بافت تمشکی raspberry stitch

NSAD-Raspberry-Stitch

تعداد دونه ها مضربی از 4 میباشد

رج اول: روی کار هست. تمام دانه ها را از رو ببافید

رج دوم: * سه دانه را باهم از رو ببافید. در دانه ی بعد به این صورت ببافید (یک دانه از زیر یک دانه از رو یک دانه از زیر) قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید

رج سوم:تمام دانه ها را از رو ببافید

رج چهارم :* (یک دانه از زیر, یک دانه از رو, یک دانه از زیر) در دانه ی بعد ببافید. سه دانه بعد را باهم از رو ببافید.ا

رج یک تا 4 را تا جایی که دوست دارید تکرار کنید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه