من برای بافت این مدل ۲۰ دانه سرانداختم .

من برای بافت این مدل ۲۰ دانه سرانداختم .
رج اول :
۲ دانه از رو + ( ۲ دانه از زیر یکی میکنیم بعد دانه اولی که کور کردیم رو گرفته و دوباره میبافیم + ۲ دانه از رو ) + .... داخل پرانتز تا آخر بافت تکرار میشود .
رج دوم :
۲ دانه از زیر + ۲ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۲ دانه از رو ... تا انتهای بافت .
در تمام طول بافت این دو رج تکرار میشود .


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه