اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم

یکی
دیگر از روش های اضافه کردن گرفتن دانه است. تفاوت این روش با روش ژته
این است که در این روش دیگر مانند ژته به خاطر اضافه کردن دانه سوراخ
ایجاد نمی شود.
همانطور که در تصویر زیر می بینید دانه بعدی که می
خواهیم ببافیم و در میل سمت چپ قرار دارد زیر است. در قسمت پایین حلقه داخل میل سمت چپ یک حلقه دیگر است که دانه ی بافته شده در رج قبل است.

DSC08574

میل سمت راست را داخل آن حلقه می بریم. و دانه بعد را به همان روش
معمول می بافیم.

DSC08597

همانطور که در تصویر زیر می بینید دانه ای که در میل سمت چپ است
دانه ای است که باید زیر بافته شود و دانه ای که میل سمت راست در آن
رفته همان حلقه زیر میل است

DSC08598

برای زمانی که دانه بعد را باید از رو ببافیم میل سمت راست را
داخل حلقه زیر دانه کرده و سپس دانه بعد را می بافیم. و دانه را از میل
سمت چپ بیرون می کشیم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه