پاپوش دخترانه پاپیون دار

DSC08790

این پاپوش رو به درخواست انیس جان گذاشتم که عکس اصلی اون عکس زیر هست.

2b890559551047f53a77fe767d922928سایز قلاب: 4

سایز نخ: ضخیم

سایز نهایی پاپوش: یازده سانت

کفی کفش:

چهارده زنجیره بزنید. البته این بستگی به سایز پاپوش و سایز نخ و قلاب شما دارد. (دوازده تا زنجیره می شود 6 سانت).

در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید (آموزش بافت پایه نیم دوبل)

در چهار دانه بعد هم هرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید.

در شش دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید.

در دانه آخر هفت تا پایه بلند بزنید.

طرف دیگر زنجیره ها را ببافید. در 6 دانه اول هر کدام یک پایه بلند و در 5 دانه بعد هرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید.

در دانه آخر 5 تا پایه نیم دوبل بزنید.

دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کنید.

DSC08777

رج دوم:

سه زنجیره بزنید. در یازده دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. اکنون رسیده اید به هفت دانه ای که در یک دانه بافته بودید. آن را به این صورت ببافید: در دانه اول یک پایه بلند, در دانه دوم دو پایه بلند, در دانه سوم دو پایه بلند, در دانه چهارم سه پایه بلند , در دانه پنجم دو پایه بلند, در پایه ششم دو پایه بلند و در پایه هفتم یک پایه بلند.

در یازده دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. تا برسید به 5 دانه ای که در یک دانه بافته بودید. آنها را به این صورت ببافید. در دانه اول یک پایه بلند, در دانه دوم دو پایه بلند, در دانه سوم سه پایه بلند, در دانه چهارم دو پایه بلند, در دانه پنجم یک پایه بلند. دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره ها متصل کنید.

رج سوم: من این رج رو با رنگ سفید بافتم. شما اگر دوست ندارید که رنگ کفی کفش دیده بشه می تونید با صورتی ببافید. (اگر بافت را به همان روش قبل یعنی بر خلاف جهت عقربه های ساعت ببافیم بافتی که روی کفش قرار می گیرد پشت بافت ما است. برای همین بافت را از این رج به بعد در جهت عقربه های ساعت می بافیم. یعنی یک زنجیره بزنید. به همان طرفی که رج های قبل را می بافتید نبافید بلکه کفی را برگردانید و در جهت عکس ببافید. در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به زنجیره متصل کنید.

DSC08781

رج چهارم: دوزنجیره بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه نیم دوبل بزنید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به  سر زنجیره متصل کنید.

رج پنجم: دوزنجیره بزنید.در تمام دانه ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به 6 دانه جلوی پاپوش برسید. دو تا دوتا آنها را باهم ببافید. یعنی دانه یک و دو را باهم ببافید, دانه سه و چهار را باهم و دانه پنج و شش را هم باهم ببافید(آموزش نحوه بافت دو دانه باهم) باقی دانه ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به  سر زنجیره متصل کنید.

رج ششم: دو زنجیره بزنید. در تمام دانه ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به سه دانه جلوی پاپوش که در رج قبل آنها را دوتایی باهم بافته بودید برسید. هر سه آنها را باهم ببافید. باقی دانه ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به  سر زنجیره متصل کند.

رج هفتم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها هرکدام یک پایه کوتاه بزنید . کور کنید.

DSC08783

بافت پاپیون:

پنج زنجیره بزنید. در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید. در دو دانه بعد هم یک نیم دوبل بزنید.

رج دو: در هر کدام از دانه ها دو پایه نیم دوبل بزنید.

رج سه: در دانه اول و آخر دو پایه نیم دوبل بزنید اما در باقی دانه های وسط هرکدام یک نیم دوبل بزنیم.

رج چهار: در تمام دانه ها یک نیم دوبل بزنید.

رج پنج: دو دانه اول و دو دانه اخر را باهم ببافید. اما دانه های بین آن دو را در هر کدام یک نیم دوبل بزنید.

رج شش: دو تا دوتا دانه ها را باهم ببافید

رج هفت: در تمام دانه ها یک نیم دوبل بزنید. کور کنید.

هفت رج بالا را مجدد ببافید و آن را مانند پاپیون به هم متصل کنید. آن را به کفش بدوزید.

DSC08785

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه