آموزش بافت کلاه 6ضلعی گیس باف (عکس)

آموزش بافت کلاه 6ضلعی گیس باف (عکس)
ایران مطلب : اگر این کلاه را  با پیچ سه تایی( گیس باف) وژته های توری ببافید دخترانه خواهد بود.

 و...  اما اگر مثل تصویر مامی سایت از پیچ دوتایی

یا پیچ چهارتایی (پیچ دوبل) استفاده کنید و بجای توری بافتن ژته ها ؛

( آنها را با تاب ببافید که منفذ دار نشوند )...  پسرانه   خواهد شد.

 و...  با بافتن یه نیم لبۀ سایه بان  به جلوی پیشانی  ؛

خیلی برای نوجوانان و مردان هم مناسب خواهد شد.


کلاه دخترانه ,کلاه پسرانه,بافت کلاه

دخترانه  با یک پیچ گیس باف: برای این پیچ باید سه دستۀ دوتا دانه ای- یا سه تایی ویا چهارتایی  درنظر بگیرید ؛ تا بتوانید مثل بافتن مو با جابجا کردن این دسته ها باهم و پیچ بافتنشان ؛ شکل گیس باف را بدست آوریم .

من از دسته های سه تایی برای گیس باف استفاده کرده ام و به همین خاطر شما  بجای 8دانه از رو در آموزش خانم محمدی ؛ از تعداد 9 تا رو  استفاده کنید.

* ابتدا 18 دانه سر بیاندازید.

*یک دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته
( نخ را بدون بافتن روی میل بگیرید ) - 1دانه از رو .

*3 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 2 دانه از رو

    4 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 3 دانه از رو

    5 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر وسط را  باید  پیچ ببافید **( جای 3 دانه اول را با 3 دانه وسط عوض کرده و از روی سه دانه وسط  رد کنید و و بعد ببافید  و 3 دانه آخر را هم ببافید) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 4 دانه از رو

    6 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 5 دانه از رو

    7 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 6 دانه از رو

      8 دانه از زیر - 3 دانه از رو -9 دانه وسط را بافت پیچ ببافید** (  این بار جای 3 دانه آخر  را با 3 دانه وسط عوض کرده و از روی سه دانه وسط  رد کنید و  بعد ببافید  و 3 دانه آخر را هم ببافید) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

     1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 7 دانه از رو

    9 دانه از زیر - 3 دانه از رو -9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر -9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9  دانه از رو

    10 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9 دانه از رو
     
    11 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر وسط را  باید  پیچ ببافید** (  باز جای 3 دانه اول را با 3 دانه دوم عوض کرده و از روی سه دانه دوم  رد کنید و داخل میل کرده و بعد ببافید  و 3 دانه آخر را هم ببافید) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر
     
    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 10 دانه از رو

    12 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر
     
    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 11 دانه از رو

    13 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر
     
    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 12 دانه از رو

    14 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9  دانه وسط را بافت پیچ میبافیم **( جای 3 دانۀ آخر را  از روی  3  دانه وسط  رد کرده و به وسط می آوریم و به این ترتیب جایشان را با هم عوض می کنیم  و بعد ببافید ) 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر 1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 8 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 13 دانه از رو

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 13 دانه از رو
     
    15 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر- 9 دانه از رو - 3 دانه ازیر - 1 دانه از رو - 1 ژته

    2 دانه را با هم از رو ببافید . بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    3 دانه از زیر - 3 دانه از رو -9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر
    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 1 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    4 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 8 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر
    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 2 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید - بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    5 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 8 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر
    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 3 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید - بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    6 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 8 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 4 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید - بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    7 دانه از زیر - 3 دانه از رو -  9  دانه وسط را بافت پیچ میبافیم ( جای 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض کرده و بعد ببافید ) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 5 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید -بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    8 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9  دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 6 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید - بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

     9 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 7 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید - بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.


    10 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 8 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید - بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    11 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید - بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    12 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 10 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید - بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    13 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9  دانه وسط را بافت پیچ میبافیم ( جای 3 دانه اول را با 3 دانه دوم عوض کرده و بعد ببافید ) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 9 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 11 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید - بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها کنید و به رج برگشت بروید.

    14 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر
    1 دانه از رو - 2 دانه از زیر - 8 دانه از رو - 3 دانه از زیر - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 12 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافید .

    15 دانه از زیر - 3 دانه از رو - 9 دانه از زیر - 2 دانه از رو - 1 دانه از زیر

کلاه دخترانه ,کلاه پسرانه,بافت کلاه

    و تکرار مراحل بالا تا اینکه تعداد مثلثهایمان به 6 عدد رسید بافت را کور میکنیم ، در ضمن به یاد داشته باشید که طرح پیچ هر شش  رج که بافتید؛  یکبار باید تکرار شود.

در انتهای کار:

در قسمت بیرونی دایره ( دور تا دور دایره )  از پشت کار دانه میگیریم به شکلی که یکدانه کناری بافت به سمت بیرون بافت بیفتد ، در تصویر آخر کاملاً مشخص است.

و یازده رج کشباف دو تایی ( دو تا زیر - دو تا رو ) ببافید و کور کنید.

سپس درز کنار کلاه را کامل بدوزید ( از فرق سر تا لبه کشباف )

پیشنهاد : اگر میخواهید یک ردیف صاف را در لبه کشباف خود نبینید و لبه کشباف نیز قابلیت کش آمدن داشته باشد، بهتر است در هنگام کور کردن دانه های زیر را از زیر کور کنید و دانه های رو را از رو کور کنید. تا لبه کشباف تمیزی داشته

"دکمه بافی"

یک عدد دکمه تخت برای روی کلاه انتخاب کنبد.

حالا روی میل 3 دانه سر بیاندازید و  ساده بافی کنید و هر رج در شروع بعد از بیرون آوردن دانه اول

یک ژته انداخته و در رج پشت این ژته را تابیده ببافید تا منفذ نداشته باشد و وقتی به اندازه یک ونیم

برابر قطر دکمه تان رسید  در آغاز هر رج شروع به کم کردن کنید تا به 3 دانه برسد و یک دایره بافته

 شده بزرگتر از دکمۀتان  بدست آید و آنرا به دکمه دوخته و در فرق کلاه محکم کنید .

( با ادامۀ نخ بافتتان که کور کرده اید و در سوزن کرده اید؛ دور تا دور دایره را  کوک شلال بزنید و نخ را بکشید تا از کناره های دایره چین خورده و دکمه را دروسط دایره قرار داده و در پشت دک��ه به هم برسد . محکم کاری کنید و نخ را گره دهید و با همان نخ به وسط کلاه بدوزید .)

توجه :

در نظر داشته باشید که اگر مایلید کلا ه  دو ردیف پیچ داشته باشد یا فاصلۀ بین پیچها بیشتر باشد به تعداد  دانه های پیچها و فاصله ها  یشان ؛  در زمان سر انداختن  دانه اضافه کنید . این کلاه برای دختران نوجوان که دوست دارند مثل شب کلاه دنبال کلاهشان بلندتر یا گشادتر باشد مناسب  خواهدبود. یک راه حل دیگر برای گشاد کردن این کلاه اینه که به تعداد ژته ها تا 17 تا اضافه کنید و بعد دوتا یکی کردن را شروع کنید.

و اما : اگر بخواهید برای بچه هاببافید

 با ضخامت کاموا ی من ,  این کلاه برای بزرگسال اندازه است . اما اگه بخوایید برای بچه گانه ببافید؛
راه حلش اینه که از تعداد ژته ها کم کنید .  در این کلاه  وقتی که  12 ژته زدیم ؛  شروع به دو تا یکی کردیم  . شما تا 8 ژته ادامه داده و بعد دوتا یکی را شروع کنید. پس مثلثها زودتر تمام می شوند و دور بافی کلاه برای دور سر کوچکتر می شود .  و یا اگر با کاموای  نازکتر ببافید؛ اندازه اش کوچکتر می شود.

با منگوله توپی

اگر بجای دکمه بافته شده منگوله توپی یا آویز بدوزید ؛ برای کودکان هم قابل استفاده است .

منبع : baftanymamanazam.blogfa.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه