سايز medium 36 - 38 ميل شماره 6


سايز  medium 36 - 38

ميل شماره 6

كاموا شماره 6 سه كلاف 100 گرمي

قسمت پشت :

رج 1: براي شروع 72 دانه سر بگيريد و دو رج از زير ببافيد

رج 2: يك رج از زير

رج 3: يك رج از رو

رج 4: يك رج از زير

رج 5: يك رج از رو

رج 6: دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد .... بقيه دانه ها را از زير ببافيد ... وقتي سه دانه به آخر رج مانده بود ... دو دانه را با هم از زير ببافيد و يك دانه از زير

رج 7: يك رج از رو

رج 8: يك رج از زير

رج 9: يك رج از رو

رج 10: يك رج از زير

رج 11: يك رج از رو

رج 12: دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد .... بقيه دانه ها را از زير ببافيد ... وقتي سه دانه به آخر رج مانده بود ... دو دانه را با هم از زير ببافيد و يك دانه از زير

رج 13: يك رج از رو

رج 14: يك رج از زير

رج 15: يك رج از رو

رج 16: يك رج از زير

رج 17: يك رج از رو

رج 18: دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد .... بقيه دانه ها را از زير ببافيد ... وقتي سه دانه به آخر رج مانده بود ... دو دانه را با هم از زير ببافيد و يك دانه از زير

رج 19: يك رج از رو

رج 20: يك رج از زير

رج 21: يك رج از رو

رج 22: دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد .... بقيه دانه ها را از زير ببافيد ... وقتي سه دانه به آخر رج مانده بود ... دو دانه را با هم از زير ببافيد و يك دانه از زير

رج 23: يك رج از رو

رج 24: يك رج از زير

رج 25: يك رج از رو

رج 26: دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد .... بقيه دانه ها را از زير ببافيد ... وقتي سه دانه به آخر رج مانده بود ... دو دانه را با هم از زير ببافيد و يك دانه از زير

رج 27: يك رج از رو

رج 28: يك رج از زير

رج 29: يك رج از رو

رج 30: دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد .... بقيه دانه ها را از زير ببافيد ... وقتي سه دانه به آخر رج مانده بود ... دو دانه را با هم از زير ببافيد و يك دانه از زير

حال 60 دانه روي ميل داريم.

اين 60 دانه را دو و نيم سانتي متر بدون كم كردن ببافيد، بايد آخرين رج اي�� دو و نيم سانتي متر از رو بافته شده باشد.

اكنون ميخواهيم رج زير را ببافيم . ( روي كار )

در اين رج در ابتدا و انتهاي رج يكدانه اضافه ميكنيم. و اين اضافه كردن را هر 6 رج يكبار تكرار ميكنيم ( 6 دفعه )

تا جايي كه تعداد دانه هايمان به 72 دانه برسد.

و سپس تا زماني كه طول كل بافتمان به 35 سانتيمتر برسد ، بافت را ادامه ميدهيم.

حلقه آستين:

در آخرين رج 35 سانتيمتر از در ابتدا و انتهاي رج 4 دانه كم ميكنيم.

و بعد از آن در هر رج در ابتدا و انتهاي رج 1 دانه كم ميكنيم. ( 6 بار )

تا تعداد دانه هايمان به 52 دانه برسد.

و سپس تا زماني كه طول حلقه آستين به 20 سانتيمتر برسد بافت را بدون كم كردن ادامه مي دهيم و در انتها ده دانه كور ميكنيم - 32 دانه ميبافيم و باز 10 دانه كور ميكنيم و32 دانه باقي مانده را روي يك ميل ديگر ميگيريم و كور نميكنيم و كنار ميگذاريم .

قسمت جلو :

مانند بافت پشت عمل ميكنيد و زماني كه طول حلقه آستين به  دوازده و نيم سانتمتر رسيد به اين شكل ادامه ميدهيد:

بايد 52 دانه برايمان باقي مانده باشد و 12.5 سانتيمتر از حلقه آستين را بافته باشيم و آخرين رج بافته شده بافت از رو باشد.

حال در رج بافت از زير ادامه ميدهيم :

اول سمت راست را كامل ميكنيم

گودي يقه : 19 دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از رو ميبافيم ( بقيه دانه ها را نبافته روي ميل مقابل رها ميكنيم )

16  دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از رو ميبافيم

14  دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از رو ميبافيم

12  دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از رو ميبافيم

11 دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از رو ميبافيم

10  دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از رو ميبافيم

و سپس تا زماني كه طول حلقه آستين قسمت راست به 20 سانتيمتر برسد ده دانه باقي مانده را بدون كم كردن ادامه ميدهيم و كور ميكنيم.

سمت چپ

14 دانه وسط (‌كه اكنون در سمت راست بافتمان است ) را نبافته روي ميل خالي كه در دست داريم ميگيريم و نخ را به ابتداي دانه 15 گره ميزنيم و 19 دانه باقيمانده را از زير ميبافيم

رج برگشت 16 دانه از رو ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از زير ميبافيم ( مانند بافت سمت راست )

14  دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از زير ميبافيم

12  دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از زير ميبافيم

11 دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از زير ميبافيم

10  دانه ميبافيم و سپس از همانجا برميگرديم و دانه ها را از زير ميبافيم

و ده دانه را تا زماني كه طول حلقه آستين به 20 سانتيمتر برسد بدون كم كردن ميبافيم و كور ميكنيم.

اكنون 32 دانه روي ميل داريم. كنار ميگذاريم.


يك طرف سرشانه تكه هاي عقب و جلو را به هم وصل ميكنيم ( ميدوزيم )

و حال تمام دانه هاي يقه پشت و جلو را روي يك ميل ميگيريم. بايد در كل 64 دانه روي ميل داشته باشيد ... اين 64 دانه را به طول 6 سانتيمتر كشباف تكي ببافيد ( يك رو - يكي زير ) و كور كنيد .... سرشانه ديگر را نيز بدوزيد.

در طول حلقه آستين كه اكنون حلقه آستين پشت و جلو از خط سرشانه به هم وصل شده است - 70 دانه بگيريد.

و سه رج از زير ببافيد (‌بافت ركن يا ابري )

در انتها پهلوها را به هم وصل كنيد .


نكته : ميتوانيد بعد از به هم وصل كردن هر دو سرشانه راست و چپ ... 64 دانه يقه را روي ميل گرد بگيريد و كشباف يقه را بدون درز ببافيد.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه