اضافه کردن نخ جدید/ تغییر رنگ در بافتنی

 20092012429

برای اضافه کردن نخ جدید وقتی که کلاف تمام شده و می خواهیم کلاف بعدی را اضافه کنیم اگر همرنگ هستند که می توانید هر دو نخ را باهم بگیرید و ببافید اما اگر همرنگ نیستند مثل زمانی که می خواهید رنگ بافت را تغییر بدهید مانند تصویر نخ جدید را در کنار دانه قرار دهید و آن را با دانه باهم ببافید. دانه بعد را که می خواهید ببافید نخ را روی دانه بیاورید که بین دانه ها بپیچد. اگر مبهم بود بفرمایید تا بیشتر توضیح بدم.

سوالی بود در خدمتم

20092012430

20092012431

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه