آموزش بالش گاو

 DSC08570

بالش:

سایز قلاب 8

سایز نخ ضخیم

بافت: پایه بلند

به اندازه 30 سانتی متر زنجیره بزنید. 70 دانه

پانزده دانه اول را با قهوه ای پر رنگ, 40 دانه بعد را با قهوه ای کمرنگ و 15 دانه آخر را با قهوه ای پر رنگ ببافید.  برگردید

در این رج 14 دانه پررنگ و 42 دانه کمرنگ و 14 دانه پررنگ می بافیم. در رج های بعد هم به همین صورت بافته می شود. یعنی هر رج که می بافیم یک دانه از پررنگ های هر طرف را کمرنگ می بافیم.

پانزده رج که می بافیم تمام دانه ها با قهوه ای کمرنگ بافته می شود. 10 رج به همین صورت می بافیم.  

در پانزده رج بعد هر بار یک دانه از هر دو طرف را قهوه ای پررنگ می بافیم.تا جایی که تعداد دانه هایی که با قهوه ای پر رنگ بافته می شود به 15 تا برسد. در هر طرف. که لازمه آن این است که 15 رج ببافیم.

کار را کور می کنیم.

با میل بافتنی هم می توانید این قسمت را ببافید. کار را به پارچه بدوزید و داخل آن را پر کنید.

سر گاو:

با قهوه ای تیره ده  زنجیره بزنید.سه زنجیره بزنید(به عنوان دانه اول حساب می شود) در هشت دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در دانه آخر 5 پایه بلند بزنید. بافت را برنگردید بلکه آن را ادامه دهید و طرف دیگر زنجیره ها را ببافید. در تمام دانه ها پایه بلند بزنید. در دانه آخر 5 پایه بلند بزنید دانه آخر را با بخیه یا شلال به سومین  زنجیره متصل کنید.

رج دوم: سه زنجیره بزنید. در هشت دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. اکنون به مجموعه 5 تایی رج قبل رسیده اید . به این صورت ببافید ( یک پایه بلند, در دانه بعد دو پایه بلند, در دانه بعد سه پایه بلند, در دانه چهارم دو پایه بلند و در دانه پنجم یک پایه بلند). هشت دانه بعد را در هر کدام یک پایه بلند ببافید. به مجموعه 5 تایی می رسید به این صورت ببافید ( یک پایه بلند, در دانه بعد دو پایه بلند, در دانه بعد سه پایه بلند, در دانه چهارم دو پایه بلند و در دانه پنجم یک پایه بلند). دانه آخر را با بخیه به سومین زنجیره متصل کنید.

رج سوم: در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید تا به دانه ای برسید که در آن دو پایه بلند زدید. در هر کدام از آنها دو پایه بلند بلند بزنید. اکنون به سه دانه ای که در یک دانه بافتید رسیده اید به این صورت ببافید: ( دوپایه بلند در دانه اول, سه  پایه بلند در دانه دوم و دو پایه بلند در دانه سوم). در دانه بعد دو پایه بلند بزنید. در پایه بعد هم دو پایه بلند بزنید. در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید تا برسید به جایی که دو پایه در یک دانه بافته اید. در هر کدام از آنها دو پایه بلند بلند بزنید. اکنون به سه دانه ای که در یک دانه بافتید رسیده اید به این صورت ببافید: ( دوپایه بلند در دانه اول, سه  پایه بلند در دانه دوم و دو پایه بلند در دانه سوم). در دانه بعد دو پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به سومین زنجیره متصل کنید.

رج چهارم تا  نهم: سه زنجیره بزنید در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را به سومین زنجیره متصل کنید.

رج دهم: با قهوه ای روشن هر چهار دانه را که بافتید در دانه پنجم دو پایه بلند بزنید.

رج یازدهم: ده دانه جلوی صورت با قهوه ای روشن و باقی دانه ها قهوه ای تیره است. در تمامی دانه ها یک پایه بلند بزنید.

رج دوازدهم: هر پنج دانه را که بافتید در دانه ششم دو پایه بلند بزنید. از هر دو طرف یک دانه از قهوه ای تیره با قهوه ای کم رنگ بافته می شود. برای اینکه قسمت قهوه ای کمرنگ ج��وی صورت بزرگ تر شود. در تمامی رج های بعد این کار را انجام دهید .

رج سیزدهم : هر شش دانه را که بافتید در دانه هفتم دو پایه بلند بزنید

رج چهاردهم :هر هفت دانه را که بافتید در دانه هشتم دو پایه بلند بزنید

رج پانزدهم: هر هشت دانه را که بافتید در دانه نهم دو پایه بلند بزنید

رج شانزدهم: هر هشت دانه را که بافتید در دانه نهم دو پایه بلند بزنید .

رج هفدهم:هر پنج دانه را که بافتید یک دانه را نبافید

رج هجدهم: مانند رج هفدهم بافته می شود.

 رج نوزدهم: هر چهار دانه را که بافتید یک دانه را نبافته جا بیندازید

رج بیستم: هر سه دانه را که بافتید یک دانه را جا بیندازید.

رج بیست و یکم: هر دو دانه را که بافتید یک دانه را جابیندازید

رج بیست و دوم : یکی در میان ببافید. این کار را انقدر تکرار کنید تا بسته شود. قبل از اینکه بسته شود داخل آن را پر کنید.

شاخ ها: با رنگ سفید

یک حلقه طلایی ۶ تایی بزنید.

رج یک:دو زنجیره بزنید.در همان دانه یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها دو پایه بلند بزنید.  دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید. در انتهای رج ۱۲ دانه داریم

رج دوم: دو زنجیره بزنید.در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. در هرکدام از پایه ها یک پایه بلند بزنید. دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.

عکس زیر انتهای یک رج هست که باید با شلال به زنجیره ها متصل شود.

DSC08024

رج سه : دو زنجیره بزنید. در دانه اول یک پایه بلند در دانه دوم دو پایه بلند بزنید. این کار را تا انتها تکرار کنید. در دانه اخر یک پایه بلند بزنید( دانه دوم آن همان زنجیره هاست). دانه اخر را با شلال یا بخیه به دانه دوم از زنجیره ها متصل کنید.  در انتهای رج ۱۸ دانه داریم.

رج چهار تا هفت: در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید.

 

گوش ها :

به دو روش میتونید گوش رو ببافید.

یکی اینکه قسمت کمرنگ و پر رنگ رو جدا ببافید و بعد به هم متصل کنید.

دوم اینکه همه رو یکسره ببافید.

روش اول: با قهوه ای پر رنگ

سه تا زنجیره بزنید.

رج اول: در دانه دوم از قلاب دو پایه کوتاه بزنید. در دانه بعد هم دو پایه کوتاه بزنید. ۴ دانه میشود.

رج دوم: یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در دو دانه وسط هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۶ دانه میشود.

رج سوم:یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۸دانه میشود.

رج چهارم: یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۰ دانه میشود.

رج پنجم:یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج ششم:یک زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۲ دانه میشود.

رج هفتم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هشتم:یک زنجیره بزنید.در همان دانه دو پایه کوتاه بزنید. در دانه دو و سه و چهار و پنج هر کدام یک پایه کوتاه بزنید.در دانه شش و هفت هر کدام دو پایه کوتاه بزنید. در دانه های هشت و نه و ده و یازده هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. در دانه اخر دو پایه کوتاه بزنید. ۱۶ دانه میشود.

رج نهم تا دوازده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج سیزده:یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه دو و سه و چهار و پنج و شش یک پایه کوتاه بزنید. دانه هفت را جا بیندازید. در دانه هشت یک پایه کوتاه بزنید. دانه نه را جا بیندازید. در دانه  ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده یک پایه کوتاه بزنید. دانه پانزده را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید. میشود ۱۲ دانه

رج چهارده:یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج پانزده: یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید.  دانه یک مانده به اخر را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید.میشود ۱۰ دانه

رج شانزده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج هفده و هجده و نوزده:یک زنجیره بزنید. در همان دانه چیزی نبافید در دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید. دانه یک مانده به اخر را جا بیندازید. در دانه اخر یک پایه کوتاه بزنید.

رج بیست: یک زنجیره بزنید. دانه اول را جا بیندازید. دانه دوم را ببافید. دانه سوم را جا بیندازید. دانه چهارم را ببافید.

با قهوه ای کمرنگ مانند پر رنگ بافته میشود با این تفاوت که از ابتدا به جای سه زنجیره دو زنجیره بزنید. تا رج پنج مانند رنگ اجری بافته میشود. رج پنج را سه بار دیگر تکرار کنید. رج پانزده تا بیست را ببافید. رج های بین رج ۵ تا پانزده را نبافید.

کور کنید. انتهای ان را نخ بلند جا بگذارید تا بعدا قسمت سیاه را با ان بدوزید

هر دو قسمت را به هم بدوزید. سپس به شال گردن متصل کنید.

 

DSC08565

دو لبه بالش را دکمه بدوزید. و با 40 سانت زنجیره آن را به هم وصل کنید. هر وقت فرزند دلبندتون خواست بخوابه دکمه رو باز کنید تا بالش بشه و هر وقت که خواست بازی کنه دکمه رو ببندید تا از گاو سواری لذت ببره

DSC08568

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه