براي جادگمه كه در جلوي شلوار نياز هست بايستي براي قسمت راست پا جادگمه در روي كار(بافت) ايجاد شده وبراي پاي چپ در پشت بافت.براي اينكار دو دانه(دانه دوم وسوم از لبه بافت) را با هم يكي ميكنيد و 1 ژته مياندازيد.طرز بافت در توضیح داده میشود.

سايز 3/1 و 9/6 و 18/12 ماهه و ( 2 - 4/3 ) ساله

ميزان كاموا :
250 - 250 - 300 ( 350 - 400 ) گرم كاموا

ميزان كاموا براي كلاه :
50 – 50 – 100 ( 100 – 100 ) گرم كاموا

مربع بافت
20 دانه در 26 رج مربع 10x 10
براي كار به دو ميل گرد شماره 5/3 و 5/4 نياز است

طرز بافت جا دكمه : 
براي جادگمه كه در جلوي شلوار نياز هست بايستي براي قسمت راست پا جادگمه در روي كار(بافت) ايجاد شده وبراي پاي چپ در پشت بافت.براي اينكار دو دانه(دانه دوم وسوم از لبه بافت) را با هم يكي ميكنيد و 1 ژته مياندازيد

محل قرار گرفتن جا دكمه ها :
سايز 3/1 ماهه : 2 - 5 - 8 - 11 و 14 سانتي متر از پائين
سايز 9/6 ماهه : 2 - 6 - 10 - 14 و 18 سانتي متر از پائين
سايز 18/12 ماهه : 2 - 6 - 11 - 16 و 21 سانتي متر از پائين
سايز 2 ساله : 2 - 6 - 10 - 14 - 18 و 23 سانتي متر از پائين
سايز 3 ساله : 2 - 7 - 12 - 17 - 22 و 28 سانتي متر از پائين

شروع بافت :

پاي راست : 47 – 53 – 53 ( 59 - 65 ) دانه روي ميل گرد شماره 5/3 سر بندازيد و يك رج از رو براي پشت كار ببافيد و رج دوم كه روي كار است به اين ترتيب : 4 دانه اول را ركن ميبافيم و بقيه دانه ها را براي كشباف سه تا از زير و سه تا از رو ميبافيم .با سه تا از زير و 4 دانه آخر ركن رج را تمام مي كنيم.


به همين ترتيب ادامه مي دهيم تا وقتي به فاصله 2 سانتي متري از پائين رسيديم اولين جا دكمه را در قسمتي كه ركن بافتيم ، ميبافيم. مابقي جا دكمه ها با توجه به اندازه هايي كه در بالا آمده بافته مي شود 

به بقيه بافت ادامه ميدهيم تا به فاصله 5 سانتي متري از پائين برسيم دو رج تمام دانه ها را از زير ميبافيم ( 4 دانه

بافت ركن را بر اساس بافت خودتان بايد ادامه دهيد ) همزمان در رج اول كه از زير ميبافيد 11 – 13 - 9 ( 11 – 13 ) دانه كم كنيد .36 – 40 – 44 (48 – 52 ) دانه ميماند حالا ميل بافتنيتان را با ميل گرد شماره 5/4 عوض كنيد .

رج بعدي را دوباره با 4 دانه ركن مثل قبل ادامه ميدهيم و بقيه دانه ها را با بافت ساده ادامه ميدهيم ( رج روي كار از زير و رج پشت كار از رو بافته ميشود ) و 4 دانه آخر بافت ركن اندازه بافت وقتي به 6 سانتي متري از پائين رسيد

1 دانه در طرفين بافت(در4 دانه ركن كه لبه است) اضافه ميكنيد و بعد از هر 3 - 3 - 4 ( 4 - 4 ) رج يك دانه در طرفين اضافه كنيد تابه 54 - 60 - 66 ( 72 - 78 ) دانه داشته باشيد.در كل 9-10-11-(12-13) بار اينكارو كرديد.

((( به خاطر داشته باشيد كجا دانه اضافه ميكنيد براي بافت پاي چپ )))

وقتي بافت به 16 - 20 – 23 ( 25 - 30 ) سانتي متري از پائين رسيد در هر طرف 4 دانه كور كنيد

46 – 52 - 58 ( 64 - 70 )دانه باقي ميماند ، حالا اين قسمت را كنار بگذاريد و پاي چپ را شروع كنيد.

پاي چپ : مثل پاي راست است ولي جا دكمه ها در جهت مخالف

بافت بدن :

دو پا را روي يك ميل گرد قرار دهيد = 96 - 104 - 116 ( 128 - 140 ) دانه داريم در هر طرف ( در قسمت پهلو ها ) يك علامت(همون نخ ماركر يا سنجاق قفلي) قرار دهيد . 46 - 52 - 58 ( 64 - 70 ) دانه بعد از هر علامت داريد ( جا دكمه ها سمت جلوي لباس است )بافت از سمت چپ سرهمي و 18 - 21 - 24 ( 27 - 30 ) دانه ميبافيد به طور ساده ( توجه كنيد كه روي كار است و جلوي لباس ) (((سپس 2 دانه از رو - 2 دانه از زيررا به 4 دانه از زير تبديل ميكنيد - 2 دانه از رو - 2 دانه از زيررا به 4 دانه از زيرتبديل ميكنيد و دوباره 2 دانه از رو )))و بقيه بافت را تا جايي كه شروع كرديم ادامه مي دهيم.

دور بعدي را دوباره 18 - 21 - 24 ( 27 - 30 ) دانه را ميبافيم و بعد 2 دانه از رو بعد نقشه m1 و دو دانه از رو بعد نقشه m2 دوباره دو دانه از رو و بقيه بافت را ساده ( از زير )ميبافيم . (( نقشه ها روي 4 دانه از زير كه بدست آمده اجرا ميشود) )

به بافت به همين ترتيب ادامه ميدهيم تا اندازه بافت 38 - 46 – 54 ( 59 - 66 ) سانتي متر شود

حالا با توجه به علامتهايي كه گذاشته بوديم پيش و پشت سر همي را جدا ميبافيم ( بخشي كه نقشه ها را بافتيم جلوي لباس است )

((از اينجا به بعد پيش و پشت را ميتوانيد روي ميل صاف ببافيد ))

پيش لباس :

50 - 56 - 62 ( 68 – 74 ) دانه را ساده ميبافيم و مثل قبل نقشه را تا بالا روي كار پياده مي كنيد اضافه مي كنيد در پايان هر طرف

4 دانه 2 - 1 - 1 ( 1 - 1 ) بار
6 دانه 0 - 1 - 1 ( 2 - 1 ) بار
8 دانه 1 - 1 - 1 ( 1 - 2 ) بار
و 1 بار 9 - 9 - 13 ( 16 - 21 ) دانه اضافه ميكنيد تا به 100 - 110 - 124 ( 148 – 168 ) دانه ميرسيد و به بافت ادامه ميدهيد تا اندازه بافت 44 – 53 – 61 ( 67 - 75 ) سانتي متر شود و دانه هاي روي هر دو پيچ كم ميكنيد(با دو تايكي كردن) و 96 – 106 - 120( 144 - 164 ) دانه مي ماند .

در رج بعدي 10 - 10 - 12 ( 14 - 16 ) دانه وسطي را براي يقه جداگانه در يك ميل(يا سنجاق ويا نخ) مي گيريم و هر طرف را جداگانه مي بافيد .

شانه راست پيش:

ادامه ميدهيد مثل قبل و براي گردي يقه به اين ترتيب از وسط هر رج عمل ميكنيد : 2 دانه 1 بار و 1 دانه 2 بار كور مي كنيد

= 39 - 44 - 50 ( 61 - 70) دانه بافت را ادامه ميدهيم تا 46 - 55 - 64 ( 70 - 78 ) سانتي متر شود سپس 12 - 13 - 14 ( 15 - 16 ) دانهء كنار يقه را از اينجا به بعد ركن ميبافيم و بقيه دانه ها را مثل قبل بعد از 4 رج در قسمتي كه ركن بافتيم 2 جا دكمه (قسمت روي كار) باز مي كنيم به اين ترتيب:دوتايكي از زير،يه ژوته،5-6-7 (8-9) تا دونه مي بافيم دوباره دوتايكي از زير،يه ژوته و بقيه بافت را ادامه ميدهيم وقتي اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 )سانتي متر شد همه دانه ها را كور مي كنيم.


شانه چپ پيش :

مثل سمت راست اما برعكس بافته ميشود (( بافت ركن را ندارد )) وقتي تعداد دانه ها 39 - 44 - 50 ( 61 - 70) و اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 ) سانتي متر شد همه دانه ها را كور مي كنيم .


پشت لباس :

46 - 52 - 58 ( 64 - 70 ) دانه داريم و براي آستين ها مثل جلوي لباس دانه اضافه ميكنيم تا 96 – 106 - 120( 144 - 164 ) دانه شود و اندازه بافت وقتي 46 - 55 - 64 ( 70 - 78 ) سانتي متر شد 

16 - 16 - 18 ( 20 – 22 ) دانه وسطي را كور ميكينم و هر طرف را جدا تكميل مي كنيم.


شانه راست پشت :

40 - 45 - 51 ( 62 - 71 ) دانه داريم ودر رج بعد يك دانه كور ميكنيم ( سمت يقه ) ميشود 39 - 44 - 50 ( 61 - 70 )

دانه وقتي اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 ) سانتي متر شد 27 - 31 - 36 ( 46 – 54 ) دانه از سمت آستين را كور ميكنيم و 12 - 13 - 14 ( 15 - 16 ) دانه باقي مانده را به اندازه 5/1 سانتيمتر با در نظر گرفتن هر دانه لبه ركن ميبافيم.بعد يه رج از زير ميبافيم ( يعني در رج پشت كار از زير ) و بعددانه ها را كور مي كنيم.

شانه چپ پشت :

مثل سمت راست اما برعكس بافته ميشود 39 - 44 - 50 ( 61 - 70) دانه و اندازه بافت 48 - 57 - 66 ( 72 - 80 ) سانتي متر شد همه دانه ها را كور مي كنيم .

مچ : قسمت بالاي آستين را به هم ميدوزيم و از لبه آستين با ميل شماره 5/3 ،38 - -44-50( 50 - 56 ) دانه ميگيريم 2 رج از زير ميبافيم و بعد به طريقه 3 تا از زير 3 تا از رو كشباف ميبافيم ( دانه اولي و آخري از زير ) وقتي اندازه مچ 5 سانتيمتر شد دانه ها را كور مي كنيم .

يقه : براي دور يقه 48 تا 64 دانه ميگيريم (با احتساب دونه هاي كه بر روي ميل گرفته ايم)روي ميل شماره 5/4 و 3 رج ركن ميبافيم و كور مي كنيم.

اتمام كار : درزهاي پهلو و دكمه ها را هم درسر شانه و پاها مي دوزيم.

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه