آویز قلب

heartslogo400

Exif_JPEG_420

سایز میل 3.75 میلی متر

کاموای متناسب با این سایز

پنبه مصنوعی برای پر کردن داخل کار

سوزن

اندازه نهایی: 3 اینچ

روش بافت

حلقه ی اول: 2 زنجیره بزنید. در اول زنجیره 6 پایه کوتاه بزنید
رج دوم: در هر کدام از پایه های قبل دو پایه کوتاه بزنید. در انتهای رج تعداد دانه ها میشود 12 پایه کوتاه.
رج سوم: * 2 پایه کوتاه در اولین پایه بزنید. یک پایه کوتاه در دانه بعد. قسمت بعد از ستاره را تا انتهای رج تکرار کنید. 18 پایه میشود.
رج چهار: * 2 پایه کوتاه در دانه اول, یک پایه کوتاه در دانه ی دوم و دانه ی سوم. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. تعداد دانه ها 24 تا

کور کنید و یک انتهای نخ 6 اینچی باقی بگذارید

Exif_JPEG_420

حلقه ی دوم

رج اول:2 زنجیره بزنید. در اول زنجیره 6 پایه کوتاه بزنید
رج دوم: در هر کدام از پایه های قبل دو پایه کوتاه بزنید. در انتهای رج تعداد دانه ها میشود 12 پایه کوتاه.
رج سوم: * 2 پایه کوتاه در اولین پایه بزنید. یک پایه کوتاه در دانه بعد. قسمت بعد از ستاره را تا انتهای رج تکرار کنید. 18 پایه میشود.
رج چهار: * 2 پایه کوتاه در دانه اول, یک پایه کوتاه در دانه ی دوم و دانه ی سوم. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تکرار کنید. تعداد دانه ها 24 تا
کور نکنید. فقط قلاب را کنار بگذارید

Exif_JPEG_420

دو دایره را کنار هم قرار دهید. با استفاده از سوزن و نخی که از دایره اول جا گذاشته بودید دو طرف این دو دایره را به اندازه 4 دانه به هم بدوزید. البته طوری بدوزید که بتونید بعدا توی اون دونه ها ببافید

Exif_JPEG_420

حالا یک شکل 8 مانند دارید. قلاب را در حلقه ای که از آن برداشته بودید بگذارید و به این صورت بافت را ادامه دهید.
رج پنج تا سیزده: در دونه های دور تا دور کار یک پایه کوتاه بزنید. 42 دانه میشود. چون چهار دانه وسط را دیگر نمیبافیم

Exif_JPEG_420

رج چهارده: * دو دانه را باهم ببافید. یک پایه کوتاه در هر کدام از پنج دانه ی بعدی بزنید. قسمت بعد از ستاره را تکرار کنید. تا انتها.

رج پانزده: در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید
رج شانزده: * دو دانه را باهم ببافید. یک پایه کوتاه در هر کدام از چهار دانه ی بعدی بزنید. قسمت بعد از ستاره را تکرار کنید. تا انتها
رج هفده: در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید

رج هجده: * دو دانه را باهم ببافید. یک پایه کوتاه در هر کدام از سه دانه ی بعدی بزنید. قسمت بعد از ستاره را تکرار کنید. تا انتها

رج نوزده:در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید
رج بیست: * دو دانه را باهم ببافید. یک پایه کوتاه در هر کدام از دو دانه ی بعدی بزنید. قسمت بعد از ستاره را تکرار کنید. تا انتها
رج بیست و یک:در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید

Exif_JPEG_420

کار را پر کنید.

رج بیست و دو:در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید
کور کنید. ادامه نخ را جا بگذارید و با آن انتهای کار را بدوزید

Exif_JPEG_420

قسمت بالای قلب رو با نخ و سوزن حالت حلقه مانند بدوزید

Exif_JPEG_420

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه