طرح های قلاب بافی- چند مدل صدفی

مدل صدفی شماره یک

shellPattern1Lg

صدف : {(یک پایه بلند, یک زنجیره) سه بار, یک پایه بلند}ا

به تعداد مضربی از 5 به علاوه چهار زنجیره بزنید. مثلا 3 ضربدر 5 میشه 15 به علاوه چهار 19

رج یک: یک پایه بلند در چهارمین زنجیره از قلاب بزنید* چهار زنجیره جا بیندازید. یک صدف در دانه بعدی بزنید از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. انتهای کار به این صورت تمام میشود چهار زنجیره جا بیندازید. 2 پایه بلند در آخرین زنجیره بزنید

رج دوم: سه زنجره بزنید(به عنوان یک پایه بلند) اولین پایه بلند را جا بیندازید. در دانه بعدی یک پایه بلند بزنید. * یک صدف در مرکز صدف رج قبل بزنید (یعنی یک زنجیره داخل صدف) از قسمت ستاره را تا انتها تکرار کنید. انتهای کار با دو پایه بلند در بالای زنجیره تمام می شود.

رج دو را تکرار کنید

(4)

مدل صدفی شماره دو

shellPattern2Lg

صدف: (دو پایه بلند, یک زنجیره, دو پایه بلند)ا

به تعداد مضربی از 4 زنجیره بزنید. مثلا چهار ضربدر 5 میشه 20

رج یک:در چهارمین دانه از قلاب یک صدف بزنید. * سه زنجیره جا بیندازید. یک صدف در دانه بعد بزنید. از ستاره به بعد را تکرار کنیدتا انتها.

رج دوم: سه زنجیره بزنید. *در فاصله یک زنجیره صدف رج قبل یک صدف بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج دو را تکرار کنید

(5)

مدل صدفی شماره 3

Sheenaتعداد زنجیره ها مضربی از 6 به علاوه 2 می باشد. مثلا 6 ضربدر 3 میشه 18 به علاوه 2 میشه بیست

رج اول: یک پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب بزنید.* دو زنجیره جا بیندازید. 5 پایه بلند در دانه ی بعدی بزنید. دو دانه جا بیندازید. یک پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید

رج دوم: سه زنجیره بزنید(به عنوان یک پایه بلند), دو پایه بلند دردانه بعدی بزنید.* یک پایه کوتاه در پایه بلند وسط قسمت صدفی رج قبل بزنید (یعنی دانه ی سوم). 5 پایه بلند در دانه بعدی بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.آخرین تکرار سه پایه بلند در اخرین دانه است

رج سوم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در اولین دانه بزنید * 5پایه بلند در دانه بعدی بزنید. یک پایه کوتاه در دانه ی وسطی قسمت صدفی رج قبل بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید. اخرین تکرار یک پایه کوتاه در بالای زنجیره است.

رج 2 و 3 را تکرار کنید

(6)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه