعد ببافید, 14 دانه از زیر ببافید. رج دوم گیس بافت را برای 21 دانه بعد ببافید

طبق طرح 10 رج دیگر نیز ببافید

شکل دهی اطراف:

در انتهای این رج و 16 رج بعد یک دانه کم کنید. – 96 دانه می شود.

شکل دهی حلقه آستین:

طرح را ادامه بدهید. در ابتدای دو رج بعد 6 دانه کم کنید. یک دانه در انتهایهر رج طرف روی لباس کم کنید- 5 بار این کار را انجام دهید. 77 دانه می شود

شکل دهی سرشانه:

در ابتدای دو رج بعد 10 دانه کم کنید. در ابتدای دو رج بعد هم 10 دانه کم کنید.از  34 دانه باقی مانده یک نخ یا سنجاق قفلی رد کنید که شکافته نشود. آن را به همان حال بگذارید بماند.

طرف جلوی لباس: سمت چپ

با میل کوچک تر 46 دانه سر بیندازید . سه و نیم اینچ کشباف دو تا زیر دوتا  رو ببافید. در انتهای آخرین رج که باید پشت کار باشد 2 دانه اضافه کنید. اکنون 48 دانه دارید

میل بزرگتر را بردارید

رج اول:طرف روی کار است. 22 دانه از رو ببافید. رج اول بافت گیس بافت را در 21 دانه بعد ببافید.5 دانه بعد را زیر ببافید

رج دوم: 5 دانه از زیر ببافید. رج دوم بافت گیس بافت را در 21 دانه بعد ببافید. 22 دانه بعد را از زیرببافید

طبق طرح 10 رج دیگر ببافید

شکل دهی بغل ها

یک دانه در ابتدای رج بعد و 16 رج بعد کم کنید. 46 دانه دارید

حتی قسمت های طرح را هم بشمارید تا جایی که کاربه 10 اینچ برسد.رج آخر پشت کار شما باشد

حلقه آستین

طرح را ادامه دهید و در ابتدای دو رج بعد 6 دانه کم کنید

در لبه حلقه استین رج های پشت کار یک دانه کم کنید. 5 بار این کار را تکرار کنید. 35 دانه می شود

این کار را ادامه بدهید تا پنج و نیم اینچ بشود. اخرینرج شما طرف روی کار باشد

گردن:

رج بعد که طرف پشت کار است 7 دانه ابتدای کار کور کنید. طرح را هم همچنان ببافید

یک دانه در قسمت لبه یقه در 4 رج بعد کم کنید. این کار را سپس برای رج های روی کار 4 بار دیگر تکرار کنید 22 دانه می شود. این کار را ادامه دهید تا اندازه پشت لباس شود. رج آخر رج پشت کار باشد.

سرشانه:

10 دانه در ابتدای رج بعد کور کنید. یک رج ببافید. ده دانه بعد را کور کنید.

جلوی لباس سمت راست:

با میل کوچک تر 46 دانه سر بیندازید . سه و نیم اینچ کشباف دو تا زیر دوتا رو ببافید. در انتهای آخرین رج که باید پشت کار باشد 2 دانه اضافه کنید. اکنون 48 دانه دارید

میل بزرگتر را بردارید

رج اول:طرف روی کار است. 22 دانه از رو ببافید. رج اول بافت گیس بافت را در 21 دانه بعد ببافید.5 دانه بعد را زیر ببافید

رج دوم: 5 دانه از زیر ببافید. رج دوم بافت گیس بافت را در 21 دانه بعد ببافید. 22 دانه بعد رااز زیر ببافید

طبق طرح 10 رج دیگر ببافید. گردآوری از : گروه پرتال شهر مجازی آرتاکاوا
منبع: دونه دونه
کاربران عزیز بعضی مطالب از انگلیسی به فارسی برگردان شده است خواهشمند است با ثبت نام و در قسمت افزایش اعتبار ما را در بروز بودن این بخش یاری فرمائید. با تشکر
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه