مدل دیگر طرح لوزی یا بادبزنی : بافتش مثل همون هست فقط جای لوزی هامون برعکس میشه . برای این مدل من ۳۷ دانه سر انداختم .

 

مدل دیگر طرح لوزی یا بادبزنی :
بافتش مثل همون هست فقط جای لوزی هامون برعکس میشه .
برای این مدل من  ۳۷ دانه سر انداختم .
رج اول :
4 دانه از رو + ( 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرارکنین تا انتهای رج فقط دقت کنین ۳ دانه آخر رج را از رو ببافین .
رج دوم :
دانه ها را همانطور که میبینین ببافین و ژوته ها از رو بافته میشود .
رج سوم :
4 دانه از رو + ( 2 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 4 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج چهارم :
تکرار رج دوم
رج پنجم :
4 دانه از رو + ( 3 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج ششم :
تکرار رج دوم
رج هفتم :

4 دانه از رو + ( 4 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج هشتم :
تکرار رج دوم
رج نهم :
4 دانه از رو + ( 5 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج دهم :
تکرار رج دوم
رج یازدهم :
4 دانه از رو + ( 6 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج دوازدهم :
تکرار رج دوم
رج سیزدهم :
4 دانه از رو + ( 5 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج چهاردهم:
تکرار رج دوم
رج پانزدهم :
4 دانه از رو + ( 4 دانه از زیر+ 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج شانزدهم :
تکرار رج دوم
رج هفدهم :
4 دانه از رو + ( 3 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج هجدهم :
تکرار رج دوم
رج نوزدهم :
4 دانه از رو + ( 2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 4 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج بیستم :
تکرار رج دوم
رج بیست و یکم :
4 دانه از رو + ( 1 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج بیست و دوم :
تکرار رج دوم
رج بیست و سوم :
4 دانه از رو +  ( 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 6 دانه از زیر+ 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج بیست و چهارم :
تکرار رج دوم

در تمام طول بافت رج یکم تا بیست و چهارم را تکرار میکنین .

هم این مدل هم مدل قبلی 4 دانه ابتدا و ۳ دانه انتهای بافت سلیقه ای هست میشه از 2 شروع بشه تا هر چند تا که سلیقه شماست .
 نکته :
هم این مدل هم مدل قبلی رو میتونین طوری دانه زیاد کنین که سوراخ نیفتد .
روی بافت :

پشت بافت :

این هم بافت لوزی طوری بافته شده که ژوته ها سوراخ نیفته .
روی بافت :

پشت بافت :

این هم لباسی که حمیده گلم در سایت سفره خونه با بافت همین مدل انجام دادن
مرسی حمیده جونم         
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه