آموزش عروسکهاي بافتني (خرچنگ)

آموزش عروسکهاي بافتني (خرچنگ)

شماره میل قلاب: 1.50mm

بدن:

دور1: با نخ رنگ نارنجی، 5تا پایه كوتاه در مجیك رینگ
دور2: 2تا پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 10پایه كوتاه )
دور3: { 1 پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 5بار تكرار. ( 15پایه كوتاه )
دور4: { 1 پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 7بار تكرار - 1 پایه کوتاه. ( 22پایه كوتاه )
دور5: { 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره - 2تا پایه كوتاه } 7بار تکرار - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره. ( 30پایه كوتاه )
دور6: 1پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 30پایه كوتاه )
دور7: 1پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 30پایه كوتاه )
دور8: { 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 3بار تکرار - 12تا پایه كوتاه - { 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 3بار تکرار - 12تا پایه كوتاه. ( 36پایه كوتاه )
دور9: 1پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 36پایه كوتاه )
دور10: 1پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 36پایه كوتاه )
دور11: { کاهش } 3بار تکرار - 12تا پایه كوتاه - { کاهش } 3بار تکرار - 12تا پایه كوتاه. ( 30پایه كوتاه )
دور12: { 1 كاهش - 2تا پایه كوتاه } 7بار تكرار - 1 کاهش. ( 22پایه كوتاه )
دور13: { 1 پایه كوتاه - 1 كاهش } 7بار تكرار - 1 پایه کوتاه. ( 15پایه كوتاه )

داخل بدن را با الیاف پر کنید.
دور14: { 1 پایه كوتاه - 1 كاهش } 5بار تكرار. ( 10پایه كوتاه )
دور15: { كاهش } 3بار تكرار.

پا: ( 6عدد ببافید )

دور1: با نخ رنگ نارنجی، 7تا پایه كوتاه در مجیك رینگ
دور2تا7: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 7پایه كوتاه )

مانند شکل پاها را به بدن بدوزید. ( اگر بتوانید داخل پاها را هم با الیاف پر کنید، بهتر است )

چشم: ( 2عدد ببافید )

دور1: با نخ رنگ سفید، 6تا پایه كوتاه در مجیك رینگ
دور2: 2تا پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 12پایه كوتاه )
دور3: { 1 پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 6بار تكرار. ( 18پایه كوتاه )
دور4و5و6: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 18پایه کوتاه )
دور7: { 1 پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. ( 12پایه کوتاه )
داخل چشم ها را با الیاف پر کنید .
دور8: دور15: { كاهش } 6بار تكرار.

چشم ها را به بالای بدن بدوزید.

چنگال: ( 2عدد ببافید )

دور1: با نخ رنگ نارنجی، 7تا پایه كوتاه در مجیك رینگ
دور2تا7: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 7پایه كوتاه )
دور8: 2تا پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 14پایه كوتاه )
دور9: { 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره - 1 پایه كوتاه } 7بار تکرار. ( 22پایه کوتاه )
راه10: کار را برگردونید. 1 زنجیره بافته و 10تا پایه کوتاه ببافید.
راه11: کار را برگردونید. 1 زنجیره بافته و 2تا پایه کوتاه - 1 کاهش - 2تا پایه کوتاه - 1 کاهش - 2تا پایه کوتاه ببافید.
راه12: کار را برگردونید. 1 زنجیره بافته و 2تا پایه کوتاه - 2تا کاهش - 2تا پایه کوتاه ببافید.
راه13: کار را برگردونید و 3تا کاهش.       
راه های 10تا13 را برای طرف دیگر هم تکرار کنید.

داخل چنگال ها را با الیاف پر کنید و لبه ها را بهم بدوزید و آنها را به بدن وصل کنیدکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه