بافت کت زنانه
وسایل مورد نیازجهت بافت:
3 کلاف     100 گرمی
میل شماره 5 ،  نخ یک لا

طرز بافت پشت کت:
کار بافت را با 74 دانه شروع کرده آن را 3 سانتی متر مدل دانه برنجی ببافید.

مدل دانه برنجی :
در رج اول 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو ببافید، در رج بعدی روی دانه‌های زیر، رو بافته و روی دانه‌های رو، زیر ببافید. پس از 3 سانتی متر بافت دانه برنجی، کار بافت را به صورت ساده از رو ادامه دهید. وقتی اندازه کارتان 14 سانتی متر شد از سمت راست و چپ بافتنی، 1 دانه کم کنید. سپس 3 سانتی متر هم بدین ترتیب از رو ببافید.

سپس 25 رج ، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو «مدل کش باف» ببافید. پس از آن تا زیر بغل پشت کت، 12 سانتی متر دیگر مدل ساده از رو ببافید در این 12 سانتی متر 3 بار به هر طرف 1 دانه اضافه کنید.

جهت آستین سر خود کت 3+5+6+6 دانه به هر طرف اضافه کنید تا جمع دانه‌های روی میل تان به 118 عدد برسد. (118=20+20+6+2+74)

جمعاً وقتی 58 سانتی متر بافتید 28 دانه وسطی را جهت گودی پشت یقه کم کنید.

در 3 رج بعدی نیز 1+2+3 دانه کم کنید. وقتی برای هر سرشانه 39 دانه باقی مانده، دانه‌ها را کور کرده کار را تمام کنید.

جلوی کت :
کار بافت را با 44 دانه شروع کنید، 3 سانتی متر مدل دانه برنجی ببافید. سپس 7 دانه طرف یقه جلوی کت را تا پایان کار مدل دانه برنجی یا ابری ببافید، مابقی کار را مدل ساده از رو ببافید.

وقتی کار بافت به 14 سانتی متر رسید مثل پشت کت از آن 1 دانه کم کنید.

جمعاً 18 سانتی متر مدل ساده از رو ببافید، سپس 25 رج آن را کش باف (یکی از زیر، یکی از رو) بافته، در رج 26، 20 دانه از رو، مابقی را یکی از زیر و یکی از رو (مدل کش باف) ببافید.سپس در هر ردیف 3 دانه کش باف کم کنید و پس از آن تا زیر بغل جلوی کت، 12 سانتی متر ساده بافته در این حال، 2 بار 1 دانه اضافه کنید.

جهت آستین سرخودکت  نیز 3+5+6+6 دانه اضافه کرده به کار ادامه دهید.

وقتی دانه‌های بافت کش باف تان به صفر رسید، جهت یقه هر 2 رج یکبار دانه‌های 7 و 8 را با هم بافته یکی کنید «کم کردن جهت یقه را شروع کنید».

این کار را 21 مرتبه تکرار کنید. از 45 دانه باقی مانده 38 دانه ساده باف را کور کنید تا سرشانه‌ها شکل گیرد. سپس 7 دانه مدل دانه برنجی کنار باقی می‌ماند که آنها را تا وسط پشت گردن (پشت یقه) بافته سپس آن را به پشت کت متصل کنید.
بافت کت زنانه - تصویر 1
آستین کت :
از آستین سرخودهایی که روی جلو و پشت کت بافته اید 75 دانه در آورده روی میل‌ها سر بیاندازید. آن را 5 سانتی متر «مدل دانه برنجی» ببافید.

جهت برگرداندن آستین :
5 دانه را به طول 5/9 سانتی متر مدل ساده از رو بافته به کمک دکمه روی آستین‌ها وصل کنید.

توجه : به دانه برنجی ابری هم گفته می‌شود.

مدل دانه برنجی : در رج اول 1 دانه به زیر، 1 دانه به رو بافته می‌شود و در رج بعدی برعکس، دانه زیری را به رو و دانه رویی را به زیر ببافید.

مدل هاروش یا مدل دانه برنجی : رج اول را به رو بافته، رج دوم را به زیر ببافید.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه