طرح های قلاب بافی- مدل شطرنجی

Checkerboard

تعداد دانه ها مضربی از 6 به علاوه 5 می باشد. مثلا 2ضربدر 3 میشود 6 به علاوه 5 میشود 11 دانه.

رج یک: یک پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب بزنید.در تمام دانه های بعد نیز یک پایه کوتاه بزنید

رج دوم: سه زنجیره بزنید (به عنوان اولین پایه بلند) اولین پایه بلند را جا بیندازید یعنی نبافید, یک پایه بلند در هر کدام از سه دانه بعد بزنید. * دو زنجیره بزنید. دو دانه را نبافید در هر کدام از چهار پایه بلند بعدی یک پایه بلند بزنید.از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید

رج سه: 5 زنجیره بزنید (به عنوان یک پایه بلند و دو زنجیره), اولین دانه را نبافید* دو دانه ی بعد را نبافید, یک پایه بلند در دانه بعد بزنید. دو پایه بلند در فاصله زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در دانه ی بعدی بزنید. دو زنجیره بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید. انتهای کار شما به این صورت است. دو دانه جا بیندازید یک پایه بلند در بالای سومین زنجیره بزنید

رج چهارم: سه زنجیره بزنید,* دو پایه بلند در فاصله ی زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در دانه ی بعدی بزنید. دو زنجیره بزنید. دو دانه را جا بیندازید. یک پایه بلند در دانه ی بعدی بزنید. قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید. انتهای کار به این صورت است دو پایه بلند در آخرین فاصله ی زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در سومین زنجیره از 5 زنجیره بزنید.

رج پنج: رج سه را تکرار کنید

رج شش: رج 4 را تکرار کنید

رج هفت: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در همه دانه ها و دو پایه کوتاه در فاصله های زنجیره ای بزنید.انتهای کار به این صورت است که یک پایه کوتاه در سومین زنجیره بزنید

رج هشت: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه های این رج یک پایه کوتاه بزنید

رج 2 تا 8 را تکرار کنید

g42itm85

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه