سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S وسایل لازم

سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

وسایل لازم

• کاموا 350-400-400-450-500-550 گرم
• میل گرد شماره 3.5
• میل گرد شماره 4
• دکمه نقره ای شش عدد

کاموا باید به گونه ای باشد که 21 دونه در 28 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره 4 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

توضیحات

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود.
بافت ابری در حالت گرد: یک دور زیر، یک دور رو
نحوه کم کردن (مربوط به بدن): تمام کاهشها را از روی کار انجام دهید. تا دو دونه مانده به علامت ببافید، دو تا یکی کنید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید.
نحوه افزایش (مربوط به بدن): افزایشها را از روی کار انجام دهید و یک دونه در محل مربوطه از بین دونه های رج قبل بردارید.
پترن مورد استفاده M.1 و M.2 هست که شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد و رج 1 از روی کار میباشد.

نحوه بافت

قسمت جلو و پشت این جلیقه یکجا بافته میشود.
ابتدا 173-193-209-231-255-277 دونه در میل شماره 3.5 سربیاندازید. بعد با بافت ابری ادامه دهید. وقتی اندازه 4 سانتیمتر شد بافت را با میل شماره 4 ادامه دهید. حال دو علامت به شرح زیر بگذارید: علامت اول بعد از 42-47-51-57-63-68 دونه از ابتدای رج و علامت دوم 42-47-51-57-63-68 دونه مانده به انتهای رج. (برای قسمت پشت 89-99-107-117-129-141 دونه باقی میماند) رج بعد را از روی کار به شرح زیر ببافید: دونه اول ابری، 5-5-6-7-8-8 دونه ساده، پترن M.1، 62-72-79-89-100-111 دونه ساده، پترن M2.A، بعد 62-72-79-89-100-111 دونه ساده، پترن M.1، بعد 5-5-6-7-8-8 دونه ساده و دونه آخر را ابری ببافید. همینطور بافت را ادامه دهید. بعد از اتمام یک تکرار عمودی پترن M.2A با پترن M.2B به جای پترن M.2A ادامه دهید و بعد از 8-8-8-8-9-9 تکرار عمودی پترن M.2B با پترن M.2C به جای پترن M.2B ادامه دهید وقتی پترن M.2C یک تکرار عمودی بافته شد، به جای 19 دونه ای که پترن M.2 بافته با بافت ساده معکوس تا یقه ادامه دهید. بعد از هفت تکرار عمودی پترن M.1 برای تمام سایزها به جای نه دونه ای که پترن M.1 بافته میشد تا یقه ساده معکوس ببافید.

همزمان وقتی اندازه جلیقه 5 سانتیمتر شد، یک دونه در هر طرف دو علامت به روش گفته شده در بالا کم کنید (چهار دونه کم میشود) کم کردن را از هر 3-3-3.5-3.5-3.5-4 سانتیمتر کلاً به تعداد 8-8-7-7-7-6 انجام دهید. (تعداد دانه ها 141-161-181-203-227-253)
وقتی اندازه جلیقه 31-32-31-31-32-31 سانتیمتر شد، یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید. (نحوه اضافه کردن در بالا گفته شده است) اضافه کردن را از هر 2-2-3-3-4-4.5 سانتیمتر کلاً به تعداد 6-6-5-5-4-4 بار ان��ام دهید. (تعداد دانه ها 165-185-201-223-243-269)
همزمان وقتی اندازه 45 سانتیمتر شد باید به صورتی که در نحوه بافت قسمت جلو سمت راست توضیح داده خواهد شد برای یقه کور کنید.

وقتی اندازه 44-45-46-47-48-49 سانتیمتر شد، رج بعد را به صورت زیر ببافید: 36-41-44-50-54-60 دونه اول را مطابق طرح ایجاد شده ببافید، 8-8-10-10-12-12 دونه برای را برای زیر بغل کور کنید، (یعنی 4-4-5-5-6-6 دونه در هر طرف علامت کور میشود)، 77-87-96-103-11-125 دونه بعد را مطابق طرح ایجاد شده ببافید، (این دونه ها متعلق به پشت جلیقه میباشد) بعد 8-8-10-10-12-12 دونه بعد را برای زیربغل دوم کور کنید و 36-41-44-50-54-60 دونه بعد را مطابق طرح ایجاد شده ببافید. حال هر قسمت را جداگانه ببافید.

بافت قسمت پشت

این قسمت شامل 77-87-93-103-111-125 دونه است. با پترن M.2 و بافت ساده بافت را همانند قبل ادامه دهید و در ابتدای هر رج برای زیربغل به شرح زیر کور کنید: سه دونه 0-0-0-2-2-4 بار، دو دونه 6-10-12-14-16-20 بار و یک دونه 10-10-10-8-10-8 بار. (تعداد دانه ها 55-57-59-61-63-65) بعد بافت را ادامه دهید و وقتی اندازه قسمت پشت 61-63-64-66-68-69 سانتیمتر شد، 31-33-27-29-29-31 دونه وسط را برای یقه کور کنید و هر سرشانه را جداگانه ببافید. برای یقه در کنار دونه های کور شده هنگام بافت هر سرشانه به صورت زیر کور کنید: دو دونه به تعداد 1-1-2-2-2-2 بار و یک دونه به تعداد 2-2-3-3-3-3 بار در نتیجه 8-8-9-9-10-10 دونه برای هر سرشانه باقی میماند.
وقتی اندازه قسمت پشت 64-66-68-70-72-74 سانتیمتر شد، کل دانه ها را کور کنید.

بافت قسمت جلو نیمه راست

این قسمت شامل 36-41-44-50-54-60 دونه میباشد. با پترن M.1 و بافت ساده بافت را همانند قبل ادامه دهید، همزمان در محل زیر بغل همانگونه که برای قسمت پشت گفته شده کور کنید. (لازم به ذکر است که تعداد کور کردنها نصف میشود چون فقط در یک طرف کور خواهد شد) همزمان وقتی اندازه 45 سانتیمتر شد برای تمامی سایزها 6-6-7-8-9-9 دونه در طرف یقه کور کنید. (کور کردن یقه را از روی کار انجام دهید) بعد برای یقه به اینصورت کور کنید: دو دونه سه بار، سپس در ابتدای رج در محل یقه یک رج در میان به تعداد 2-3-2-3-2-2 بار کور کنید. وقتی تمام کور کردنهای زیربغل و یقه را انجام دادید 8-8-9-9-10-10 دونه باقی میماند وقتی هم اندازه قسمت پشت شد، کل دانه ها را کور کنید.

بافت قسمت جلو نیمه چپ

همانند نیمه راست خواهد بود، منتها قرینه. کور کردن برای زیر بغل را از روی کار و یقه را پشت کار انجام دهید.

بعد درز سرشانه ها را بدوزید.

نحوه بافت نوار دور آستینها

با روی کار 84 تا 106 دونه از دور تا دور یک آستین با میل شماره 3.5 بردارید و ابری به حالت بدون درز ببافید. وقتی اندازه بافت ابری 2 سانتیمتر شد، کور کنید. این کار را برای آستین دوم نیز تکرار کنید.

نحوه بافت نوار جلو قسمت راست

با روی کار حدوداً 86 تا 102 دونه از لبه کناری قسمت جلو سمت راست از پائین تا محلی که کور کردنهای یقه شروع میشود، با میل شماره 3.5 بردارید و ابری ببافید. بعد از 2.5 سانتیمتر، شش جادکمه را با فواصل یکسان از همدیگر ایجاد گنید. اولین جا دکمه باید 2 تا 3 سانتیمتر از پائین فاصله داشته باشد و آخرین جادکمه 1 سانتیمتر از بالا فاصله داشته باشد. برای ایجاد جادکمه یک دونه کور کنید و یک دونه جدید در رج بعد سربیاندازید و وقتی اندازه بافت ابری 4 سانتیمتر شد کور کنید.

نحوه بافت نوار جلو قسمت چپ

همانند سمت راست میباشد منتها جادکمه ندارد و در نوار چپ دکمه ها دوخته میشود

نحوه بافت نوار یقه

با روی کار 140 تا 170 دونه از دور تا دور یقه و نوارهای جلو با میل شماره 3.5 بردارید و ابری ببافید وقتی اندازه این نوار 2 سانتیمتر شد کور کنید.   
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه