پایه کوتاه در قلاب بافی

20100713235805(1)

چهار زنجیره می زنیم و تصویر بالا به دست می آید. پایه کوتاه هایی که می زنیم در هر کدام از این اشک ها زده می شود.

20100713235805(2)من یک رج
بافته ام و از ابتدای رج دوم پایه کوتاه
رو آموزش میدم. قلاب و بافت رو مانند
تصویر بالا توی دستتون بگیرید. یک زنجیره بزنید- همیشه برای شروع رج اگر بافتتان پایه کوتاه است یک زنجیره بزنیداین زنجیره به جای اولین پایه کوتاه به حساب می آید. اگر به تصویر بالا دقت کنید بافت ما چهار اشک دارد. زنجیره ای که می زنیم به عنوان پایه کوتاه اولین اشک است. پس سه اشک دیگر یا بهتر است بگوییم سه دانه دیگر می ماند که ببافیم.

20100713235959(1)

مانند تصویر قلاب رو در زیر اولین بافت (اشک) ببرید و از طرف دیگر خارج کنید.

20100713235959(2)

در تصویر بالا که می بینید دانه ای که می بافم سه دانه بعد از آن وجود دارد به دلیل این است که تعداد دانه ها در این عکس 5 تا بوده. دانه ی اول زنجیره خورده و دانه بعد در حال بافته شدن است.

قلاب را دور نخ بپیچید

20100713235959(3)

و بیرون بکشید. (از همانجایی که قلاب را داخل برده بودید). اکنون در قلاب شما دو حلقه وجود دارد.

20100713235959(4)

مجددا قلاب را دور نخ بپیچید.

20100713235959(5)

و از هر دو دانه بیرون بکشید.

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه