سايزهاي(5،4،3)، 2سال اندازه نهايي بافت: دور سينه:21(22،23،24) اينچ(هراينچ 5/2 سانته) قد:5/19(5/21،22، 24) اينچ

سايزهاي(5،4،3)، 2سال

اندازه نهايي بافت:
دور سينه:21(22،23،24) اينچ(هراينچ 5/2 سانته)
قد:5/19(5/21،22، 24) اينچ

مواد لازم: 
(2،3،3) 2 كامواي 100 گرمي
ذو ميل گرد سايز5/4 كه يكي طول سيم ان كوتاهتر(براي بالاتنه) ويكي بلندتره(براي دامن)

مقياس:
20*19براي بافت مدل دامن
20*17 براي مدل بالاتنه
24*17 با بافت ساده

نكته:
اين پيراهن حتما بايد با ميل گرد بافته شود وبدون درز گردبافي شود.


نحوه بافت :
بافت بالاتنه(مدل ديزي):3 تايكي زير بدون اينكه دونه ها از سمت چپ ميل خارج بشه،1ژوته،اون 3 تا دونه رو دوباره يهبار ديگه با هم بافته وازميل چپ درمياريم.

بافت دامن(ريپ): براي بافت گردبافي بدون درزحاصلضرب 17 تادونه باشه.

دور اول:(1زير،1 ژوته،6 زير،ssk،دوتايكي زير،6 زير،1 ژوته)

دور دوم:همه زير

تكرار دو رج بالا

بافت ديزي:براي بافت گردبافي حاصلضرب4 تا دونه باشه

دور1:1 رو،بافت ديزي) تا آخر

دور هاي زوج2-6: همه زير

دور3:علامت رو بردارين،دونه اول رو از ميل راست به ميل چپ انتقال بدين،علامت بزارين،(بافت ديزي،1 رو) تا آخر

دور5: علامت رو بردارين،1 زير،علامت بزارين،(1 رو ،بافت ديزي) تا آخر

ادامه تكرار رج3-6

بافت ديزي:براي بافت با ميل معمولي وبه صورت پشت جدا وجلو جدا حاصلضرب4 تا دونه +1 دونه

رج1(روي كار):(1 رو،بافت ديزي)تا دونه آخر،1 رو

رج هاي زوج2-6:(پشت كار) همه رو

رج3(روي كار):2 زير،(1 رو،بافت ديزي)تا 3 تا دونه آخر،1رو،2 زير

ادامه تكرار رج1-4

دامن
با ميل گرد سايز مربوطه (170،187،204) 153تا دونه سربندازين.يه علامت بزارين و بافت رو بصورت گردبافي شروع كنين تا دونه اول مشخص باشه وپايان هر دور معلوم باشه.

دور 1) 1 زير،1 ژوته،6 زير،ssk،دوتايكي زير،6 زير،1 ژوته) تاآخر

دور2:همه زير

تكرار دو دور اول براي (6،7،8) 6 بار

اولين دور كم كردن:(1 زير،1 ژوته،4 زير،ssk،دوتايكي زير،دوتايكي زير،4 زير،1 ژوته) تا آخر(تعداد دونه ها (150،165،180) 135)

1 دور به زير.

دور بعد) 1 زير،1 ژوته،5 زير،ssk،دوتايكي زير،5 زير،1 ژوته) تاآخر

ادور به زير

تكرار دو دور بالا براي (6،7،7) 6بار

دومين دور كم كردن: (1 زير،1 ژوته،3 زير،ssk،ssk،دوتايكي زير،دوتايكي زير،3 زير،1 ژوته)تا آخر(تعداد دونه ها (130،143،156) 117)

1 دور به زير

دوربعد1 زير،1 ژوته،4 زير،ssk،دوتايكي زير،4 زير،1 ژوته)تا آخر

1 دور به زير

تكرار دو دور بالابراي 5(6،7،7) بار

سومين دور كم كردن:( 1 زير،1 ژوته،2 زير،ssk،ssk،دوتايكي زير،دوتايكي زير،2 زير،1 ژوته)

1 دور به زير

دور بعد1 زير،1 ژوته،3 زير،ssk،دوتايكي زير،3 زير،1 ژوته)

1 دور به زير

تكرار دو دور بالا براي 4(5،5،6) بار

چهارمين دور كم كردن(1 زير،1 ژوته،1 زير،ssk،ssk،دوتايكي زير،دوتايكي زير،1 زير،1 ژوته) تا آخر(تعداد دونه ها (90،99،108) 81)

بدنه
نوار كمر:
دور اول: همه رو
دور2-3: همه زير
دور4:(دوتايكي زير،1ژوته) تكرار پرانتز تاآخر
دور5-6:همه زير
دور7: همه رو
8 دور جداگانه براي هر سايز بدين ترتيب ادامه بدين:

فقط براي سايز 2 سال:دوتايكي زير،زير تا آخر(80 دونه)

فقط براي سايز3 سال:(دوتايكي زير،43 زير) تكرار پرانتز دوبار(88 دونه)

فقط براي سايز 4 سال:( 1 دونه اضافه بروش M1،زير تا آخر(100 دونه)

فقط براي سايز 5 سال:همه زير(108 دونه)

حالا پترن رو به طريق زير دنبال كنين:
فقط براي سايز 2سال: 6 دور بافت ديزي رو كار كنين.

فقط براي سايز 3سال: 6 دور بافت ديزي رو كار كنين.حالا دور 3-4 آن رو يه بار ديگه كار كنين.

فقط براي سايز 4سال: 6 دور بافت ديزي رو كار كنين.حالا دور 3-6 آن رو يه بار ديگه كار كنين.

فقط براي سايز 5سال: 6 دور بافت ديزي رو كار كنين. حالا دور 3-6 آن رو يه بار ديگه كار كنين.بعد دور 3-4 آن رو يه بار ديگه كار كنين.

تقسيم بندي براي حلقه آستين
دور بعد:6(7،8،9) تا دونه كور كنين،33(36،41،44) دونه بافت مدل براي 34(37،4245) دونه بعد از دونه هاي كور شده،سپس همه دونه ها و براي پشت توي ميل جداگانه نگهدارين،6(7،8،9) تا دونه كور كنين بعد ادامه بدين به بافت مدل تا آخر

بالاتنه از اين به بعد براي پشت وجلو جداگانه بافته مي شود.34(37،42،45) دونه براي جلو در نظر گرفته مي شود.وقتي بافت مدل ديزي رو دارين پياده مي كنين ممكنه يكسري براي لبه با بافت مدل همپوشاني نداشته باشه كه اون دونه ها رو ساده بافي كنين ومدل روش نيارين.

جلوي با لاتنه
9 رج به بافت مدل ادامه بدين و رج اخر رو باپشت كار تموم كنين.

شكل دهي يقه
رج1(روي كار):12(13،14،15) دونه مدل رو ببافين و دونه ها رو توي ميل جداگانه قرار بدين،10(11،14،15) دونه كور كنين،بافت مدل رو تا دونه اخر ببافين.

(تعداد دونه ها12(13،14،15)

رج2و4(پشت كار):همه رو

رج3(روي كار): دوتا دونه كور كنين،ادامه بافت مدل(تعداد دونه ها10(11،12،13))

رج5: مشابه رج3(تعداد دونه ها8(9،10،11))

7(9،11،13) رج مدل رو ببافين وبا پشت كار رج رو تموم كنين.

همه دونه ها رو كور كنين

12(13،14،15) دونه اون سمت يقه رو به ميل بگيرين

رج1(پشت كار): دوتا دونه كور كنين،همه رو(تعداد دونه ها10(11،12،13))

(تعداد دونه ها12(13،14،15)

رج2و4(روي كار):بافت مدل

رج3(روي كار): مشابه رج1(تعداد دونه ها8(9،10،11))

8(10،12،14) رج مدل رو ببافين وبا پشت كار رج رو تموم كنين.

همه دونه ها رو كور كنين. 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه