در قلاب بافی V بافت مدل

blue

سی و چهار زنجیره بزنید

رج اول: یک پایه بلند درپنجمین دانه از قلاب بزنید. یک زنجیره بزنید, یک پایه بلند در همان زنجیره بزنید (بافت شکل کرفته است), * دو زنجیره را جا بیندازید, ( یک پایه بلند, یک زنجیره و یک پایه بلند) در زنجیره بعدی بزنید (بافت شکل گرفته است). از ستاره تکرار کنید تا به دو زنجیره اخر برسید. یک زنجیره را جا بیندازید. یک پایه بلند در آخرین زنجیره بزنید

رج دوم: سه زنجیره بزنید. ( یک پایه بلند یک زنجیره, یک پایه بلند) در هر کدام از فاصله های یک زنجیره ای رج قبل بزنید. تا انتهای کار. در زمین زنجیره از زنجیره های سه تایی اخر رج یک پایه بلند بزنید.

رج 2 را تکرارکنید

V-Stitch
Ch 34.
Row 1:
Dc in 5th ch from hook, ch 1, dc in same ch (V-stitch made), *sk 2 ch, (dc, ch 1, dc) in next ch (V-st made); rep from * to last 2 ch, sk 1 ch, dc in last ch.
Row 2:Ch 3, turn. (Dc, ch 1, dc) in each ch-1 sp across, dc in 3rd ch of t-ch.
Repeat Row 2.

V

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه