آموزش ژیله بافتنی پسرانه از یک تا شش سال ...دوستان با زحمت به فارسی برگردان شده است ... با ثبت نام و در قسمت افزایش اعتبار , حامی این پرتال باشید..

آموزش ژیله بافتنی پسرانه از یک تا شش سال ...دوستان با زحمت به فارسی برگردان شده است ... با ثبت نام و در قسمت افزایش اعتبار , حامی این پرتال باشید.. 

سایزها:
یک تا دو ساله-دو تا سه ساله-سه تا چهار ساله-چهار تا پنج ساله-پنج تا شش ساله

وسایل لازم
• میل شماره 4
• کاموا 100-100-200-200-200

کاموا باید به گونه ای باشد که 22 دونه در 30 رج با میل شماره 4 و بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

نحوه بافت پشت
ابتدا 63-68-73-78-78 دونه سربیاندازید.

رج 1 (روی کار): سه تا رو، *دو تا زیر، سه تا رو* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

رج 2: سه تا زیر، *دو تا رو، سه تا زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

این دو رج را 3-4-5-4-5-6 بار دیگر ببافید و در رج آخر 1-2-1-2-0 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 63-66-72-76-78) بعد بافت را به صورت زیر ادامه دهید:

رج 1 (روی کار): سه تا رو، (دو تا زیر، سه تا رو) داخل پرانتز را 1-1-2-2-2 بار تکرار کنید، بعد 46-50-45-50-52 دونه به زیر ببافید، سه تا رو، (دو تا زیر، سه تا رو) داخل پرانتز را 1-1-2-2-2 بار تکرار کنید

رج 2: سه تا زیر، (دو تا رو، سه تا زیر) داخل پرانتز را 1-1-2-2-2 بار تکرار کنید، بعد 46-50-46-50-52 دونه به رو ببافید، سه تا زیر، (دو تا رو، سه تا زیر) داخل پرانتز را 1-1-2-2-2 بار تکرار کنید

دو رج آخر را آنقدر ببافید تا اندازه از ابتدا 16.5-19-21.5-24-26.5 سانتیمتر شود، رج آخر باید رج دوم باشد.

بافتن زیر بغلها
در ابتدای دو رج بعد 4-4-6-6-6 دونه کور کنید.**

بعد در انتهای هر رج یک دونه کور کنید تا 46-46-48-52-54 دونه باقی بماند

بعد بدون کم کردن ببافید تا اندازه از محل زیر بغل 9.5-10-10.5-11.5-12.5 سانتیمتر شود، رج آخر باید از پشت ژیله باشد.

بافتن سرشانه ها
در ابتدای دو رج بعد 5-5-5-6-6 دونه کور کنید، سپس شش دونه در ابتدای دو رج بعد کور کنید

بعد 24-24-26-28-30 دونه باقی مانده را به نخ بیاندزاید و کاموا را ببرید.

نحوه بافت جلو
همانند آنچه برای پشت گفته شده تا محل مشخص شده با ** ببافید.

بافتن یقه
رج بعد (روی کار): دو تا یکی از زیر، 23-25-26-28-29 دونه بعد را مطابق قبل ببافید، دو تا یکی از زیر، بعد برگردید و همین 25-27-28-30-31 دونه را ببافید، بعد یک دونه در انتهای هر رج کور کنید تا 19-17-18-20-21 دونه باقی بماند

بعد در محل زیر بغل دونه کم نکنید و در محل یقه یک رج در میان یک دونه کم کنید تا 11-11-11-12-12 دونه باقی بماند. بعد بدون کم کردن ببافید تا اندازه از محل زیر بغل 9.5-10-10.5-11.5-12.5 سانتیمتر شود.

بافتن سرشانه
در ابتدای رج از طرف سرشانه نه یقه 5-5-5-6-6 دونه کور کنید و در رج بعد شش دونه باقی مانده را کور کنید.

بعد با روی کار به نیمه باقیمانده دونه ها کاموا را وصل کنید و همانند این قسمت ببافید.

بعد سرشانه راست جلو و عقب ژیله را به هم بدوزید.

بافتن نوار یقه
با روی کار 27-27-32-32-37 دونه از قسمت چپ یقه جلو بردارید و به زیر ببافید، بعد یک دونه از مرکز یقه بردارید و بعد 27-27-33-33-37 دونه از قسمت راست یقه جلو بدارید و به زیر ببافید و بعد 24-24-26-28-30 دونه قسمت پشت که در نخ بود را به میل منتقل کنید و به زیر ببافید، وقتی دونه های قسمت پشت را میبافید 1-1-3-1-0 دونه اضافه کنید. (تعداد دانه ها 80-80-95-95-105) بعد بافت را به صورت زیر ادامه دهید:

رج 1 (پشت کار): دو تا زیر، (دو تا رو، سه تا زیر) داخل پرانتز را 5-5-6-6-7 بار تکرار کنید،یکی رو، (سه تا زیر، دو تا رو) داخل پرانتز را 10-10-12-12-13 بار تکرار کنید، دو تا زیر

رج 2: دو تا رو، (دو تا زیر، سه تا رو) داخل پرانتز را 4-4-5-5-6 بار تکرار کنید، دو تا زیر، یکی رو، دو تا یکی از رو، یکی زیر، دو تا یکی از رو، یکی رو، دو تا زیر، (سه تا رو، دو تا زیر) داخل پرانتز را 9-9-11-11-12 بار تکرار کنید

بعد 3-3-5-5-5 رج دیگر کشباف فوق را ببافید و بعد شل کور کنید و بعد سرشانه چپ جلو و عقب ژیله را به هم بدوزید.

بافتن نوار حلقه آستین
با روی کار 56-56-61-71-71 دونه از دور تا دور حلقه آستین بردارید و به زیر ببافید و بافت را به صورت زیر ادامه دهید:

رج 1 (پشت کار): دو تا زیر، *دو تا رو، سه تا زیر* فاصله بین دو * را تا چهار دونه مانده به انتها تکرار کنید، دو تا رو، دو تا زیر

رج 2: دو تا رو، *دو تا زیر، سه تا رو* فاصله بین دو * را تا چهار دونه مانده به انتها تکرارکنید، دو تا زیر، دو تا رو

بعد 3-3-5-5-5 رج دیگر کشباف فوق را ببافید و کور کنید

بعد باقیمانده درزها را بدوزید.    
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه