دهان: 2تا زنجیره ببافید دور1: 5تا پایه كوتاه در حلقه دوم از زنجیره

دهان:
2تا زنجیره ببافید
دور1: 5تا پایه كوتاه در حلقه دوم از زنجیره
دور2: 2تا پایه كوتاه در هر حلقه (10پایه كوتاه)
دور3: { 1پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك حلقه } 5بار تكرار. (15پایه كوتاه)
دور4: 15تا پایه كوتاه

سر:

2تا زنجیره ببافید
دور1: 6تا پایه كوتاه در حلقه دوم از زنجیره
دور2: 2تا پایه كوتاه در هر حلقه (12پایه كوتاه)
دور3: { 1پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك حلقه } 6بار تكرار. (18پایه كوتاه)
دور4: { 2تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك حلقه } 6بار تكرار. (24پایه كوتاه)
دور5: {‌ 3تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك حلقه } 6بار تكرار. (30پایه كوتاه)
دور6: { 4تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك حلقه }‌ 6بار تكرار. (36پایه كوتاه)
دور7: { 5تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك حلقه } 6بار تكرار. (42پایه كوتاه)
دور8 تا 19: 42تا پایه كوتاه در هر دور
دور20: { 5تا پایه كوتاه – 1كاهش } 6بار تكرار. (36پایه كوتاه)
دور21: { 4تا پایه كوتاه – 1كاهش } 6بار تكرار. (30پایه كوتاه)
دور22: 4تا پایه كوتاه – 1كاهش‌ } 5بار تكرار. (25پایه كوتاه)

دهان و چشمها را به سر وصل كنید

دور23: {3تا پایه كوتاه – 1كاهش } 5بار تكرار. (20پایه كوتاه)

قسمت سر را پر كنید

دور24: { 2تا پایه كوتاه – 1كاهش } 5بار تكرار. (15پایه كوتاه)

بدن:

2تا زنجیره ببافید
دور1: 6تا پایه كوتاه در حلقه دوم از زنجیره
دور2: 2تا پایه كوتاه در هر حلقه (12پایه كوتاه)
دور3: { 1پایه كوتاه – 2پایه كوتاه در یك حلقه } 6بار تكرار. (18پایه كوتاه)
دور4: { 2تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك حلقه } 6بار تكرار. (24پایه كوتاه)
دور5: { 3تا پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در یك حلقه } 6بار تكرار. (30پایه كوتاه)
دور6تا16: 30پایه كوتاه در هر دور
دور17: { 3تا پایه كوتاه – 1كاهش } 6بار تكرار. (24پایه كوتاه)
دور18: { 2تا پایه كوتاه – 1كاهش } 6بار تكرار. (18پایه كوتاه)
دور19: 18تا پایه كوتاه

قسمت بدن را پر كنید و به سر وصلش كنید

دست ها و پاها:

2تا زنجیره ببافید
دور1: 6تا پایه كوتاه در حلقه دوم از زنجیره
دور2: 2تا پایه كوتاه در هر حلقه (12پایه كوتاه)
دور3تا9: 12تا پایه كوتاه در هر دور

دست ها و پاها رو هم پر كنید و به بدن وصل كنید

گوش ها:

2تا زنجیره ببافید
دور1: 5تا پایه كوتاه در حلقه دوم از زنجیره
دور2: 2تا پایه كوتاه در هر حلقه (10پایه كوتاه)
دور3: { 1پایه كوتاه – 2پایه كوتاه در یك حلقه } 5بار تكرار. (15پایه كوتاه)
دور4: 15تا پایه كوتاه
دور4 را تا جایی كه طول گوش 4ونیم سانتی متر بشه ادامه بدین

گوش هارو بالای سر وصل كنید

دم:

2تا زنجیره ببافید
دور1: 5تا پایه كوتاه در حلقه دوم از زنجیره
دور2: 2تا پایه كوتاه در هر حلقه (10پایه كوتاه)
دور3: { 1پایه كوتاه – 2پایه كوتاه در یك حلقه } 5بار تكرار. (15پایه كوتاه)
دور4تا6: 15تا پایه كوتاه

قسمت دم را پر كنید و به پشت بدن وصل كنید


هویج:

2تا زنجیره ببافید
دور1: 6تا پایه كوتاه در حلقه دوم از زنجیره
دور2: 2تا پایه كوتاه در هر حلقه (12پایه كوتاه)
دور3: { 1پایه كوتاه – 2تا پایه كوتاه در هر حلقه }
دور4تا13: 18تا پایه كوتاه در هر دور
دور14: { 1پایه كوتاه – 1كاهش } 6بار تكرار. (12پایه كوتاه)
دور15تا17: 12تا پایه كوتاه در هر دور

قسمت هویج را پر كنید

دور18: { 1حلقه را نبافید – 1پایه كوتاه } 6بار تكرار. (6پایه كوتاه)

برگ:

{ 6تا زنجیره ببافید – 5تا پایه كوتاه از حلقه دوم زنجیره } 3بار تكرار

یعنی 5تا زنجیره كه داریم، 5تا پایه كوتاه در هر 5 زنجیره میبافیم و به زنجیره اولین پایه كوتاه بخیه میزنید
كه به شكل یك دایره در میاد
این كار را3بار انجام بدید

برگ را به بالای سر هویج وصل كنید
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه