ست بچه گانه با طرح مینی موس
آموزش بافت ست بچه گانه با طرح مینی موس ... درخواستی از شما کاربران عزیز ...

ست بچه گانه با طرح مینی موس
وسایل لازم :

نخ : متوسط

سایز قلاب: ۵ میلی متر

بافت ها: پایه کوتاه و پایه بلند و شلال (بخیه یا کوک)*

آموزش دامن

۵ سانت کمتر از  اندازه دور کمر زنجیره بزنید

رج اول: در همه زنجیره ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج دوم: سه زنجیره بزنید. در دانه اول یک پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید. دو دانه را نبافید در دانه سوم یکبلند بزنید. در دانه بعد هم پایه بلند بزنید. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج سوم و چهار و پنج: مانند رج دوم بافته میشود. اما باید هماهنگ کنید که دو دانه ایکه بافته می شود در قسمت دو زنجیره رج قبل است که جای خالی است.

تصویر زیر به دست می آید.
ست بچه گانه با طرح مینی موس

رج شش: به اندازه ۵ سانت زنجیره بزنید. اینبار دیگر رج را بر نمیگردیم بلکه مانند تصویر زیر زنجیره ها را با شلالبه طرف دیگر رج متصل می کنیم که کار گرد شود.

ست بچه گانه با طرح مینی موس

رج هفت: در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید تا مجددا به ابتدای رج برسید.

رج هشت: ۲ زنجیره بزنیددر همان دانه یک پایهبلند بزنید. دو زنجیره بزنید.. دو پایه بلند در همان دانه بزنید.* دو دانه جا بیندازید(یعنی نبافید) در دانه بعد {دو پایه بلند. یک زنجیره. دو پایه بلند بزنید}. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج نه: زنجیره بزنیددر همان دانه دو پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید.. سه پایه بلند در همان دانه بزنید.* دودانه جا بیندازید(یعنی نبافید) در دانه بعد {سه پایه بلند. یک زنجیره. سه پایه بلند بزنید}. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج ده تا دوازده: مانند رج نه بافته میشود.

کور کنید.

جا دکمه

پشت دامن قسمتی که زنجیره زده بودید خالیمی ماند اکنون دو قسمت مستطیل شکل در دو طرف این جای خالی ببافیم که بعد روی هم قرار بگیرد و دکمه بخورد.

پس کار را طوری بگیرید که سمت راست این جای که عرض دامن بود اکنون بافته شود. نخ را متصل کنید. پایه کوتاه بزنید. هر رج شما معادل دو پایه کوتاه است.

رج را برگردید. این کار را انقدر تکرار کنید تا به وسط قسمت خالی برسد.

طرف دیگر را هم به همین صورت ببافید.

از دکمه قابلمه ای برای اتصال دامن استفادهکنید.

این هم با طرح خالدار

ست بچه گانه با طرح مینی موس

کلاه:

همه بافت ها پایه بلند می باشد.

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.

سه زنجیره می زنیم. در هر دانه ۲ تا پایه می بافیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیرهمتصل می کنیم.(اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۲ تا دانه می بافیم در زنجیره سوم دو تا می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۳ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخررا با شلال به سومین زنجیرهمتصل می کنیم( ۲۴ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۴ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۳۰زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۵تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم (۳۶زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۶تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار میکنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۴۲زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۷تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلالبه سومین زنجیره متصل میکنیم(۴۹زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۸تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۵۴زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۹تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۰زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۱۰تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۶زنجیره داریم)

۸ رج ساده می بافیم یعنی سه زنجیره می زنیم. در تمام دانه هایک پایه بلند می زنیم. دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم

کور می کنیم.    
ست بچه گانه با طرح مینی موس

گردآوری از : گروه پرتال شهر مجازی آرتاکاوا
کاربران عزیز بعضی مطالب از انگلیسی به فارسی برگردان شده است خواهشمند است با ثبت نام و در قسمت افزایش اعتبار ما را در بروز بودن این بخش یاری فرمائید. با تشکر

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه