طرح های قلاب بافی- بادبزن یا Fanfare

fanfareLgتعداد زنجیره ها مضربی از 6 به علاوه 4 باشد. مثلا 5ضربدر 6 میشه 30 به علاوه 4 میشه 34

رج اول: یک پایه کوتاه در دومین زنجیره از قلاب بزنید. یک پایه کوتاه در دومین زنجیره بزنید. * سه زنجیره بزنید. سه دانه را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در هر کدام از سه دانه بعد بزنید.* قسمت بین ستاره را تا انتها تکرار کنید.

رج دوم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در اولین دانه بزنید.* یک دانه را جا بیندازید , یعنی در آن نبافید. 5 پایه بلند در فاصله سه زنجیره ای رج قبل بزنید. یک دانه جا بیندازید. یک پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید.* قسمت بین ستاره را تا انتهای رج تکرار کنید. در اخرین دانه باقیمانده یک پایه کوتاه بزنید

رج سوم: چهار زنجیره بزنید ( که معادل یک پایه کوتاه و سه زنجیره است), دو پایه کوتاه و یک پایه بلند را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در سومین پایه بلند بزنید.* سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند, یک پایه کوتاه و یک پایه بلند را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در هر کدام از سه پایه بلند بعدی بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. 4 دانه اخر را به این صورت ببافید. سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند و یک پایه کوتاه را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در آخرین دانه بزنید.

رج چهار: سه زنجیره بزنید (معادل یک پایه بلند). سه پایه بلند در اولین فاصله سه زنجیره ای بزنید.* یک پایه کوتاه را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در دانه بعدی بزنید. یک پایه کوتاه جا بیندازید. 5 پایه بلند در فاصله سه زنجیره ای بزنید. از قسمت ستاره تا انتها را تکرار کنید. دانه های باقی مانده را به این صورت ببافید. 4 پایه بلند در اخرین فاصله زنجیره ای ببافید

رج پنجم: یک زنجیره بزنید. یک پایه کوتاه در اولین دانه از سه پایه بلند بزنید. * سه زنجیره بزنید. یک پایه بلند یک پایه کوتاه و یک پایه بلند را جا بیندازید. یک پایه کوتاه در هر کدام از سه پایه بلند بعدی بزنید. از قسمت * به بعد را تا انتها تکرار کنید

رج 2 تا 5 را تکرار کنید.

2

(ch a multiple of 6 sts + 4)

Row 1 Work 1 sc in 2nd ch from hook, 1 sc in next 2 ch, *ch 3, skip 3 ch, 1 sc in next 3 ch; rep from * across. Turn.
Row 2 Ch 1, 1 sc in first 2 sc, *skip 1 sc, 5 dc in ch-3 sp, skip 1 sc, 1 sc in next sc; rep from * end 1 sc in last sc. Turn.
Row 3 Ch 4 (counts as 1 sc and ch 3), skip (2 sc, 1 dc), 1 sc in next 3 dc, *ch 3, skip (1 dc, 1 sc, 1 dc), 1 sc in next 3 dc; rep from * to last 4 sts, end ch 3, skip (1 dc, 1 sc), 1 sc in last sc. Turn

Row 4 Ch 3 (counts as 1 dc), 3 dc in first ch-3 sp, *skip 1 sc, 1 sc in next sc, skip 1 sc, 5 dc in ch-3 sp; rep from *, end last rep 4 dc in last ch-3 sp. Turn.
Row 5 Ch 1, 1 sc in first 3 dc, *ch 3, skip (1 dc, 1 sc, 1 dc), 1 sc in next 3 dc; rep from * across. Turn.

Rep rows 2–5.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه