سایزها: از بین اعداد داده شده عدد اول برای سایز 35 تا 37، عدد دوم برای سایز 38 تا 40 و عدد سوم برای سایز 41 تا 43 میباشد. طول جوراب برای سایز اول 22، برای سایز دوم 24 و برای سایز سوم 27 سانتیمتر خواهد بود.


سایزها: از بین اعداد داده شده عدد اول برای سایز 35 تا 37، عدد دوم برای سایز 38 تا 40 و عدد سوم برای سایز 41 تا 43 میباشد. طول جوراب برای سایز اول 22، برای سایز دوم 24 و برای سایز سوم 27 سانتیمتر خواهد بود.

وسایل لازم
•کاموا 150-200-200 گرم
•میل دو طرفه شماره 2.5

کاموای مورد استفاده باید به گونه ای باشد که 24 دونه در 34 ردیف دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد، اگر با کاموای شما این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دانه هائی که باید سرانداخته شود را حساب کنید.

پترنی که استفاده خواهد شد:
دور 1 تا 5:*6 تا رو، 2 تا زیر، 4 تا رو، 2 تا زیر* فاصله بین دو * را 5-5-6 بار تکرار کنید

دور6: *6 تا رو، دو دونه را نبافته به میل بگیرید، 4 تا رو، دو دونه را نبافته به میل راست بگیرید* فاصله بین دو * را 5-5-6 بارتکرار کنید

دور 7: *6 تا رو، دو دونه را در جلوی کار به نخ بیاندازید، 2 تا رو، یک ژوته، دو دونه موجود نخ را به زیر ببافید، دو دونه را در پشت کار به نخ بیاندازید، دو تا یکی، یک ژوته، دو دونه توی نخ به رو* فاصله بین دو * را 5-5-6 بار تکرار کنید

دور 8: *6 تا رو، 2 تا زیر، یکی رو، 2 تا زیر، یکی رو، 2 تا زیر* فاصله بین دو * را 5-5-6 بار تکرار کنید

نحوه کم کردنهای پاشنه:
رج 1: (روی کار) رج را تا زمانی که 8-8-10 دونه باقی بماند ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید، برگردید

رج 2: (پشت کار) رج را تا زمانی که 8-8-10 دونه باقی بماند ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به رو، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید، برگردید

رج 3: رج را تا زمانی که 7-7-9 دونه باقی بماند ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید، برگردید

رج 4: رج را تا زمانی که 7-7-9 دونه باقی بماند ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به رو، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید، برگردید

به همین نحو ادامه دهید تا زمانی که 14-14-16 دونه در میل باقی بماند.

نحوه بافت: 
این جورابها به صورت گرد (بدون درز) در میلهای دو طرفه بافته میشود. 80-80-96 دونه در میلهای شماره 2.5 سربیاندازید. دو در به زیر ببافید و با کشباف دو تا زیر دو تا رو ادامه دهید. وقتی اندازه کش 5 سانتیمتر شد دور بعد را به صورت زیر ببافید:

 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، یکی رو، دو تا یکی از رو، دو تا یکی از رو، یکی رو، 2 تا زیر* فاصله بین دو * را تکرار کنید. (تعداد دانه ها 70-70-84) حالا با پترنی که در بالا گفته شده ادامه دهید. وقتی اندازه ساق جوراب 23-24-24 سانتیمتر شد (حتماً پترن را تمام کنید) دور اول پترن بالا را ببافید و در این دور تمامی 6 دونه رو را به 5 دونه کم کنید (تعداد دونه ها 65-65-78).

حالا 17 دونه اول را در میل برای پاشنه نگه دارید، 36 دونه بعد را به نخ بیاندازید، و 12-12-25 آخر را در میل نگه دارید (تعداد دانه های موجود در میل 29-29-42). با بافت ساده، ادامه دهید و در رج اول 1-1-8 دونه کم کنید (تعداد دونه ها 28-28-34). وقتی اندازه پاشنه 5-5.5-6 سانتیمتر شد یک علامت بگذارید و همانند نحوه بافت پاشنه در بالا گفته شد ادامه دهید.


بعد از کم کردن پاشنه 12-13-14 دونه از دو طرف پاشنه بردارید و 36 دونه از دونه های موجود در نخ رو به میل برگردانید (تعداد دونه ها 74-76-80). مطابق با پترن برای این 36 دونه ادامه دهید و بقیه را نیز ساده ببافید. همزمان از دو طرف به صورت زیر کم کنید: قبل و بعد از 36 دونه دو تا یکی از رو بکنید. همینطور یک رج در میان به تعداد 12-11-11 بار کم کنید (تعداد دانه ها 50-54-58). وقتی اندازه کار 18-19-21 سانتیمتر از محل علامتی که در پاشنه گذاشته بودیم، شد یک علامت در هر طرف به اینصورت بگذارید که 26-28-30 دونه برای روی پا و 24-26-28 دونه برای زیر پا.


با بافت ساده تمام دونه ها ادامه دهید، همزمان برای انگشتان پا در هر دو طرف دو علامت با دو تا یکی از رو، کم کنید. به اینصورت کم کردن را یک رج در میان به تعداد 4-7-9 بار، و هر رج به تعداد 5-3-2 بار ادامه دهید که 14 دونه در میل باقی میماند. کاموا را ببرید و از داخل دونه ها رد کرده و بکشید.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه