سایزها: S/M – L/XL – XXL/XXXL وسایل مورد نیاز:

سایزها: S/M – L/XL – XXL/XXXL

 وسایل مورد نیاز:

• کاموا 750-800-1000 گرم
• میل شماره 4
• دکمه 6 عدد
کاموا باید به گونه ای باشد که 21 دونه در 28 رج با بافت ساده و میل شماره 4 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.

توضیحات:

• بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود و هر نوار ابری شامل دو رج است.
پترن مورد استفاده در بافت این ژاکت A.1 است که شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد. رج اول پترن باید از روی کار بافته شود.
• جادکمه ها: جادکمه ها را در قسمت راست ژاکت ایجاد کنید و برای ایجاد جادکمه دونه سوم و چهارم را از زیر یکی کنید و بعد یک ژوته بزنید. جادکمه ها را در فواصل زیر ایجاد کنید.
o سایز S/M: در فواصل 7-14-21-28-35 و 42 سانتیمتری
o سایز L/XL: در فواصل 8-15-22-29-36 و 43 سانتیمتری
o سایز XXL/XXXL: در فواصل 9-16-23-30-37 و 44 سانتیمتری
• نحوه اضافه کردن دونه در یقه: دونه را با ژوته اضافه کنید و در رج بعد ژوته را از پشت ببافید تا سوراخ نیافتد.
• نحوه کم کردن دونه در یقه: تمام کم کردنهای یقه را از روی کار به شرح زیر انجام دهید: بعد از دونه های ابری یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بافته شده بیاورید و قبل از دونه های ابری دو تا یکی کنید.

نحوه بافت:

قسمت پشت و جلوی این ژاکت یکجا بافته میشود و بافت از وسط قسمت جلو شروع میشود.
ابتدا 254-309-360 دونه در میل شماره 4 سربیاندازید. پنج رج به زیر ببافید رج اول از پشت کار خواهد بود. رج بعد را از روی کار به این شرح ببافید: [*دو تا رو، هر کدام از دو دونه بعد را دوبار ببافید که در نتیجه دو دونه اضافه میشود، دو تا رو* فاصله بین دو * را دوبار دیگر تکرا کنید، 14-13-12 دونه به رو] فاصله بین دو علامت [] را 6-8-10 بار دیگر تکرار کنید، سپس فاصله بین دو * را سه بار دیگر تکرار کنید و شش دونه آخر را ابری ببافید. (تعداد دانه ها 302-369-432)
در رج بعد شش دونه ابتدا و انتها را ابری ببافید و بقیه دونه ها را اگر زیر هستند به زیر و اگر رو هستند به رو ببافید. سپس رج بعد را از روی کار به این شرح ادامه دهید: شش دونه ابتدا ابری، [پترن A.1، سپس 14-13-12 دونه به رو] فاصله بین دو علامت [] را 6-8-10 بار تکرار کنید، پترن A.1 و شش دونه آخر را ابری ببافید. یک علامت بعد از 75-92-102 دونه ابتدا بگذارید و یک علامت دیگر 75-92-108 دونه مانده به انتهای رج بگذارید، یعنی بین علامتها 152-185-216 دونه وجود خواهد داشت. همینطور بافت را ادامه دهید.
وقتی اند��زه ژاکت 5-7-9 سانتیمتر شد، رج آخر باید از پشت کار باشد، یک دونه در قسمت دونه های رو با دو تا یکی کردن دونه اول و دوم کم کنید. کم کردن را از هر شش رج کلاً به تعداد 11-10-9 بار انجام دهید. کم کردن را یکبار در ابتدای قسمت رو یکبار در انتهای قسمت رو انجام دهید.
همزمان وقتی اندازه ژاکت 7-8-9 سانتیمتر شد، جادکمه ها را ایجاد کنید.
بعد از اینکه تمام کم کردنها تمام شد، 218-270-322 دونه در میل وجود خواهد داشت و بین هر تکرار پترن A.1 دو دونه رو موجود خواهد بود، اندازه ژاکت تقریباً 29 سانتیمتر خواهد بود.
بافت را ادامه دهید تا اندازه 33-35-36 سانتیمتر شود، رج آخر باید از پشت کار باشد، یک دونه در هر قسمت دونه های رو با ژوته اضافه کنید و در رج بعد ژوته را از پشت ببافید تا سوراخ نیافتد. اضافه کردن را از هر شش رج کلاً به تعداد 3-2-2 بار انجام دهید، اضافه کردن را یکبار قبل از دونه های و یکبار بعد از دونه های رو انجام دهید. وقتی تمام اضافه کردنها تمام شد، بین هر تکرار پترن A.1 6-5-5 دونه رو وجود خواهد داشت و تعداد دانه ها 246-297-355 خواهد بود.

بافت یقه

وقتی اندازه ژاکت 41-42-43 سانتیمتر شد، یک دونه بعد از دونه اول و یک دونه قبل از دونه آخر به نحو گفته شده اضافه کنید. اضافه کردن را ابتدا یک رج در میان کلاً به تعداد دوازده بار و سپس از هر چهار رج کلاً به تعداد شش بار انجام دهید. وقتی تمام اضافه کردنها تمام شد 24 دونه در ابتدا و انتهای رج وجود خواهد داشت که ابری بافته میشود.

بافت نوار یقه

همزمان دو سانتیمتر بعد از اولین اضافه کردن یقه، دو دونه به نحوی که در بخش توضیحات گفته شده کم کنید. کم کردن را یک رج در میان پنج بار دیگر انجام دهید و سپس از هر چهار رج شش بار دیگر انجام دهید. (نصف دونه های مربوط به پترن ابتدا و انتهای رج کم میشوند هر جا برای بافت پیچ امکانپذیر نبود دونه های باقیمانده را به زیر ببافید)

بافت زیربغلها

همزمان وقتی اندازه ژاکت 51-52-53 سانتیمتر شد، رج آخر باید از پشت کار باشد به شرح زیر برای زیربغل کور کنید: برای سایز S/M و L/XL سه دونه قبل و بعد از هر علامت کور کنید و برای سایز XXL/XXXL هفت دونه به این شرح کور کنید: پنج دونه رو در قسمتی که هلامت درآنجاست و یک دونه قبل وبعد از این دونه های رو. سپس هر قسمت را جداگانه ببافید.

نحوه بافت قسمت جلو نیمه چپ

سپس در ابتدای هر رج در محل زیربغل به شرح زیر کور کنید: سه دونه 0-1-3 بار، دو دونه 3-3-4 بار و یک دونه 5-4-6 بار. وقتی کم کردنهای زیر بغل و نوار یقه و افزایش یقه تمام شد، 55-66-70 دونه برای سرشانه باقی می ماند.
بافت را پترن ادامه دهید وقتی اندازه 70-73-76 سانتیمتر شد، حتمآً تا پایان یا نصف پترن ببافید، 6-9-9 دونه در طی رج کم کنید، از بین دونه های ابری کم نکنید. (تعداد دانه ها 49-57-61)
در رج بعد از روی کار 25-33-37 دونه اول را برای سرشانه کور کنید و 24 دونه باقیمانده را به زیر ببافی. حال این دونه های باقیمانده را به شرح زیر ببافید:*دو رج تمام دونه ها را ببافید، 2 رج فقط هجده دونه به طرف وسط قسمت جلو را ببافید* فاصله بین دو * را تکرار کنید تا اندازه از طرف کوتاهتر 5.5 سانتیمتر شود.

نحوه بافت قسمت جلو نیمه راست

همانند نیمه چپ است منتها قرینه

نحوه بافت قسمت پشت

این قسمت شامل 114-139-167 دونه است. همانند قسمت جلو برای زیربغل پشت نیز کور کنید. (تعداد دانه ها 92-113-121) بافت را ادامه دهید وقتی اندازه 68-71-74 سانتیمتر شد، حتمآً تا یکی از رجهای مشخص شده در شکل پترن ببافید، در رج بعد از روی کار 24-23-23 دونه وسط را کور کنید، بعد هر سرشانه را جداگانه ببافید.

نحوه بافت سرشانه پشت نیمه چپ

یک رج از پشت کار ببافید، دو دونه ابتدای رج بعد را کور کنید. (تعداد دانه ها 32-43-47) یک رج از پشت کار به زیر ببافید در رج بعد از روی کار 6-9-9 دونه در طی رج کم کنید. (تعداد دانه ها 26-34-38) در رج بعد همه دانه ها را کور کنید. یک دونه اضافی در سرشانه چپ برای دوخت یقه است.

نحوه بافت سرشانه پشت نیمه راست

بافت این قسمت از وسط شروع میشود، دو دونه در ابتدای رج کور کنید. (تعداد دانه ها 32-43-47) یک رج از روی کار و یک رج از پشت کار ببافید. در رج بعد از روی کار 6-9-9 دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 26-34-38) در رج بعد از پشت کار کور کنید.

نحوه بافت آستینها

ابتدا 22 دونه در میل شماره 4 سربیاندازی. یک رج از پشت کار به زیر ببافید. رج بعد را به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، *دو تا رو دو دونه بعد را دوبار به زیر ببافید که میشود چهار دونه، دو تا رو* فاصله بین دو * را دوبار دیگر تکرار کنید و سه دونه آخر را ابری ببافید. (تعداد دانه ها 28) یک رج از پشت کار به اینصورت ببافید: دونه های زیر را به زیر و دونه های رو را به رو ببافید و دونه هائی که در رج قبل ابری بافته بودید را ابری ببافید. در رج بعد دونه هایی که در رج قبل ابری بافته بودید را ابری ببافیدو بقیه را مطابق پترن A.1 ببافید. وقتی پترن A.1 به تعداد 4-4-5 بار عمودی بافته شد، دو رج ابتدای پترن را یکبار دیگر ببافید، حال اندازه تقریباً 24-24-30 سانتیمتر خواهد بود. رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، *دو تا رو، دو تا یکی از زیر، دو تا یکی زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را دو بار دیگر ببافید، سه دونه آخر را هم ابری ببافید. (تعداد دانه ها 22) یک رج از پشت کار تمام دونه ها را ابری ببافید بعد کور کنید.

حال در این تکه از طرفی که یک دونه ابری بافته میشد 52-54-62 دونه بردارید و یک رج از پشت کار به زیر ببافید. سپس یک رج از روی کار به زیر ببافید، سپس با بافت ساده معکوس ادامه دهید.
وقتی اندازه آستین 15 سانتیمتر شد، یک دونه در ابتدا و انتهای رج اضافه کنید. اضافه کردن را از هر 3-2-2 سانتیمتر به تعداد 10-13-13 بار دیگر تکرار کنید. (تعداد دانه ها 74-82-90) وقتی اندازه آستین 48-45-43 سانتیمتر شد، برای شکل دادن بالای آستین به شرح زیر کور کنید: چهار دونه یکبار، دو دونه سه بار و یک دونه 6-7-9 بار، سپس در ابتدای هر رج دو دونه کور کنید تا اندازه آستین 57-55-54 سانتیمتر شود، حال در ابتدای دو رج بعد سه دونه کور کنید، سپس در رج بعد تمام دونه ها را کور کنید. اندازه آستین تقریباً 58-56-55 سانتیمتر خواهد بود.
بعد درز سرشانه ها را بدوزید. دو تکه یقه رابه هم وصل کنید و به پشت ژاکت بدوزید. درزآستینها را بدوزید و به ژاکت وصل نمایئد و در نهایت دکمه ها را بدوزید.      
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه