آموزش بافتنی :: چند طرح حاشیه بافتنی

چند طرح حاشیه بافتنی
حاشیه طرح پارچه مخملی

۹ دانه سر بگیرید .

    رج ۱ : از زیر ببافید.

    رج ۲: ۶ دانه از رو ببافید و برگردید ۶ دانه از زیر ببافید.

    رج ۳: ۶ دانه از رو ، ۳ دانه از زیر ببافید.

    رج ۴: ۳ دانه از زیر، ۶ دانه از رو ببافید

    رج ۵:  ۶ دانه از زیر ببافید و برگردید ۶ دانه از رو ببافید.

    رج ۶ : از زیر ببافید.

    این ۶ رج را تکرار کنید.

حاشیه تار عنکبوتی آموزش بافت حاشیه

مرکب از ۳ دانه + ۱ دانه

رج ۱: (سمت رو) ۱ دانه از پشت حلقه از زیر ببافید، ۱ دانه از رو، ۱ دانه از پشت حلقه از رو ببافید، ۱ دانه از پشت حلقه از زیر ببافید، ۱ دانه از پشت حلقه از زیر ببافید، از* تا انتها تکرار کنید.

رج ۲: ۱ دانه از پشت حلقه از رو ببافید، ۱ دانه از پشت حلقه از زیر ببافید، ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از پشت حلقه از رو ببافید، از* تا انتها تکرار کنید.

رج ۳ تا ۸ : رجهای ۱ و ۲ را ۳ بار دیگر تکرار کنید.

رج ۹ : ۱ دانه از پشت حلقه از زیر ببافید  دانه بعد را از میل بیرون آورید، ۱ دانه از پشت حلقه از رو ببافید، ۱ دانه از پشت حلقه  از زیر ببافید، از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۱۰ : ۱ دانه از پشت حلقه از رو ببافید، ۱ دانه از پشت حلقه از زیر ببافید، ۱ دانه از پشت حلقه از رو ببافید از * تا انتها تکرار کنید.

رج ۱۱ : ۱ دانه از پشت حلقه از زیر ببافید، ۱ دانه از پشت حلقه از رو ببافید، ۱ دانه از پشت حلقه از زیر ببافید از *تا انتها تکرار کنید.

رج ۱۲ و ۱۳: رجهای ۱۰ و ۱۱ را ۱ بار تکرار کنید.

دانه های بیرون آمده از میل را باز کنید و تا لبه سر انداخته بکشید.

حاشیه طرح ریشه شُرابه ای

۸ دانه سر بگیرید.

رج ۱: (سمت رو) ۲ دانه از زیر، ۱ ژته بزنید، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید ۴ دانه از زیر ببافید.

رج ۲: ۳ دانه از رو، ۲ دانه از زیر ۱ ژته بزنید، ۲ دانه را با هم از زیر ببافید ۱ دانه از زیر ببافید.

این ۲رج را برای اندازه طول مورد نیاز تکرار کنید و با رج سمت پشت خاتمه دهید.

رج آخر: ۴ دانه را کور کنید و نخ را از داخل بعد عبور دهید و محکم کنید سپس ۳ دانه باقیمانده را از میل بیرون آورده و بشکافید.


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
خادم پنجشنبه 3 مهر 1393 ساعت '20:41
واقعا ازتون ممنونم.خیلی متشکرم.خدا به شما سلامتی و طول عمر بده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه