آموزش مدل بافت کروکودیل

تعداد دانه ها مضربی از 10 به علاوه ی 1 میباشد.

بافت مورد نیاز, پایه بلند و شلال. اموزش هر دو در قسمت آموزش هست.

در اینجا تعداد دانه ها 21 عدد است

رج اول: بیست و یک عدد زنجیره بزنید. 2 پایه بلند در ششمین زنجیره از قلاب بزنید. * یک زنجیره بزنید, یک دانه را جا بیندازید. یعنی نبافید. در دانه ی بعدی پایه بلند بزنید. یک زنجیره بزنید دو دانه جا بیندازید در دانه ی بعدی دو پایه بلند بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتهای بافت تکرار کنید. در انتهای رج برگردید

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

رج دو: یک زنجیره بزنید و دور اخرین پایه بلند رج قبل شروع به بافتن کنید. 5 پایه بلند بزنید.ا

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

بافت را به سمت دانه ی بعدی ادامه بدهید و دور آن نیز 5 دانه ببافید. مانند تصویر زیر

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

دانه ی آخر را با شلال یا بخیه به تک دانه پایه بلند متصل کنید.

این کار را برای قسمت های بعدی نیز تکرار کنید.

نکته: اگر تعداد دانه هایتان به صورتی است که اخرین دانه را با شلال به یک پایه بلند تکی متصل شد رج بعد رج سه را ببافید اما اگر دانه ی اخر پایه بلند دو تایی بود رج 5 را ببافید

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

رج سه: سه زنجیره بزنید. در همان خانه یک پایه بلند بزنید. * یک زنجیره بزنید.یک پایه بلند در وسط پولک بزنید (به هر کدوم از این حلقه های ساخته شده پولک میگم) یک زنجیره بزنید. دو پایه بلند در  دانه ی شلال بزنید. از * تا انتهای رج را تکرار کنید. یعنی 2 پایه بلند روی شلال و یک پایه بلند وسط پولک. اگر رج قبلی تان با پولک تمام شده بود در انتهای سمت چپ پولک یک پایه بلند بزنید

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

رج چهار: مانند رج 2 بافته میشود. اگراخرین بافت این رج یک شلال بر روی یک پایه بلند بود رج 3 را تکرار کنید. اما اگر با یک پولک بافت تمام شد رج 5 را ببافید

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

رج پنج: یک زنجیره بزنید. یک شلال در مرکز پولک رج قبل بزنید. 4 زنجیره بزنید (به عنوان یک پایه بلند و یک زنجیره) دو پایه بلند در شلال بعدی بزنید. * یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در مرکز پولک بزنید. یک زنجیره بزنید. دو پایه بلند در شلال بعدی بزنید. قسمت * به بعد را تا انتها تکرار کنید.

اگر رج با یک پولک تمام شد در انتهای سمت چپ پولک یک پایه بلند بزنید مانند تصویر

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

تا هرکجا که بخواهید میتوانید بافت را ادامه دهید

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

دوستای عزیز. چون تقاضا داده بودید این مدل بافت رو گذاشتم. اگر فرصت شد با تصاویر خودم هم میذارم

نظرات بییندگان :
مریم پنجشنبه 18 دی 1393 ساعت '23:57
ممنون از توضیح تون واقعا عالی بود

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه