شلوار پيش سينه دار و زاكت سايز: 3/1 ، 9/6 ، 18/12 ( 2 – 4/3 ) ساله سايز به سانتيمتر : 56/50 – 68/62 – 80/74 ( 92/86 – 104/94 )


شلوار پيش سينه دار و زاكت
سايز: 3/1 ، 9/6 ، 18/12 ( 2 – 4/3 ) ساله

سايز به سانتيمتر : 56/50 – 68/62 – 80/74 ( 92/86 – 104/94 )

كامواي مورد نياز براي همه قطعات : 250-300-300 ( 350-400 )

كامواي مورد فقط براي ژاكت : 100 – 150 – 150 ( 150 – 200 )

وسايل لازم : 
چند ميل ، ميل گرد 40 و 60 سانتي سايز 2/5 يا سايزي كه 26 دانه را 35 رج ببافي مربع 10 در 10 شود

دكمه چوبي شماره 503 : 5 - 5 - 6 ( 6 – 6 ) عدد براي ژاكت و 2 تا براي شلوار

توضيح بافت ( در دور ) : 1 دور زير 1 دور از رو

توضيح بافت ( در رج ) : پشت و جلوي كار از زير

نقشه: M1 و M2 را ببينيد نقشه ها روي لباس را نشان ميدهند

جادكمه : جادكمه ها را در سمت راست پيش ميبافيد . 1 جادكمه = دانه سوم و چهارم را كور ميكنيد در رج بعد 2 دانه سر مياندازيد

فاصله جادكمه ها براي سايز هاي مختلف :
3/1 ماه : 4 – 9 – 14 و 19 سانتيمتر
9/6 ماه : 4 – 10 – 15 و 21 سانتيمتر
18/12 ماه : 4 – 9 – 14 – 19 و24 سانتيمتر
2 سال : 4 – 10 – 16- 22 و 28 سانتيمتر
4/3 سال : 5 – 12 – 18 – 25 – 31 سانتيمتر
و آخرين جادكمه روي بافت لبه گردن است

نحوه كم كردن :
كم كردن روي هر طرف علامتها وسط پيش و وسط پشت . وقتي سه دانه باقي ماند بعد از علامت 2 تا از زير كم ميكنيم

در دوطرف اونجايي كه علامت(ماركر) گذاشتين در وسط جلو و وسط پشت دونه كمكنيد.وقتي 3 تا دونه مونده به علامت دوتايكي از زير كنيد و بعد دوتا دونه از زير ببافين(علامت بين اين دوتا دونه مي افته).يه دونه نبافته به ميل بگيرين،يكي از زير،دونه نبافته رو روي دونه بافته شده بندازين(معنيpsso)

ژاكت :
پيش و پشت لباس روي ميل گرد از وسط پيش بافته ميشود 131 – 148 – 156 ( 182 – 199 ) دانه سر مياندازيد ( 5 دانه هر دو طرف پيش را براي همگرد لباس قرار ميدهيم) روي ميل گرد شماره 5/2 و 3 رج از زير ميبافيم ( اولين رج روي كار است ) رج بعدي ( چهارم ) پشت كار است به اين ترتيب عمل ميكنيم 5 دانه اول را ركن ميبافيم و 1 دانه از رو ميبافيم بعد 7 – 8 – 9 ( 10 – 11 ) بار M1 را تكرار ميكنيم تا آخر رج در انتها 1 دانه از رو و 5 دانه ركن ميبافيم 3 – 3- 4 ( 4 – 5 ) بار نقشه M1 را تكرار ميكنيم در رج هاي بعدي وقتي بافت ما به 4 سانتيمتر رسيد يك جادكمه ميبافيم


حالا ميرويم براي نقشه M2 با 5 دانه ركن در هر طرف و 1 دانه ساده اي كه در هر طرفميبافتيم ( به جاي نقشه M1 نقشه M2 را ميبافيم ) بعد از اينكه بافت به 8 – 8 – 9 ( 9 – 10 ) سانتيمتر رسيد حالا كامل ميكنيم بافت را با بافت ساده و 5 دانه ركن در هر طرف ((( ساده = رج روي كار از زير و رج پشت كار از رو )))

وقتي اندازه بافتني 18 – 19 –22 ( 25 – 28 ) سانتيمتر شد رج بعد دنبال ميكنيد رويلباس را به اين ترتيب 32 – 36 – 41 ( 45 – 49) دانه ميبافيد ( سمت راست پيش ) بعد 6 دانه براي حلقه آستين كور ميكنيد سپس 55 – 64 – 71( 80 – 89 ) دانه ميبافيد ( پشت لباس ) و 6 دانه كور ميكنيد براي حلقه آستين بعدي و 32 – 36 – 41 ( 45 – 49 ) دانه ميبافيد ( سمت چپ پيش ) حالا هر قسمت را جدا تكميل ميكنيد (((( 5 دانه اولي كه ركن ميبافتيم تا انتها بايد ركن بافته شوند ))))

سمت چپ پيش ژاكت : 
32 – 36 – 41 ( 45 – 49 ) دانه . كور ميكنيد براي شيب سر حلقه آستين در همه رجها : 2 دانه 1 بار و 1 دانه 4 – 4 – 4 ( 4 – 5 ) بار = 26 – 30 – 35 ( 39 – 42 ) دانه . وقتي اندازه بافتني 24 – 26 –29 ( 33 – 37 ) سانتيمتر شد
98 – 10 –13 ( 14 – 14 ) دانه را در وسط پيش نبافته و روي يك سنجاق يا ميل ديگري نگهداريد و كور كنيد براي براي گردي دور گردن در همه رجها سمت وسط به اين ترتيب: 2 دانه 2 بار و 1 دانه 3 بار = 10 – 13 – 15 ( 18– 21 ) دانه براي سر شانه چپ وقتي اندازهبافتني 28 – 30 –34 ( 38 – 42 ) سانتيمتر شد همه دانه ها را كور ميكنيم

سمت راست پيش ژاكت : 
مثل سمت چپ بافته ميشود اما برعكس ولي به جادكمه ها توجه شود .

قطعه پشت ژاكت :
55 – 64 – 71( 80 – 89 ) دانه . براي حلقه آستين در هر دو طرف دانه كم ميكنيد مثل پيش لباس = 43 – 52 – 59 ( 68 – 75 ) دانه وقتي اندازه بافت 27 – 29 –33 ( 37 – 41 ) سانتيمتر شد 19 – 22 – 25 ( 28 – 29 ) دانه وسط را كور كنيد براي يقه پشت و هر طرف را جدا ميبافيم به اين ترتيب در امتداد يقه پشت در رج بعدي 2 دانه كور ميكنيم = 10 – 13 – 15 ( 18 – 21 ) دانه وقتي اندازه بافتني 28 – 30 –34 ( 38 – 42 ) سانتيمتر شد همه دانه ها را كور ميكنيم و سمت ديگر را هم به همين ترتيب ميبافيم

آستين :
با چند ميل بافته ميشود 36 – 38 – 42 ( 44 – 46 ) دانه روي چند ميل سايز 5/2 سر مياندازيد و 8 رج ركن و بعد ساده ميبافيد 1 علامت در شروع دور ها قرار ميدهيم ( وسط زير بازو ) وقتي بافت به 3 سانتيمتر رسيد اضافه ميكنيم 1 دانه در در هر طرف علامت و اين اضافه كردن را در 6 – 5 – 5 ( 6 – 6 ) دور بعدي براي 8 – 10 – 10 ( 12 – 13 ) بار = 52 – 58 – 62 ( 68 – 72 ) دانه وقتي اندازه بافتني 17 – 18 –19 ( 24 – 27) سانتيمتر شد كور ميكنيد 6 دانه وسط زير بازو و ميبافيد رجهاي جلو و پشت كار را روي 2 ميل .

براي انحناي بالاي آستين هر طرف در شروع همه رجها كور ميكنيد : 2 دانه 2 بار و 1 دانه 3 – 3 – 45 ( 4 – 4 ) بار بعد دو دانه هر طرف وقتي اندازه بافتني 21 – 22 –24 ( 29 – 32) سانتيمتر شد در هر طرف 3 دانه كور ميكنيد و بعد بقيه دانه ها را كور ميكنيد اندازه بافتني 22 – 23 –25 ( 30 – 33) سانتيمتر است

تكميل كار :
سر شانه ها را بدوزيد و آستين ها را به لباس وصل كنيد

يقه و گردي دور گردن : 
65 تا 85 دانه دور تا دور گردن روي ميل گرد كوچك سايز 5/2 و اضافه كنيد دانه هايي كه روي سنجاق يا ميل نگهداشته بوديد و ركن ببافيد پشت و جلوي يقه را از وسط پيش بعد از 2 رج يك جا دكمه در امتداد جادكمه هاي قبلي ببافيد بعد دو رج ديگر ببافيد حالا تنظيم كنيد تعداد دانه ها را حدودا" 75 – 80 –85 ( 90 – 95) مجددا" ركن ببافيد وقتي اندازه يقه 4 – 4 – 5 ( 5 – 6 ) سانتيمتر شد در ابتداي رج ها كم كنيد 1 دانه 3 بار و 2 دانه 1 بار و بعد همه دانه ها را كور كنيد 

حالا دكمه ها را بدوزيد

شلوار پيش سينه دار:
از پائين پاها بافته ميشودبه بالا به صورت دور با چند ميل و ميل گرد پا : شل سر مياندازيد51 – 68 – 68 ( 58 – 58) دانه روي چند ميل سايز 5/2 و 4 رج ركن ميبافيد سپس 3– 3 – 4 ( 4 –5) دور نقشه M1 را تكرار ميكنيم و بعد نقشه M2 را ميبافيد بعد از M2 وقتي اندازه بافت 8 – 8 – 9 ( 9 – 10 ) سانتيمتر شد يك علامت در ابتداي هر دور قرار دهيد ( توي پا - داخل پا ) و بعد ساده ميبافيد .

حالا يك دانه در هر طرف علامت اضافه كنيد ، در هر 2 – 4 – 4 ( 6 – 6 ) دور در مجموع 12 – 9 – 13 ( 10 – 14 ) بار = 75 – 86 – 94 ( 105 – 113) دانه و وقتي اندازه بافتني 16 – 20 – 23 ( 25– 32) سانتيمتر شد پشت و جلو را روي 2 ميل ببافيد(((كه بافت رو از ميل گرد به ميل صاف تبديل كنيد به اين دليل كه بتونين راحتتر هر طرف پا رو ببافين ))) و سر بندازيند 1 دانه جديد در هر طرف براي درز وقتي اندازه بافتي 18 – 22 – 25 ( 27– 34) سانتيمتر شد يك دانه كور كنيد هر طرف و اين قسمت را كنار بگذاريد و پاي ديگر را به همين صورت ببافيد

بالاتنه : 
دانه هاي دو پا را روي يك ميل گرد 5/2 قرار دهيد = 150 – 172 – 188 ( 210 – 226 )دانه است ، يك علامت وسط پيش و يك علامت وسط پشت بگذاريد و ادامه دهيد بافتني تان را در دور و هم زمان 1 دانه هر طرف علامتها در همه دورهاي بعدي كم كنيد در مجموع 5 – 6 – 6 ( 7– 7 ) بار = 130 – 148 – 164( 182 – 198 ) دانه وقتي بافتني 32 – 39 – 47 ( 51– 59) سانتيمتر شدرجهاي كوتاه وسط پشت را به اين ترتيب ميبافيد : از علامت شروع كنيد،10 تا دونه ببافيد،بعد كار رو برگردونين،20 تا دونه ببافين،(براي اينكه سوراخ نيفته دونه اول رو بدون اينكه ببافين به ميل بگيرين).كار رو برگردونين.

با10 تا دونه بعدي هم همينكارو بكنيد.

كلا 8 – 10 – 12 ( 14– 16 ) بار اينكار تكرار بشه.حالال يه دور همه دونه ها رو ببافين.همزمان 20 – 22 – 24 ( 26– 26 ) تا دونه در طول رج كم كنين.= 110 – 126 – 140( 156 – 172 ) دانه حالا پيش و پشت را جدا ببافيد .55 – 63 – 75( 78 – 86 ) دانه قطعه پشت را روي يك ميل ديگر نگهداريد

پيش شلوار: 
55 – 63 – 75( 78 – 86 ) دانه را ركن ميبافيم وقتي بافت ركن 6 – 7 – 7 ( 8 – 8 )سانتيمتر شد 2 جادكمه به اين ترتيب ميبافيد 9 – 11 – 13 ( 15 – 18 ) دانه ميبافيد 2 دانه كور ميكنيد 33 – 37 – 40 ( 44 – 46 ) دانه ميبافيد 2 دانه كور ميكنيد

9 – 11 – 13 ( 15 – 18 ) دانه باقي مانده را ميبافيد . در رج برگشت در جاهايي كه 2 دانه كور كرديم 2 دانه سر مياندازيم به بافت ركن ادامه ميدهيم تا 8 – 9 – 9 ( 10 – 10 ) سانتيمتر شد ( اندازه بافتني از پائين حدود 40 – 48 – 56 ( 61– 69) سانتيمتر ) همه دانه هارا كور ميكنيم .

پشت شلوار
55 – 63 – 75( 78 – 86 ) دانه را تا 8 – 9 – 9 ( 10 – 10 ) سانتيمتر ركن ميبافيم و در رج بعد 6 – 8 – 10 ( 12 – 15 ) دانه كور ميكنيد 8 دانه ميبافيد بعد 27 – 31 – 34( 38 – 40 )دانه كور ميكنيد و8 دانه ميبافيد و 6 – 8 – 10 ( 12 – 15 ) دانه باقي مانده را كور ميكنيد

حالا بندها جداگانه را با 8 دانه در هر طرف به صورت ركن ميبافيد وقتي طول بند 22 – 24 – 26 ( 28 – 30 ) سانتيمتر شد دانه ها را كور كنيد

درزها را بدوريد و دكمه ها را وصل كنيد


بافت کلاه :

سايز 1/3 - 6/9 –12/18 ماهه (2 – 3/4)ساله

وسايل مورد نياز:
يك كلاف 50 گرمي براي تمامي سايزها طوري كه 24 دونه سربندازي و 32 رج ببافي مربع 10*10 بشه با ميل 3 ميلي

شيوه بافت:
87-93-106 (108-112) دونه سر ميندازيم 4 رج ركن ميبافيم بايد توجه كنيد كه دونه هاي اول و اخر به عنوان حاشيه هستند و هميشه از زير بافته ميشند.

رج بعد كه روي كار هست رو اينطور ببافيد:

اولين دونه (دونه حاشيه) از زير 0-3-1 (2-4) دونه بافت ساده 85-85-102 (102-102) دونهاز روي الگوي m1 0-3-1 (2-4) دونه بافت ساده و اخرين دونه حاشيه از زير. همينطور ادامه بديد تا اندازه بافتتون به 11-12-13 (14-15) cm برسه.

حالا 30-32-37 (38-40) دونه از هر گرف كور كنيد.= = 27-29-32 (32-32) دونه باقي ميمونه.

اين دونه ها قسمت مياني پشت سر را تشكيل ميدهد. بلفت اين دانه ها را با بافت ركن ادامه ميدهيم.همانطور كه به بافت ركن ادامه ميدهيد هر 2 سانت يكبار يك دونه از هر دو طرف كم كنيد.اينكارو 4 بار تكرار كنيد= 19-21-24 (24-24) دونه در ميل باقي ميمونه.وقتي اندازه بافت از قسمتي كه كور كرديد به 12-13-15 (16-17) cm رسيد دونه ها رو كور كنيد.

حالا قسمتهاي حاشيه رو به هم بدوزيد يعني اون قسمت مياني پشت رو به اون قسمتهايبافت موج دار بدوزيد ببينيد متوجه ميشيد.

بين 71 تا95 دونه از قسمت پايين كلاه با ميل 3 ميلي دونه بگيريد.5 رديف با بافت ساده ببافيدالبته با در نطر گرفتن دونه هاي حاشيه كه بايد از زير بافته شوند.

(اولين و اخرين دانه) رج بعدي كه ميشه روي كار رو اينطوري ببافيد: دونه اول از زير و * دوتا يكي و يك ژوته* اينكارو تكرار ميكنيد تا دو تا دونه مونده به اخر كه اينارو از زير ميبافيد.5 رديف ديگه رو با در نظر گرفتن دونه حاشيه بافت ساده ببافيد.

دونه ها رو كور كنيد.حالا اون قسمتي كه دونه گرفتيد وبافتيد رو دولا كنيد و بدوريد براي اينكه بند كلاه از اونجا رد ميكنيد.

بند كلاه رو اينطوري اماده ميكنيد:
3 تكه نخ رو كه هركدوم حدود 200 cm طولشونه رو به هم ميتابيم و دولا ميكنيم و دوباره اونو به هم مي تابونيم. هر دو طرفش رو گره ميزنيم و از محل رد شدن بند ردش ميكنيم.
     
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه