طرح های قلاب بافی- زیگزاک

stripedChevronLg

ترتیب رنگ ها = از هر رنگ دو رج

نوع بافت: پایه کوتاه

تعداد زنجیره ها مضربی از ده به علاوه 1 یعنی مثلا 41

رج یک: دو پایه کوتاه در دومین دانه از قلاب بازنید * یک پایه کوتاه در سه دانه بعد بزنید. یک زنجیره را جا بیندازید, یک پایه کوتاه در زنجیره بعدی بزنید. یک زنجیره را جا بیندازید, یک پایه کوتاه در هر کدام سه دانه بعد بزنید. سه پایه کوتاه در زنجیره بعدی بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تکرار کنید تا به ده زنجیره آخر برسید. یک پایه کوتاه در سه زنجیره بعد بزنید.یک زنجیره را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در زنجیره بعدی بزنید. یک زنجیره را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در هرکدام از سه زنجیره بعد بزنید. دو پایه کوتاه در آخرین زنجیره بزنید. برگردید

رج دوم: یک زنجیره بزنید. دو پایه کوتاه در اولین دانه بزنید* یک پایه کوتاه در هر کدام از سه دانه بعد بزنید. یک دانه را جا بیندازید. یک زنجیره در دانه بعدی بزنید. یک دانه را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در هرکدام از سه دانه بعدی بزنید. سه پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید. از قسمت ستاره تا ده دانه اخر را تکرار کنید. یک پایه کوتاه در هرکدام از سه دانه بعد بزنید. یک دانه را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید. یک دانه را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در هرکدام از سه دانه بعدی بزنید. دو پایه کوتاه در اخرین دانه بزنید. برگردید

رج دوم را با رعایت ترکیب رنگها تکرار کنید

(12)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه