نام عروسك: Pokemon Pichu Plush یك شخصیت كارتونی می باشد

نام عروسك:
Pokemon Pichu Plush
یك شخصیت كارتونی می باشد


شماره میل قلاب بافی: 4/4.25mm


سر:

2تا زنجیره ببافید

دور1: 6تا پایه كوتاه در زنجیره دوم

دور2: 2تا پایه كوتاه در هر زنجیره (12پایه كوتاه)

دور3: { 1 پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 6بار تكرار. (18پایه كوتاه)

دور4: { 2تا پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 6بار تكرار. (24پایه كوتاه)

دور5: { 3تا پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 6بار تكرار. (30پایه كوتاه)

دور6: { 4تا پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 6بار تكرار. (36پایه كوتاه)

دور7: { 5تا پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 6بار تكرار. (42پایه كوتاه)

دور8: { 6تا پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 6بار تكرار. (48پایه كوتاه)

دور9تا12: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. (48پایه كوتاه در هر دور)
دور13: { 6تا پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (42پایه كوتاه)
دور14: { 5تا پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (36پایه كوتاه)
دور15: { 4تا پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (30پایه كوتاه)

قسمت سر را پر كنید

دور16: { 3تا پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (24پایه كوتاه)
دور17: { 2تا پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (18پایه كوتاه)
دور18: { 1 پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (12پایه كوتاه)

پر كردن سر را كامل كنید
نخ را از زنجیره ها رد كنید و بكشید تا جمع بشه.

بدن:

دورهای 1تا7 سر را برای بدن تكرار كنید
دور8تا11: 1پایه كوتاه در هر زنجیره. (42پایه كوتاه در هر دور)
دور12: { 5تا پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (36پایه كوتاه)
دور13: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. (36پایه كوتاه)
دور14: { 4تا پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (30پایه كوتاه)
دور15: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. (30پایه كوتاه)
دور16: {3تا پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (24پایه كوتاه)
دور17: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. (24پایه كوتاه)
دور18: { 2تا پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. (18پایه كوتاه)
دور19: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. (18پایه كوتاه)

قسمت بدن را پر كنید
قسمت بالای بدن (گردن) را باز بذارید و قسمت پایین را ببندید.

گوش ها:
با نخ رنگ زرد

دور1: 4تا پایه كوتاه در مجیك رینگ
دور2: { 1 پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 6 پایه كوتاه )
دور3: { 2تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 8 پایه كوتاه )
دور4: { 3تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 10 پایه كوتاه )
دور5: { 4تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 12 پایه كوتاه )
دور6: { 5تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 14 پایه كوتاه )
دور7: { 6تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 16 پایه كوتاه )
دور8: {  7تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 18 پایه كوتاه )
دور9: { 5تا پایه كوتاه – 2تا كاهش } 2بار تكرار. ( 14 پایه كوتاه )
دور10: { 5تا پایه كوتاه – 2تا كاهش } 2بار تكرار. ( 12 پایه كوتاه )

دو لبه را روی هم بذارید و 5تا پایه كوتاه ببافید تا بهم وصل بشن
(رده مشكی كنار گوش ها رو هر چه سعی كردم نتونستم بفهمم كه چطوری بافته)

دست ها:

دور1: 8تا پایه كوتاه در مجیك رینگ
دور2: { 3تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 10 پایه كوتاه )
دور3تا7: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره  (10 پایه كوتاه )

قسمت دست ها را كم پر كنید

پاها:

دور1: 6تا پایه كوتاه در مجیك رینگ
دور2: { 2تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 8 پایه كوتاه )
دور3: { 3تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 2بار تكرار. ( 10 پایه كوتاه )
دور4تا7: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره (10 پایه كوتاه )

قسمت پاها را پر نكنید
دو لبه را روی هم بذارید و 5تا پایه كوتاه ببافید تا بهم وصل بشن

دم:
(2تا ببافید)

رج1: 11تا زنجیره ببافید. از زنجیره دوم شروع كنید و در هر زنجیره 1 پایه كوتاه ببافید (10 پایه كوتاه )
رج2: یك زنجیره ببافید. از زنجیره اول (زنجیره های پایه كوتاه رج قبل) در هر زنجیره یك پایه كوتاه ببافید (10 پایه كوتاه )
7تا زنجیره ببافید
رج3: از زنجیره دوم در هر زنجیره 1 پایه كوتاه ببافید.
بافت رو ادامه بدید و 5تا پایه كوتاه در زنجیره های رج2 ببافید ( 11 پایه كوتاه )
رج4تا7: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره ( در هر رج 11 پایه كوتاه )

لبه های دو تكه را روی هم بگذارید و دورتادور را پایه كوتاه ببافید. فقط وقتیكه به 6گوشه ها میرسید 3تا پایه كوتاه در یك زنجیره ببافید
(مثلا وقتیكه رج 7تمام شد در زنجیره اول 3تا پایه كوتاه می بافید، سپس 9تا پایه كوتاه ، در زنجیره 11، 3تا پایه كوتاه)

امیدوارم تونسته باشم مفهوم رو برسونم!!!!

گردنبند:

22تا زنجیره ببافید (زنجیره پایه)
از زنجیره دوم شروع كنید و 7تا پایه كوتاه ببافید.
4تا زنجیره ببافید. یك بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه كوتاه ، 1 پایه بلند تكی، 1 پایه كوتاه در زنجیره 9 از زنجیره پایه.
3تا زنجیره ببافید. یك بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه كوتاه ، 1 پایه كوتاه در زنجیره 10 از زنجیره پایه.
3تا زنجیره ببافید. یك بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه كوتاه ، 1 پایه كوتاه در زنجیره 11 از زنجیره پایه.
4تا زنجیره ببافید. یك بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه كوتاه ، 1 پایه بلند تكی، 1 پایه كوتاه در زنجیره 12 از زنجیره پایه.
1 پایه كوتاه در هر زنجیره های 13تا22 از زنجیره پایه.


** این مدل عروسك ممكنه برای مبتدی ها كمی سخت باشه **
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه