آموزش پتوی قلاب بافی آرتاکاوا این آموزش به فارسی با هزینه برگردان شده . تحت هر شرایطی کپی کردن مطلب به شدت در ستاد ساماندهی برخورد خواهد شد .

آموزش پتوی قلاب بافی آرتاکاوا این آموزش به فارسی با هزینه برگردان شده . تحت هر شرایطی کپی کردن مطلب به شدت در ستاد ساماندهی برخورد خواهد شد .

اندازه : تقریبا 106 در 132 سانت

وسایل لازم : 

کاموای رنگین کمان  رنگهای گوجه ای /بژ /سبز علفی 500 گرم

و کاموای ضخیم به رنگ های:

صورتی 250 گرم
بژکمرنگ 150 گرم
بنفش 150 گرم

میل دوسر یا 5 میل و میل گرد 80 سانتی سایز 6 میلی متری

نکات:
برای عوض کردن رنگ برای ظریف درآمدن کار مهم است که وقتی یک توپی کاموای جدید را شروع میکنید با همان رنگ کاموای قبلی شروع شود.

رنگ مربع ها :

الف= رنگین کمان + بنفش
ب= رنگین کمان + بژکمرنگ
ج= رنگین کمان + صورتی
الگوی شماره 1 را ببینید.

روش بافت:
مربع ها به 4 روش بافته میشوند:

M1 به این صورت:
5 ردیف  تمام دانه ها به زیر ( رج اول = روی کار)بافته میشود .رج بعدی به این صورت(وارونه ی کار): 3 زیر/ 3 رو / 2 زیر/ 4رو / 2 زیر/3 رو / 3 زیر/ 3 رو/ 2زیر/ 4رو / 2 زیر / 3رو /و 3 زیر.در رج بعد 16 دانه با فواصل برابر اضافه کنید به این ترتیب: * 3 زیر/ 2 زیرروی هر کدام از 3 گره بعدی / 2 زیر/ 2 زیر روی  دانه بعدی/ 2 زیر/ 2 زیر روی  دانه بعدی/2 زیر/ 2 زیرروی هر کدام از 3 گره بعدی* . یک بار دیگر از * تا * تکرار کنید .با 3 زیر تمام کنید = 53 دانه . 

الگوی m1 را با 3 دانه زیر در هر طرف ادامه دهید (رج اول = روی کار ) .در رج اول بعد از m1  به این ترتیب 16 دانه کم کنید : * 3 زیر/ 2 دانه زیر با هم / 2 دانه زیر با هم/ 2 تا زیر/ / 2 دانه زیر با هم/ 2 زیر/ 2 دانه زیر با هم / 2 زیر / / 2 دانه زیر با هم / 2 دانه زیر با هم/ 2 دانه زیر با هم* .از * تا * یکبار دیگر تکرار کنید .با 3 زیر تمام کنید = 37 دانه .3 رج زیر ببافید .

M2و m3 و  m4  به این ترتیب:
4 رج زیر روی تمام دانه ها ببافید . m2 یا m3 یاm4  را با 3 دانه زیر در هر سمت ادامه دهید ( رج اول = روی کار).بعد از تمام شدن الگو 4 رج زیر ببافید .

پتو:
به صورت رفت و برگشت روی میلدر 4 ضلع بافته میشود و سپس بهم دوخته میشود.هر ضلع برابر با 5 مربع است.مربع ها در 4 الگوی مختلف با 3 ترکیب رنگی متفاوت بافته میشوند .توشیحات بالا را ببینید.

ضلع 1 :
37 دانه با یک رشته کاموای رنگین کمان + 1 رشته بنفش سر بندازید.الگوی m1 را ببافید . توضیحات بالا را ببینید.کاموای بنفش را با بژکمرنگ جایگزین کنید و الگوی m2 را ببافید.

رشته ی بژ را با صورتی جایگزین کنید و الگوی  m3 را ببافید . رشته ی صورتی را با بنفش جایگزین کرده و m4 را ببافید .رشته ی بنفش را با بژ جایگزین کرده و m1 را ببافید . دانه ها را روی نگهدارنده بندازید و این تکه را کنار بگزارید .

ضلع 2 :
مثل ضلع 1 بافته شود ولی با تغییر در الگو و رنگ کاموا به ترتیبی که در شکل 1 گفته شده :یعنی بژ با صورتی و m2 جایگزین شود.

ضلع 3 :
مثل ضلع 1 بافته شود ولی با تغییر در الگو و رنگ کاموا به ترتیبی که در شکل 1 گفته شده :یعنی بژ با بژ کمرنگ و M3  جایگزین شود.

ضلع 4 :
مثل ضلع 1 بافته شود ولی با تغییر در الگو و رنگ کاموا به ترتیبی که در شکل 1 گفته شده :یعنی بژ با بنفش و m4  جایگزین شود.

وصل کردن قطعات:
ضلع ها را با کاموای رنگین کمان بهم بدوزید .

حاشیه انتهایی:
یک حاشیه در طول هر سمت پتو ببافید و حاشیه ها را در زاویه های پتو بهم بدوزید .تمام حاشیه ها به صورت زیر و رفت و برگشت روی میل گرد سایز 6 میلی متری با رنگین کمان و رنگ صورتی بافته میشوند.

ضلع کوتاه و بالا:
تمام دانه ها را از نگهدارنده روی میل گرد بندازید = 148 دانه .از وارونه ی کار به صورت رفت و برگشتی زیر ببافید .و همزمان در رج دوم در هر زاویه 1 دانه با انداختن کاموا دور میلداخل دانه ی اول و آخر اضافه کنید _ در رج بعدی این دانه های اضافه شده را از حلقه پشتی زیر ببافید تا سوراخ نیافتد.دانه اضافه کردن را به همین ترتیب در هر رج ادامه دهید تا وقتی که 20 رج زیر بافته باشید .از روی کار شل کور کنید .

ضلع کوتاه و پایین:
از روی کار 1 دانه ازهر دانه  سر انداخته شده از هر ضلع بالا بکشید = 148 دانه.حالا طبق توضیح بالای ضلع کوتاه ادامه دهید.

ضلع بزرگ:
در طول یکی از اضلاع بزرگ  از روی کار از رج زیر بافته شده از هر دانه یک دانه بالا بکشید =150 دانه . 1 رج زیر ببافید  و همزمان 30 دانه با انداختن کاموا دور میل بعد از هر 5 دانه  اضافه کنید _در رج برگشت این دانه های اضافه شده را از حلقه پشتی زیر ببافید تا سوراخ نیافتد.حالا حالا طبق توضیح بالای ضلع کوتاه ادامه دهید.

همین را برای ضلع بلند دیگر هم اجرا کنید.

وصل کردن:
تمام زاویه ها را لب به لب به هم بدوزید.



    
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه