شکلاتی : من برای این مدل ۲۷ دانه سر انداختم .

شکلاتی :
من برای این مدل ۲۷ دانه سر انداختم .
رج اول :
۲ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۲ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ... تا آخر رج .
رج دوم :
۲ دانه از زیر + ۳ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۳ دانه از رو + ... تا آخر رج .
رج سوم :
۲ دانه از رو + ( ۳ دانه یکی اما دانه آخری که یکی میکنیم در میل نگه داشته و ۱ ژوته میاندازیم و دانه سومی را که نگه داشته بودیم میبافیم + ۲ دانه از رو ) + ... داخل پرانتز تا آخر رج تکرار میشود .
( رج چهارم :
تکرار رج دوم دقت شود ژوته ها از رو بافته میشود .
رج پنجم :
تکرار رج اول .
رج ششم :
تکرار رج دوم .
رج هفتم :
تکرار رج سوم . )
رجهایی که داخل پرانتز هست یعنی رج چهارم تا هفتم در تمام طول بافت تکرار میشود .
سه دانه ای که اززیر هستن و ما یکی میکنیم .

دانه سوم را در میل نگه میداریم .

حال یک ژوته انداخته

و دانه سوم را میبافیم .     
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه