اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته

یکی  از روش های اضافه کردن نخ در بافتنی روش ژته هست که با گرداندن نخ دور  میل ایجاد می شود. بسته به اینکه دانه بعدی که می بافیم زیر هست یا رو  جهت چرخش نخ نیز تغییر می کند.

 وقتی که دانه بعدی زیر باشد مانند تصویر  زیر است

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته - تصویر 1

نخ را از بالای میل دور آن می اندازیم.

DSC08575

میل سمت راست را در حلقه پشت دانه می بریم. نخ را دور میل پیچیده و
بیرون می کشیم. به همان روش که دانه را از زیر می بافیم.

DSC08576

در رج بعد که به این دانه می رسیم مانند تصویر زیر است. که اگر قرار
است زیر بافته شود. مانند دانه های دیگر و اگر قرار است رو بافته شود
به روش رو بافتن دانه زیر بافته می شود

DSC08595

اضافه کردن دانه وقتی که دانه بعدی رو هست:

همانطور که در تصویر می بینید دانه بعدی باید  رو بافته شود

DSC08587

مانند تصویر زیر نخ را از زیر میل می آوریم و روی آن می اندازیم.

DSC08590

سپس میل را از قسمتی از دانه که روبه شماست داخل می بریم.

DSC08591

نخ را دور میل می پیچیم و دانه را بیرون می آوریم. ( به همان روش که
دانه را رو می بافیم)

DSC08592

در رج بعد که می خواهیم دانه را ببافیم دانه شبیه به شکل زیر است. اگر
بخواهیم دانه را از رو ببافیم که به روش معمول می بافیم و اگر هم  بخواهیم دانه را زیر ببافیم به روشی که دانه رو را زیر می بافیم عمل می
کنیم.

DSC08594

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه