بافت شال گردن یقه اسکی (عکس)

بافت شال گردن یقه اسکی (عکس)
بافت شال گردن ,شال گردن یقه اسکی,آموزش بافت شال

وسایل لازم:

    2 کلاف 100 گرمی

    میل شماره 4  - 4.5

162 دانه سرانداخته و بافت را به اینصورت شروع کنید.

2 دانه رو+ (4 دانه زیر + 12 دانه رو ) پرانتز را 9 مرتبه دیگر تکرارکنید.

رج های پشت تکرار بافی.

رج پنجم: 2 دانه اول بافته و( 4 دانه زیر را ببافید و برکردید و این 4 دانه را 10 رج ببافید  و4 دانه را از میل خارج کنید و یک گره بزنید و مجددا دانه ها را وارد میل گذاشته و 12 دانه از رو ببافید ) پرانتز را 9 مرتبه دیگر تکرار کنید.

و بعد مجددا بافت تکرار بافی را ادامه دهید هر 3 سانت که بافتید یک دانه از قسمت رو بافی کم کنید یعنی از هر 12 دانه رو یک را کور کنید ( کور کردن بهتر است دو دانه وسط رو بافی باشد) به همین ترتیببافت را ادامه دهید تا 25 سانت و 12 دانه رو بشود 4 دانه رو.

طرح بافت گره ایی که در رج پنجم بافتید را یکبار دیگر تکرار کنید البته این بار در پشت بافت گره ها زده شود در این صورت موقع برگشت یقه قسمت گره را می بینید 4 رج دیگر تکرار بافی کنید و دانه ها را کور کنید در آخر شما 82 دانه خواهید داشت.

درز یقه را بدوزید.

منبع : siteaxe.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه