وسایل مورد نیاز • میل شماره 4 میلیمتری یک جفت • نخ برای نگه داشتن دونه ها • کاموا کاموای مورد استفاده به ازای 32 دونه در 28 ردیف باید دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

وسایل مورد نیاز
• میل شماره 4 میلیمتری یک جفت
• نخ برای نگه داشتن دونه ها
• کاموا

کاموای مورد استفاده به ازای 32 دونه در 28 ردیف باید دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

شروع بافت
42 دونه با میلهای شماره 4 سربیاندازید:

ردیف 1: (روی کار)  2 تا از رو ببافید، 2 تا از زیر ببافید،   را تا 2 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 2 تا از رو ببافید

ردیف 2:  2 تا از زیر ببافید، 2 تا از رو ببافید،   را تا 2 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید

کلاً 8 ردیف این مدلی ببافید

ردیف 9: 2 دونه در ابتدا اضافه کنید، 4 تا از رو ببافید (این 4 تا شامل دونه های تازه سرانداخته شده نیز هست)،   6 تا از زیر ببافید، 1 تا از رو ببافید، یکی دونه با بافتن بین ذو ذونه اضافه کنید، 1 تا از رو ببافید،   را تا 8 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 6 تا از زیر ببافید، 2 تا از رو ببافید، 2 تا دونه اضافه کنید (تعداد کل دانه ها 50)

ردیف 10: (پشت کار) 4 تا از زیر ببافید،  6 تا از رو ببافید، 3 تا از زیر ببافید،  را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی از زیر ببافید

ایجاد و تکرار موج روی دستکش
ردیف 1: 4 تا از رو ببافید،  سه دونه را نبافته به نخ بیاندازید، 3 تا دونه بعدی را به زیر ببافید، سه دونه موجود در نخ را به زیر ببافید، 3 تا از رو ببافید،  را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی از رو ببافید

ردیف 2: 4 تا از زیر ببافید،  6 تا از رو ببافید، 3 تا از زیر ببافید،  را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی از زیر ببافید

ردیف 3: 4 تا از رو ببافید،  6 تا از زیر ببافید، 3 تا از رو ببافید،   را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی از رو ببافید

ردیف 4: 4تا از زیر ببافید،  6 تا از رو ببافید، 3 تا از رو ببافید،  را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی از زیر ��بافید

ردیف 5: 4 تا از رو ببافید،  6 تا از زیر ببافید، 3 تا از رو ببافید،  را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی از رو ببافید

ردیف 6: 4 تا از زیر ببافید،   6 تا از رو ببافید، 3 تا از زیر ببافید،  را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی از زیر ببافید

6 ردیف بالا پترن را تشکیل میدهد، این پترن را 6 بار دیگر تکرار کنید تا هفت پیچ روی دستکش داشته باشید.

ردیف بعد: (روی کار) یکی از رو ببافید، از رو دو تایکی کنید، یکی از رو ببافید، *یکی به زیر ببافید، 2 دونه را نبافته به میل راست بگیرید، از زیر دو تا یکی کنید، دو دونه نبافته را به روی دونه های بافته بیاورید، یکی به زیر ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، از رو دو تا یکی کنید، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید، * را تا 4 دونه مانده به آخر تکرار کنید، یکی از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید، یکی از رو ببافید. (تعداد دانه ها 25)

ردیف بعد: 3 تا از زیر ببافید،   سه تا از رو ببافید، یکی از زیر ببافید،   را تا دو دونه مانده به آخر تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید

کور کردن
یکی از زیر ببافید،  یکی از زیر ببافید، میل چپ را به دو دونه میل راست فرو ببرید و از زیر دو تا یکی کنید،   را تا انتها تکرار کنید
کاموا را ببرید و مقداری برای دوختن لبه ها نگه دارید و هنگام دوختن اندازه کافی برای انگشت شست نگه دارید.


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه