کاموا باید به گونه ای باشد که 26 دونه در 36 ردیف با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) و میل شماره 3 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.بافت درزیرتوضیح داده شده است.

وسایل لازم:
• کاموای قهوه ای رنگ
• کاموای زرد کمرنگ
• کاموای قهوه ای روشن
• کاموای سبز رنگ
• کاموای سفید رنگ
• کاموای زرد پررنگ
• کاموای سبز پررنگ
• کاموای صورتی چرک
• کاموای سیاه رنگ
• میل شماره 3 یک جفت
• پشم شیشه جهت پر کردن داخل عروسک

کاموا باید به گونه ای باشد که 26 دونه در 36 ردیف با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) و میل شماره 3 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

توضیح:
هر جا که گفته شده یکی اضافه کنید منظور این است که دونه را دوبار ببافید یکی از زیر یکی از رو

بافتن بدن عروسک
20 دونه با رنگ قهوه ای گردن سربیاندازید و 10 رج ساده ببافید

بافتن سرشانه ها
رج افزایشی 1: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید) چهار بار، شش تا زیر, (یکی اضافه کنید) چهار بار، سه تا زیر، (تعداد دانه ها 28)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 2: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید, یکی زیر) چهار بار، شش تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر)چهار بار، سه تا زیر (تعداد دانه ها 36)

سه رج ساده ببافید

رج افزایشی 3: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها. (تعداد دانه ها 48)

بعد 25 رج ساده ببافید

بافتن ران

رج افزایشی 1: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافه کنید) 6 بار، 9 تا زیر (تعداد دانه ها 60)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 2: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 6 بار، 9 تا زیر (تعداد دانه ها 72)

سه رج ساده ببافید

رج افزایش 3: ده تا زیر، (یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) 6 بار، 8 ت ازیر (تعداد دانه ها 84)

بعد 27 رج ساده ببافید

رج کاهشی 1: (2 تا زیر، دو تا یکی، 2 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 70)

بعد 5 رج ساده ببافید

رج کاهشی 2: (2 تا زیر، دو ت ایکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 56)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی 3: (یکی زیر، دو تا یکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 42)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی 4: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 28)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 5: (دو تایکی) تا انتها (تعداد دانه ها 14)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دانه های باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

بافتن سر عروسک
13 دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و دو رج ساده ببافید

رج افزایشی 1: بعد از هر دونه یکی اضافه کنید (تعداد دانه ها 26)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 2: (یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 39)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج افزایش 3: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 52)

بعد 5 رج ساده ببافید

بافتن گونه ها

رج افزایشی: 11 تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) چهار بار، 15 تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 4 بار، 10 تا زیر (تعداد دانه ها 60)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی 1: (4 تا زیر، دو تا یکی، 4 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 54)

بعد 5 رج ساده ببافید

رج کاهشی 2: (4 تا زیر، دو تا یکی، 3 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 48)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 3: 8 ت ازیر، (دو تا یکی) چهار بار، 16 تا زیر، (دو تا یکی) چهار بار، 8 تا زیر (تعداد دانه ها 40)

بعد 5 رج ساده ببافید

بافتن قسمت جلو

رج کاهشی 1: (یکی زیر، دو تا یکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 30)

بعد 7 رج ساده ببافید

رج کاهشی 2: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 20)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی 3: یکی زیر، (دو تایکی) نه بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 11)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از داخل دانه های میل رد کرده بکشید و محکم کنید

بافتن پشت گوشها (دو عدد ببافید)

ابتدا 8 دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و 12 رج ساده ببافید

یک دونه در ابتدا و انتهای رج اضافه کنید

بعد 7 رج ساده ببافید

بعد 8 رج آخر را سه بار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها 16)

بعد 4 رج ساده ببافید

یک دونه در ابتدا و انتهای رج کم کنید

بعد 3 رج ساده ببافید

بعد 4 رج آخر را یکبار دیگر ببافید (تعداد دانه ها 12)

یک دونه در ابتدا و انتهای دو رج بعد کم کنید (تعداد دانه ها 8)...کور کنید

بافتن آستر گوشها (دو عدد ببافید)

با رنگ قهوه ای روشن همانطور که در بالا برای قسمت پشت گوشها گفته شد ببافید

بافتن دندانها (یک عدد ببافید)

ابتدا 4 دونه با رنگ سفید سربیاندازید و 3 رج ساده ببافید

بعد 3 رج از رو برای خط تا ببافید

بعد 2 رج ساده ببافید، با رج زیر شروع کنید.. کور کنید

بافتن دماغ (یک عدد ببافید)

ابتدا 14 دونه با رنگ صورتی چرک سربیاندازید

رج افزایشی: دو تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر، یکی اضافه کنید، سه تا زیر) دو بار، (تعداد دانه ها 18)

3 رج ساده ببافید و با رج رو شروع کنید

رج کاهشی 1: (3 تا زیر، دو تا یکی، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی را به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، یکی زیر) دو بار، 2 تا زیر (تعداد دانه ها 14)

رج کاهشی 2: (2 تا رو، دو تا یکی از رو، دو تا یکی از رو) دو بار (تعداد دانه ها 10)

رج کاهشی 3: یکی زیر، (دو تا یکی، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی را به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 6)

کاموا را ببرید مقداری نگه دارید و از داخل دانه های روی میل عبور داده بکشید و محکم کنید

بافتن موها (یک عدد)

ابتدا 27 دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

رج کاهشی 1: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 18)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 2: (دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 9)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از داخل دون های میل عبور داده بکشید و محکم کنید

بافتن ساق پاها (دو عدد ببافید)

ابتدا 18 دونه با رنگ قهوه ای سربیانداید و 10 رج ساده ببافید

با رنگ قهوهای روشن بافت را ادامه دهید و 6 رج ساده ببافید....کور کنید

بافتن پاها (دو عدد ببافید)

ابتدا 14 دونه با رنگ قهوه ای روشن برای پشت پاها سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

رج افزایشی 1: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 3 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 18)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 2: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 5 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 22)

بعد 15 رج ساده ببافید

رج افزایشی 3: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 7 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 26)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج افزایشی 4: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 9 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 30)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج افزایشی 5: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 11 تازیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 34)

بعد 7 رج ساده ببافید

رج کاهشی 1: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، 12 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 30)

رج بعد از رو ببافید

رج کاهشی 2: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، 10 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 22)

رج بعد از رو ببافید

رج کاهشی 3: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، 8 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 22)

رج بعد از رو ببافید

رج کاهشی 4: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، 6 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 18)

رج بعد از رو ببافید...کور کنید

بافتن چنگال پاها

ابدا 12 دونه ا رنگ صورتی چرک سربیاندازید

رج کاهشی 1: 4 تا زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، دو تا یکی، 4 تا زیر (تعداد دونه ها 10)

رج کاهشی 2: 3 تا رو، دو تا یکی از رو، دو تا یکی از رو، 3 تا رو (تعداد دانه ها 8)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید از داخل دانه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید

بافتن دم (یکی ببافید)

ابتدا 18 دونه با رنگ سفید سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

رج افزایشی 1: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 24)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج افزایشی 2: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 30)

بعد 7 رج ساده ببافید

رج کاهشی 1: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 20)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 2: (دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 10)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید از داخل دانه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید

بافتن دنباله کت (یکی ببافید)

دنباله چپ

ابتدا 3 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

یک دونه در انتهای رج اضافه کنید و 3 رج ساده ببافید

چهار رج آخر را 12 بار دیگر تکرار کنیذ (تعداد دانه ها 16)

کاموا را ببرید و دونه ها را به نخ بیاندزاید

دنباله راست

ابتدا 3 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

یک دونه در ابتدای رج اضافه کنید و 3 رج ساده ببافید

چهار رج آخر را 12 بار دیگر تکرار کنیذ (تعداد دانه ها 16)

به هم وصل کردن دنباله ها

رج بعد: 14 تا زیر، یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، (تا اینجا مربوط به دنباله راست بود), دو تا یکی، 14 دونه به زیر (اینها مربوط به دنباله چپ است) (تعداد دانه ها 30)

رج بعد: از رو ببافید

بعد 11 دونه در ابتدای دو رج بعد سربیاندازید (تعداد دانه ها 52)

بافتن لبه های جلو

رج بعد: یکی اضافه کنید، تا یکی مانده به آخر به زیر ببافید، یکی اضافه کنید, یکی به زیر

رج بعد: از رو ببافید

دو رج آخر را شش بار دیگر ببافید (تعداد دونه ها 66)

بعد 2 رج ساده ببافید

بافتن یقه که به طرف بیرون برگشته است

رج کاهشی 1: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونهبافته بیاورید، تا 2 دونه مانده به آخر به زیر ببافید، دو تا یکی

رج کاهشی 2: دو تا یکی از رو، تا 2 دونه مانده به آخر از رو ببافید، دو تا یکی از رو

دو رج آخر را 2 بار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها 54)

رج کاهشی 7: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 2 تا به زیر، (یکی به زیر، دو تا یکی، 3 تا به زیر) تا 2 دونه مانده به آخر، دو تا یکی (تعداد دونه ها 44)

رج کاهشی 8: دو تا یکی از رو، تا دو دونه مانده به آخر از رو، دو تا یکی از رو (تعداد دونه ها 42)

رج کاهشی 9: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 2 تا به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 2 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، 10 تا به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 2 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، 2 تا به زیر، دو تا یکی (تعداد دونه ها 32)

رج کاهشی 10: دو تا یکی از رو، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافید، دو تا یکی از رو (تعداددانه ها 30)

رج کاهشی 11: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، دو تا یکی) دو بار، 10 تا زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، دو تا یکی) دوبار، دو تا یکی (تعداد دونه ها 20)

رج کاهشی 12: دو تا یکی از رو، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافید، دو تا یکی از رو (تعداد دونه ها 18)...کور کنید

بافتن یقه ها

ابتدا 2 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید و در ابتدای رج بعد یکی اضافه کنید

رج بعد: از رو ببافید

دو رج آخر ا سه بار دیگر ببافید (تعداد دونه ها 6)

بعد 2 رج ساده ببافید

رج بعد: 4 دونه کور کنید و 4 ونه سربیاندازید و تا انتها به زیر ببافید (تعداد دانه ها 6)

بعد 27 رج ساده ببافید

رج بعد: 4 تا کور کنید و 4 تا سربیاندازید و تا انتها به زیر ببافید (تعداد دانه ها 6)

بعد 3 رج ساده ببافید

یک دونه در ابتدای رج بعد کم کنید

رج بعد: از رو ببافید

دو رج آخر را سه بار دیگر ببافید (تعداد دانه ها 2)...کور کنید

بافتن دستها (دو عدد ببافید)

ابتدا 6 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

یک دونه در ابتدای دو رج بعد اضافه کنید

چهر رج آخر را یکبار دیگر ببافید (تعداد دانه ها 10)

بعد 2 دونه در ابتدای دو رج بعد برای زیربغل سربیاندازید (تعداد دونه ها 14)

بعد 14 رج ساده ببافید

بعد 2 رج به زیر برای سرآستین ببافید

بافت را با رنگ قهوه ای ادامه دهید و دو رج ساده ببافید با رج زیر شروع کنید

رج افزایشی 1: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، 3 تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی به زیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها 18)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 2: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، 5 تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی به زیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها 22)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 3: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، 7 تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی به زیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها 26)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 1: یکی به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 8 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی به زیر (تعداد دونه ها 22)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 2: یکی به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 6 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی به زیر (تعداد دونه ها 18)

رج کاهشی 3: یکی به رو، (دو تا یکی از رو، 4 تا رو، دو تا یکی از رو) دو بار، یکی به رو(تعداد دونه ها 14)....کور کنید

بافتن پنجه دستها (دو تا ببافید)

ابتدا با رنگ صورتی 10 دونه سربیاندازید.

رج کاهشی: 3 تا زیر، یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، دو تا یکی، 3 تا به زیر (تعداد دونه ها 8)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دانه های باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

بافتن دکمه ها (سه عدد ببافید)

ابتدا 12 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و یک رج به زیر ببافید

کاموا را ببرید و ازداخل دونه های توی میل عبور داده بکشید و محکم کنید

بافتن گلبرگهای گل نرگس

ابتدا 12 دونه با رنگ زرد کمرنگ سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

بافتن گلبرگ اول:

*رج بعد: یکی اضافه کنید، 2 تا به زیر حال برگردید و اینها را ببافید

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی: یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید**

کاموا را ببرید و 150 سانتیمتر از آن نگه دارید و کاموا را از داخل یک دونه مانده از گلبرگ اول رد کنید و حال بقیه گلبرگها را همانطور که برای گلبرگ اول از * تا ** گفته شده ببافید در کل شش گلبرگ وجود خواهد داشت

بافتن گل مرکزی نرگس

ابتدا 18 دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید

رج کاهشی: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دونه ها 12)

بعد 6 رج ساده ببافید و با رج رو شروع کنید

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دونه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید

نحوه به هم وصل کردن قسمتها

با روی کار درزها را بدوزید، مگر اینکه چیز دیگری گفته شده باشد.

با شروع از قسمت جمع شده بدن عروسک دو درز قسمت بدن را به هم وصل کنید و در 7.5 سانتیمتری از گردن نگه دارید، سپس درون قسمت پائین بدن عروسک را پر کنید, آ نقدر پر کنید که قسمت ران عروسک برآمده شود. دوختن را ادامه دهید و در 2.5 سانتیمتری از گردن نگه دارید، سپس داخل بدن را نیز پر کنید و آنقدر پر نمایئد که قسمت سرشانه ها پف شود. حالا قسمت باقیمانده را نیز بدوزید. درز در وسط پشت عروسک خواهد بود

با شروع از قسمت جمع شده سر عروسک درز سر را بدوزید، و در 2.5 سانتیمتری از پشت نگه دارید. داخل آن را پر کنید و بعد بقیه را بدوزید.
      
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
فاطمه یکشنبه 1 شهریور 1394 ساعت '15:4
منظورتون از چهار بار در رج افزایشی شماره 1 : سه تا زیر، (یکی اضافه کنید) چهار بار،چیه ؟
فاطمه یکشنبه 1 شهریور 1394 ساعت '15:6
منظورتون از چهار بار در رج افزایشی شماره 1 : سه تا زیر، (یکی اضافه کنید) چهار بار،چیه ؟

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه