آموزش بافت گل رز

آموزش بافت گل رز
آموزش بافت گل رز .. به در خواست کاربرانآرتاکاوا ...

رج اول : اول تعدادی زنجیره میزنین ((که این تعداد بسته به بزرگیو کوچکی گل تغییر میکنه )).

رج دوم : را با سه زنجیره شروع میکنین و بعدش در سومینزنجیره رج اول یک پایه کوتاه میبافین و باز یک زنجیره میبافین و در سومین زنجیره راه قبل باز یک پایه کوتاه میبافین واینبار 2 زنجیره و یک پایه کوتاه دیگه توی همون زنجیره رج اول یک پایه کوتاه دیگه میزنیم ویک زنجیره بافته ویک پایه کوتاه در سومینزنجیره رج اول میبافیم و باز 2تا زنجیره ویک پایه کوتاه دیگه توی همون زنجیره قبلی میبافیم .

رج سوم : با سه تا زنیره شروع میکنیم ودر اولین زنجیره رج دوم یک پایه بلند میبافیم و بعدش دو تا زنجیره و در زنجیره بعدی از رج دوم 2تا پایه بند میبافیمو بعدش 2تازنجیره و باز2 تا پایه بلند در زنجیره بعدی از رج دوم وبا 2تا زنجیره و بعد 2پایه بلند در زنجیره بعدی از رج دوم میبافیم و باز دو زنجیره برای فاصله میبافیمو باز دو پایه بلند در زنجیره بعدی.

رج چهارم : با 3 زنجیره شروع میکنیم و بعددر دو زنجیره رج سوم 6 تا پایه بلندمیبافیم و بعد یک پایه کوتاه وسط دو زنیره بعدی در رج سوم میبافیم و باز 6 پایه بلند در 2 زنیره رج سوم میبافیم و با یک پایه کوتاه به وسط 2 زنجیره بعدی رج سوم وصل میکنیم و..

وقتی این بافت که حالت یک نوار را دارد را بافتیم شروعمیکنیم به پیچیدن این نوار مثل وقتی که با روبان گل درست میکنیم چندین دور اونو میپیچیم و با سوزن و نخ اونو محکم میکنیم و با مرواری و هر نوع تزیینی که دوست داشتین میتونید استفاده کنین .نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه