بافت حصیری1 در رجي كه روي لباس را مي بافيم ، دانه اول را نمي بافيم ، دانه دوم ،سوم و چهارم را باهم از زیر يكي ميكنيم وميبافيم ولي از ميل در نمي آوريم ، يك ژته روي ميل مي اندازيم و دوباره 3 تا دانه را یکی میکنیم و از ميل خارج ميكنيم . دانه بعدي را مي بافيم و دوباره 3 تا دانه بعدي را باهم بافته بعد ژته و دوباره مي بافيم و از ميلخارج مي كنيم

بافت حصیری1

در رجي كه روي لباس را مي بافيم ، دانه اول را نمي بافيم ، دانه دوم ،سوم و چهارم را باهم از زیر يكي ميكنيم وميبافيم ولي از ميل در نمي آوريم ، يك ژته روي ميل مي اندازيم و دوباره 3 تا دانه را یکی میکنیم و از ميل خارج ميكنيم . دانه بعدي را مي بافيم و دوباره 3 تا دانه بعدي را باهم بافته بعد ژته و دوباره مي بافيم و از ميلخارج مي كنيم 

رج دوم كه پشت لباس است همه از رو بافته مي شوند.

رج سوم ، دانه اول را نمي بافيم دانه دوم و سوم را از زير مي بافيم و 3 تا دانه بعدي را باهم يكي مي كنيم از زیر (دانه آخر گل قبلي با دانه بين 2 گل با دانه اول گل بعدي در رج اول با هم يكي مي شوند)رج چهارم همه از رو و رج پنجم مثل رج اول.

بافت حصيري با كامواي ضخيم قشنگتر است.

بافت حصیری2

تعداد دانه ها باید زوج باشد 

اين مدل به نسبت بافت ساده نخ بيشتري مي برد . در بافت اين مدل شما هم در پشت بافت بايد مدل دهيد هم در روي بافتابتدا چند رج کشباف یا جودونه ببافید
رج 1 ( پشت کار ) : همه از رو 

رج 2 ( روی کار ) : دانه ی اول را نبافته به میل سمت راست بگیرید ، نوك ميل سمت راست را در دانه ي سوم مي كنيد و نخ را بيرون آورده در ميل سمت راست مي گيريد بعد بلافاصله نوك ميل سمت راست را در دانه ي دوم مي كنيد و نخ را بيرون مي آوريد حالا دانه ي دوم و سوم را باهم از ميل سمت چپ بيرون مي آوريد ( يعني اول دانه ي سوم بافته مي شود و سپس دانه دوم ) ، تمام دانه های بعدی هم دو تا دو تا جابجا بافته میشوند ، 1 زیر

رج 3 ( پشت کار ) : دانه ی اول را نبافته به میل سمت راست بگیرید . دانه ي دوم را از ر�� مي بافید بعد ابتدا دانه ي چهارم را از رو مي بافيد و بعد دانه ي سوم ، تمام دانه های بعدی دو تا دو تا جا بجا میشوند

رج 2 و 3 را تکرار کنید

تفاوت بافت مدل در پشت و جلوي كار در دانه ي دوم است كه در پشت كار به تنهايي بافته مي شود ولي در روي كار با سوم جابجا شده و بافته مي شود 

    
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه